Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

X otwarty konkurs literacki "Gniewińskie Pióro"

organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2011

X otwarty konkurs literacki "Gniewińskie Pióro"

Cele konkursu:

 • zachęcenie uzdolnionych literacko do działań twórczych
 • wyłonienie talentów literackich
 • motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami
 • spotkanie i integracja środowisk twórczych oraz stworzenie wydarzenia literackiego

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim brać udział wszyscy zainteresowani bez ograniczeń wiekowych. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie na adres organizatora utworu o dowolnej tematyce w języku polskim, dotąd nie publikowanego i nie nagradzanego w innych konkursach, a także nie publikowanego w sieci Internet, w jednej z trzech kategorii:

 • proza
 • poezja
 • scenariusz

Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, a w przypadku prozy można nadsyłać fragmenty większych objętościowo prac. Jeden autor może złożyć swoją pracę tylko w jednej kategorii. Utwory w czterech egzemplarzach, należy opatrzyć godłem (pseudonimem). Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą kartkę z danymi adresowymi autora (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu, adres poczty e-mail). Mile widziane informacje o dotychczasowych osiągnięciach twórczych.

W przypadku uczestników w wieku do 18 lat, należy na pracy, obok godła, podać wiek autora, aby praca nie trafiła do kategorii dorosłych. Jeśli to możliwe, uprasza się uczestników o dołączenie elektronicznej wersji prac konkursowych (przesłanie plików na adres e-mail gbp@gniewino.pl lub dołączenie nośnika – dyskietki lub płyty CD), ponieważ przyspieszy to przetwarzanie nagrodzonych prac do almanachu pokonkursowego. Brak wersji elektronicznej nie dyskwalifikuje prac. Organizator nie zwraca prac i nośników elektronicznych.

Prace należy składać do dnia 31 marca 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gniewnie, bądź przesłać poczta na adres:

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino

z dopiskiem „Konkurs literacki”.

Kryteria oceny:

 • twórczy charakter utworu
 • poprawność stylistyczna i językowa

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez Organizatora. Organizator nie zwraca prac złożonych na Konkurs i zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych utworów konkursowych we własnych celach, m.in. w celu publikacji.

Zgłoszenie utworu/utworów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, że jest to utwór własny, nie publikowany i nie nagradzany w innych konkursach, a także z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora pracy w celach promocyjnych Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (dzieci i młodzież) oraz finansowe (dorośli) ufundowane przez Organizatora i ewentualnych Sponsorów. Termin rozstrzygnięcia Konkursu uzależniony jest od ilości prac złożonych w poszczególnych kategoriach i z reguły przypada na przełomie maja i czerwca. O wynikach Konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie i pisemnie. Protokół z posiedzenia Jury zostanie również ogłoszony na stronie internetowej www.gniewino.pl

Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem tel.: (58) 670 69 38 lub pod adresem e-mail gbp@gniewno.pl

Informacje pochodzą ze strony www.gniewino.pl

Kontakt

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Sportowa 1
84-250 Gniewino
tel.: (58) 670 69 38
gbp@gniewno.pl
www.gniewino.pl