Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie36
 • międzynarodowe5
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI edycja konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

organizator:

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.08.2022
termin rozstrzygnięcia: 30.11.2022

XI edycja konkursu o nagrodę Przewodniczącego KNF na najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego

Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie w środowisku akademickim zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w 2021 r.

Autor zwycięskiej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 15 tys. zł. Kapituła może przyznać także wyróżnienie w wysokości 5 tys. zł.

Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto. 

XI edycja Konkursu realizowana jest według następującego harmonogramu: 

 1. nadsyłanie prac – do dnia 16 sierpnia 2022 r.
 2. uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagrody oraz wyróżnienia – nie później niż do 30 listopada 2022 r., po ogłoszeniu daty na stronie internetowej www.knf.gov.pl

Zgłoszenie pracy doktorskiej na Konkurs zawiera:

 • odpowiedni formularz zgłoszeniowy, prawidłowo wypełniony i podpisany, wraz z udzielonymi zgodami  i oświadczeniami wymaganymi ze względu na udział w Konkursie
 • pracę doktorską w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej w formacie .doc lub .pdf (na płycie CD albo na pendrivie)
 • streszczenie pracy doktorskiej (maksymalnie 1800 znaków bez spacji), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę stopnia naukowego doktora
 • pozytywną opinię o pracy doktorskiej (rekomendację) podpisaną przez promotora lub przedstawicieli władz uczelni albo jednostki naukowej, o których mowa w § 8 pkt 2 lit. b i c Regulaminu Konkursu
 
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, skr. pocztowa nr 419, 00-549 Warszawa), z dopiskiem Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej), składać w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji albo przesłać za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji, do dnia 16 sierpnia 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio: data złożenia zgłoszenia  w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji, data nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, albo data wprowadzenia zgłoszenia do systemu teleinformatycznego Urzędu Komisji.
 
W przypadku dokonywania zgłoszenia za pomocą ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą Komisji Nadzoru Finansowego:
 • formularz zgłoszeniowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz streszczenie pracy doktorskiej, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 Regulaminu Konkursu, w postaci dokumentów elektronicznych opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
 • odstępuje się od wymogu złożenia wersji papierowej (wydruku) pracy doktorskiej
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora w oparciu o zgłaszaną pracę przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu)
 • opinię o pracy doktorskiej (rekomendację), o której mowa w ust. 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu, w przypadku gdy jej oryginał ma postać papierową, przekazuje się w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) – przy czym organizator Konkursu może w każdym czasie zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, o których mowa w pkt 3 i 4 Regulaminu Konkursu, przekazanych w formie odwzorowania cyfrowego (skanu).
W przypadku pytań i wątpliwości organizator prosi o kontakt na adres email: dks@knf.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: knf.gov.pl

Sięgnijcie także po inne konkursy naukowe i literackie na portalu! 

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach i konkursach!

Kontakt

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
ul. Piękna 20
00-549 Warszawa

dks@knf.gov.pl
knf.gov.pl