Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

XII Otwarty konkurs literacki "Gniewińskie Pióro"

organizator:

Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2013

XII Otwarty konkurs literacki "Gniewińskie Pióro"

Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie zaprasza do udziału w XII Otwartym Konkursie Literackim „Gniewińskie Pióro”. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych.

Zasady uczestnictwa:
– Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z trzech kategorii: proza, poezja, scenariusz. W przypadku małej ilości prac w danym gatunku literackim kategorie są łączone.
– Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór prozatorski lub dramatyczny, a w przypadku poezji: od 3 do 5 utworów. Objętość całości pracy konkursowej nie powinna przekraczać 5 stron znormalizowanego maszynopisu (wydruku) formatu A4. W przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii.
– Utwór w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć tylko godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem jak na pracy, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.
– W przypadku uczestników w wieku do 18 lat należy na pracy, obok godła (pseudonimu), podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych. 
– Jeżeli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail  gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – dyskietki lub płyty CD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.

Prace należy składać do dnia 31 marca 2013 r. w Centrum Kultury i Biblioteki w Gniewinie, bądź przesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie z dopiskiem:  „Konkurs Literacki”.

Kryteria ocen:
– twórczy charakter utworu,
– poprawność stylistyczna i językowa.

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych utworów konkursowych we  własnych celach, m.in. w celu publikacji czy promocji Konkursu. Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych niniejszego Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów. O wysokości i sposobie podziału nagród decyduje Jury Konkursu wraz z Organizatorem.
Termin rozstrzygnięcia Konkursu uzależniony jest od ilości prac złożonych w poszczególnych kategoriach, a wstępne wyniki powinny być znane w połowie maja, natomiast rozdanie nagród przypadnie w połowie czerwca 2013.
O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.gniewino.pl

Kontakt

Centrum Kultury i Biblioteka w Gniewinie
ul. Sportowa 1
84-250 GNIEWINO
tel. 58 670 69 38
gbp@gniewino.pl
www.gniewino.pl