Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

XIV Konkurs Fotograficzny "Budowle obronne 2011"

organizator:

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

XIV Konkurs Fotograficzny "Budowle obronne 2011"

Cele konkursu:

 • zgromadzenie informacji o zabytkowych obiektach militarnych
 • zebranie i przegląd dorobku fotografików dokumentujących w swych pracach budowle o charakterze militarnym zlokalizowane na terenie Polski
 • konfrontacja osiągnięć artystycznych i technicznych fotografików pracujących w różnych technikach
 • popularyzacja działalności twórców fotograficznych w środowiskach turystów-krajoznawców

XIV Konkurs Fotograficzny „Budowle obronne 2011” jest ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografikom. Prace osób niepełnoletnich biorących udział w konkursie będą przyjęte pod warunkiem złożenia podpisu rodzica lub opiekuna prawnego na „Karcie Zgłoszenia Pracy”.

Prace oraz „Kartę Zgłoszenia Pracy” należy przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem autora na adres Biura Organizacyjnego Konkursu:

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW
ul. Pretficza 24
50-984 Wrocław

w terminie do dnia 15 października 2011 roku.

Nadesłane prace powinny posiadać załączony  precyzyjny opis sfotografowanego obiektu (dane dotyczące jego lokalizacji, opis historyczny, stan obecny oraz inne ważne informacje krajoznawcze).

Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół autorski powinien w takim przypadku określić pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu zespołu.

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki techniczne określone w regulaminie.

Do konkursu nie będą dopuszczone prace:

 • wykonane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej, bądź przy ich udziale
 • nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach fotograficznych
 • nadesłane po terminie

Do udziału w konkursie zostaną dopuszczone wyłącznie prace, których treść odpowiada tematowi konkursu – prezentujące obiekty znajdujące się na terenie Polski. Na konkurs można nadsyłać prace stanowiące zdjęcia pojedyncze, cykle fotografii, wykonane w technice czarnobiałej lub kolorowej.

Każdy uczestnik może zgłosić do udziału w konkursie łącznie do 5 prac. Za pracę uważa się:

 • zdjęcia pojedyncze
 • zestaw zdjęć

Ogranicza się ilość prac zgłoszonych do udziału w konkursie w poszczególnych kategoriach:

 • do 5 prac stanowiących zdjęcia pojedyncze
 • do 2 prac stanowiących zestaw (jednocześnie ogranicza się ilość prac fotograficznych wchodzących w skład zestawu do 5 zdjęć)

Fotogramy nadsyłane na konkurs powinny posiadać format nie mniejszy niż 20×30 cm i nie większy niż 40×50 cm. Prace nie mieszczące się w określonych granicach formatu nie będą dopuszczone do udziału w konkursie.

Obróbka zdjęć w programach graficznych dopuszczalna jest tylko w sytuacji ingerencji w cały obraz, np. wyostrzanie, kontrast, jasność, nasycenie itp. Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów do fragmentów obrazu.

Prace fotograficzne nadsyłane na Konkurs powinny posiadać na odwrocie opis zawierający godło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Zdjęcia nie mogą być oprawione i podklejone. Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć pliki („wglądówki”) na płycie CD, a także układ prezentacji zdjęć (jeżeli autor widzi potrzebę specjalnej prezentacji swoich prac).

Autorom najlepszych prac fotograficznych zgłoszonych do udziału w konkursie „Budowle Obronne 2011” jury przyzna nagrody i wyróżnienia.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo pozostawienia w archiwum prac nagrodzonych, wyróżnionych i eksponowanych podczas wystaw pokonkursowych „Budowle obronne 2011”.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do niekomercyjnej prezentacji i kopiowania prac nadesłanych na konkurs w celu ich wykorzystania do organizacji wystaw, w pracy szkoleniowo wychowawczej oraz w wydawnictwach informacyjnych i promujących działalność statutową organizatorów, a także na ich stronach internetowych.

O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani w terminie do 15 listopada 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.owpttksow.wroclaw.pttk.pl

Kontakt

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW
ul. Pretficza 24
50-984 Wrocław
tel.: (71) 765 37 39
owpttksow@wp.pl
www.owpttksow.pl