Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII edycja konkursu Historia Bliska w roku szkolnym 2012/2013

organizator:

Ośrodek KARTA

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

XVII edycja konkursu Historia Bliska w roku szkolnym 2012/2013

Ośrodek KARTA, wraz z instytucjami partnerskimi: Europejską Siecią Pamięć i Solidarność i Fundacją Körbera z Hamburga ogłasza XVII edycję konkursu „Historia Bliska” w roku szkolnym 2012/2013:
Polacy–Sąsiedzi po II wojnie światowej: przeciw sobie, obok siebie, razem…

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski, a także − po raz pierwszy − do młodzieży polskiej poza granicami kraju oraz do zespołów partnerskich (dwu- lub wielonarodowych) − polskich uczniów z ich zagranicznymi kolegami z krajów (historycznie) sąsiedzkich Polsce.
Ta specjalna inicjatywa − badania historii ponad granicami − wspierana jest przez Fundację Körbera z Hamburga, organizatora partnerskiego konkursu „O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec” oraz Europejską Sieć Solidarność i Pamięć.

Uczestnikom konkursu proponuje się zbadanie i opisanie na podstawie konkretnych doświadczeń społeczności, z jakiej się wywodzą lub w jakiej żyją: w mieście, na wsi, w kręgu rodzinnym, przyjacielskim czy sąsiedzkim − w jaki sposób w drugiej połowie XX wieku wyglądały i zmieniały się relacje między Sąsiadami – zarówno żyjącymi wewnątrz jednego kraju, jak i tymi z sąsiedzkich narodów, które rozdzielały − niekiedy zmieniające się − granice państw.

Organizatorzy pragną, aby przyjrzeli się różnym, znaczącym wydarzeniom i życiu codziennemu – w dowolnym momencie przestrzeni historycznej: od traumy II wojny światowej, przez czas podziałów narzuconych „żelazną kurtyną” i dramatycznych zawirowań wewnątrz bloku „demokracji ludowych”, przez rewolucję „Solidarności” i przełom lat 1988−1989, aż po współistnienie w zjednoczonej Europie.

Na konkurs nadsyłane mogą być wyłącznie prace oryginalne, oparte na samodzielnie zebranych, wcześniej niepublikowanych materiałach źródłowych, pozyskanych w wywiadach, kwerendach w archiwach środowiskowych, publicznych czy domowych.

Praca może mieć formę dowolną, ale adekwatną do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienie czy zbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja lub wystawa multimedialna przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe, kolaż, książka itp. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane − poza formami czysto plastycznymi (np.: plakat, rysunek, makieta) będącymi jedyną formą przekazu efektów pracy badawczej i zgromadzonych źródeł.
Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (grupa − także międzynarodowa − maksimum do 8 osób-uczniów) pod opieką nauczyciela lub innej osoby dorosłej; przy wsparciu: szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii, lokalnych bibliotek i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny. Praca może być przygotowana i przesłana także bez takiej opieki, jeśli co najmniej jeden z współautorów pracy jest pełnoletni i może w imieniu Zespołu podpisać Metryczkę Pracy – oficjalne zgłoszenie pracy na konkurs. Prace tworzone przez zespoły międzynarodowe mogą mieć opiekuna lub opiekunów z jednej lub dwóch/wszystkich stron partnerskich.

Podstawowym, obowiązującym językiem konkursu „Historia Bliska” i przesyłanych prac konkursowych jest język polski. Praca zespołów dwu- (lub wielonarodowych) może być dostarczona jako a) jedna praca maksimum dwujęzyczna (w tym obowiązkowo język polski); b) dwie prace identyczne merytorycznie, ale różne językowo (w tym obowiązkowo język polski);

Językiem dodatkowym prac zespołów wielonarodowych może być język angielski, niemiecki, czeski, słowacki, rosyjski.

Formalny termin rozpoczęcia konkursu: 10 września 2012, termin końcowy nadsyłania prac 28 lutego 2013; przewidywany termin zakończenia (ogłoszenia wyników i uroczystości finałowej z rozdaniem nagród) koniec roku szkolnego, najpóźniej połowa września 2013.

Jury przyzna uczniom pieniężne nagrody i wyróżnienia (indywidualne i zespołowe), a nauczycielom wspierającym uczniów – nagrody i wyróżnienia specjalne. Przewidziane są także różne nagrody dodatkowe − rzeczowe, także w postaci udziału uczniów i nauczycieli w seminariach i warsztatach historycznych − w tym międzynarodowych krajowych i zagranicznych. Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy planują pulę 50.000 zł (kwota ta może ulec jeszcze zmianie).

Na nagrody specjalne dla zespołów międzynarodowych lub prac nadesłanych z konkursu „O nagrodę Prezydenta Federalnego Niemiec”, p.t Polen und Deutschland: gegeneinander, nebeneinander, gemeinsam” (www.geschichtswettbewerb.de) przewidziana jest wyodrębniona pula 20 000 zł (ok. 5000 euro), której fundatorami są Europejska Sieć Pamięć i Solidarność (8 tys. zł) i Fundacja Körbera (12 tys. zł). Podział nagród: Pierwsza – 1 x 4000 zł, Druga – 2x 2500 zł, Trzecia 4 x 1500 zł oraz wyróżnienia 10 x 500 zł. Jury może dokonać ostatecznie innego podziału puli nagrody.

Informacje szczegółowe, materiały pomocnicze, regulamin konkursu, Metryczka Pracy oraz informacje bieżące znajdują się na stronie www.historiabliska.pl.

●●●

Współorganizatorami XVII edycji konkursu „Historia Bliska”, w roku szkolnym 2012/2013, w momencie pierwszego oficjalnego ogłoszenia jego tematu, 10 września 2012, są

Fundacja Ośrodka KARTA
Europejska Sieć Pamięć i Solidarność
Fundacja Körbera z Hamburga

W trakcie trwania konkursu, aż do ostatecznego zakończenia projektu (15 listopada 2013), do współorganizacji i partnerstwa mogą przystąpić także inne instytucje, które zaakceptują regulamin i warunki organizacyjne konkursu oraz zadeklarują współdziałanie, współfinansowanie lub inny rodzaj wsparcia konkursu i innych działań z nim związanych.

Partnerami Konkursu są:

Dom Spotkań z Historią w Warszawie, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, międzynarodowa sieć EUSTORY,
Stowarzyszenie MEMORIAŁ z Rosji

Informacje pochodzą ze strony www.historiabliska.pl

Kontakt

Ośrodek KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel. 22 844 10 55
historia.bliska@karta.org.pl
historiabliska.pl