Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

organizator:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2020

XIX Ogólnopolski Konkurs Literacki „Gniewińskie Pióro”

Organizator: Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie. Konkursowi patronuje Rada Gminy Gniewino.

Cele konkursu:

 • zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych,
 • wyłowienie talentów literackich,
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami,
 • stworzenie wydarzenia literackiego.

Adresaci konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku 13-17 lat.

Jury Konkursu:

 • Wioletta Majer-Szreder – przewodnicząca – poetka, dr literaturoznawstwa, nauczyciel polonista,
 • Anna Jastrzębska – nauczyciel polonista,
 • Ewa Haberka – nauczyciel polonista,
 • Dorota Zadroga  – nauczyciel polonista,
 • Róża Metz – nauczyciel polonista.
 • Mirosław Odyniecki – poeta, satyryk, dziennikarz.

Zasady uczestnictwa:

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z dwóch kategorii: proza lub poezja.

Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii: proza lub poezja. W przypadku poezji – minimum 3 utwory, w przypadku prozy – 1 utwór lub fragmenty większych objętościowo prac, zredukowane do maks. 5 stron. Objętość całej pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego wydruku formatu A4.

Utwór/utwory w 3 egzemplarzach – pogrupowanych w komplety, należy opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem/pseudonimem jak na pracy, zawierającą wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszeniową, będącą załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Brak dołączonej Karty Zgłoszeniowej dyskwalifikuje pracę konkursową.

W przypadku uczestników w wieku 13-17 lat należy na pracy, obok godła (pseudonimu literackiego), podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych.

Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików nazwanych przybranym godłem na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – płyty CD/DVD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje pracy. Organizator nie zwraca prac papierowych oraz nośników elektronicznych.

Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nigdzie nie publikowany (również w Internecie) oraz nie nagradzany w innych konkursach. Prace konkursowe nie będą naruszać praw i dóbr osobistych osób trzecich.

Termin składania prac:

Prace należy złożyć do dnia 31 lipca 2020 r. w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
z dopiskiem: „Konkurs literacki”

Organizator na wpływ ostatnich prac czeka 3 dni robocze po dacie zakończenia naboru, a po opracowaniu materiałów konkursowych przekazuje do oceny Jurorom. Prace nadesłane po wyznaczonym terminie nie będą oceniane przez jury konkursu.

Prace zostaną ocenione przez komisję (jury) powołaną przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. publikacji w almanachu pokonkursowym lub na własnych stronach internetowych, czy też w celu promocji samego Konkursu. Ponadto

Organizator zastrzega sobie prawo do pojedynczych zmian w składzie osobowym jury konkursu.

Kryteria ocen:

 • oryginalność i twórczy charakter utworu,
 • poprawność stylistyczna i językowa,
 • bogactwo języka.

Laureaci konkursu otrzymają:

 • nagrody rzeczowe – młodzież w wieku 13-17 lat,
 • nagrody finansowe (pula nagród do podziału wynosi 5 tys. zł brutto) – dorośli,
 • almanach pokonkursowy oraz dyplom/wyróżnienie.

Organizator nie organizuje gali wręczenia nagród, a laureaci konkursu przyznane nagrody rzeczowe (młodzież) oraz almanachy pokonkursowe i dyplomy otrzymają przesyłką pocztową; nagrody finansowe (dorośli) zostaną przelane na konta bankowe (w uzgodnieniu z laureatami) – w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników. O wysokości i sposobie podziału nagród decyduje jury konkursu wraz z Organizatorem.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na przełomie I/II połowy września 2020 r. na stronie internetowej https://ckstib.naszgok.pl. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach odrębnie – telefonicznie lub mailowo.

W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator w porozumieniu z Jury.

Dodatkowe informacje o Konkursie oraz o wynikach można uzyskać pod numerem tel. (58) 670 63 38 lub pod adresem email: gbp@gniewino.pl.

Informacje pochodzą ze strony: ckstib.naszgok.pl.

Sięgnij po więcej konkursów literackich!

Kontakt

Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
tel. 58 670 63 38
gbp@gniewino.pl
ckstib.naszgok.pl