Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Dać świadectwo" 2012

organizator:

Śródmiejski Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.03.2012

XX Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Dać świadectwo" 2012

1. Cele Konkursu:
• ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
• inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
• popularyzowanie współczesnej poezji.

2. Warunki Konkursu:
• Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;
• Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas nagradzane ani publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);
• Każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD);

• Opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do zgłoszenia). Opłata konkursowa jest warunkiem dopuszczenia prac do konkursu. Zestawy niezawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane. Jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty;

• Prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” do dnia 15 marca 2012 r.

• Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;
• Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;
• Prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;
• Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2012 roku;
• Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;
• Materiały do książki: wiersze, notkę biograficzną i zdjęcie Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2012 roku;
• W przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki Laureata Głównej Nagrody;
• Pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymują nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i Sponsorów;
• Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;
• Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 23 kwietnia 2012 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu;
• Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres akosciuszko@lamelli.com.pl;
• Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika dla potrzeb konkursowych.

Informacja nadesłana.

Kontakt

Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków