Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Weź udział w Konkursie Norwidowskim

organizator:

II LO im. C. K. Norwida

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2010

Weź udział w Konkursie Norwidowskim

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach: literackiej, plastycznej i poezji śpiewanej.

Cele  konkursu:
1. Zainteresowanie osobowością i dorobkiem Cypriana Kamila Norwida .
2. Podjęcie trudu wcielania w życie ideałów poety jako drogowskazów moralnych Polaków XXI wieku.
3. Odkrywanie w twórczości Norwida prawdy o  człowieku, chrześcijaninie, Europejczyku i Polaku.
4. Umożliwienie wymiany myśli na temat twórczości Cypriana Norwida
5. Inspirowanie do poszukiwań odpowiedzi na pytania:

 • kim był Norwid dla współczesnych?
 • kim jest Norwid dla potomnych?

6. Kultywowanie i propagowanie kultury słowa, twórczości plastycznej i muzycznej.

Zasady uczestnictwa:

 • Konkurs jest dwuetapowy, pierwszy etap polega na napisaniu pracy literackiej, wykonaniu pracy plastycznej, bądź opracowaniu i przesłaniu nagrania kompozycji na płycie CD.
 • Nadsyłanie prac literackich, plastycznych oraz nagrań do 31 marca 2010 r. Prace zostaną ocenione przez jurorów.
 • Prace literackie wysyłane pocztą elektroniczną nie będą przyjmowane.
 • O zakwalifikowaniu do II etapu konkursu organizatorzy powiadomią uczestników pisemnie  do  30 kwietnia 2010 r.
 • Uczestnik konkursu wybiera tylko jedną z podanych kategorii, z jednej szkoły do konkursu może przystąpić najwyżej trzech uczestników w jednej kategorii.
 • Finał odbędzie się 7 czerwca 2010 r. w II LO w Krasnymstawie.

Kategoria literacka:
W kategorii literackiej warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy pisemnej o objętości do 5 stron maszynopisu (czcionka Times New Roman, wielkość 12, znormalizowany margines, pojedyncza interlinia) na temat: „Norwid o sztuce i artystach”.

Proponowane utwory:
Cyprian Norwid – Fortepian Szopena, Za wstęp (Ogólniki), Do Nikodema Biernackiego, Do A. M., Do Walentego Pomiana Z., Do Józefa Bohdana Zaleskiego w Rzymie 1847-o, Na przyjazd Teofila Lenartowicza do Fontainebleau, Do słynnej tancerki rosyjskiej – nieznanej zakonnicy, Adam Krafft, Słowianin. Do Teofila Lenartowicza, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie, Marmur – biały, Do L. K., Plato i Archita, Tyrtej. Prolog, Na zgon Poezji. (Elegia), Malarz z konieczności, Odpowiedź (Jadwidze Łuszczewskiej), Czarne kwiaty, Nekrolog [Fryderyka Chopina], Szczesna, Quidam, Wędrowny Sztukmistrz, O sztuce (dla Polaków), Za kulisami. Fantazja, Ad leones!, Biografie spóźnione, rozdział Pisma o literaturze i sztuce,[w:] Pisma wybrane, t.4.

Uwaga:
W pracy literackiej można odwołać się do dzieł plastycznych Norwida.
Wybrane rysunki Norwida: Solo, Muzyk niepotrzebny, Zoilus, Jankiel.
Praca powinna zawierać następujące dane:

* temat,
* imię i nazwisko autora pracy i nauczyciela prowadzącego,
* recenzję nauczyciela – opiekuna,
* nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail
* bibliografię; autor powinien się powołać na literaturę przedmiotu,
* zgodę na warunki konkursu potwierdzoną podpisem autora.

Finał odbędzie się 7 czerwca 2010 r. i będzie polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość biografii i twórczości C. K. Norwida.
Jury, wyłaniając laureatów konkursu, weźmie pod uwagę ocenę pracy pisemnej oraz liczbę punktów uzyskanych z testu.

Kategoria plastyczna:
W kategorii plastycznej warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie pracy plastycznej (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek) zainspirowanej dowolnie wybranym utworem C. K. Norwida

Organizatorzy proszą o nierolowanie i nieskładanie nadsyłanych prac.

Praca powinna zawierać następujące informacje:

– tytuł utworu Norwida będącego inspiracją pracy,
– imię i nazwisko autora pracy i nauczyciela prowadzącego,
– nazwę i adres szkoły, telefon, e-mail
– zgodę na warunki konkursu potwierdzoną podpisem autora.

Finał odbędzie się 7 czerwca 2010 r. i będzie polegał na wykonaniu logo konkursu. Czas przeznaczony na wykonanie pracy finałowej w formacie A3 – A1 nie może przekroczyć trzech godzin. Organizatorzy mogą udostępnić białe kartony w formacie A1. Inne materiały finaliści zobowiązani są przywieźć ze sobą. Jury, wyłaniając laureatów, weźmie pod uwagę ocenę pracy przysłanej oraz wykonanej na miejscu.
Wszystkie nadesłane i wykonane na miejscu prace zostają do dyspozycji organizatorów.

Kategoria poezja śpiewana:
W kategorii poezji śpiewanej warunkiem uczestnictwa jest  przygotowanie i przesłanie nagrania  dwóch wierszy lub kompozycji śpiewanych Cypriana Norwida zapisanych w formacie CD audio. Organizatorzy udostępnią nagłośnienie, keyboard, sprzęt do odtworzenia muzyki oraz płyt CD. Komisja artystyczna dokona oceny nadesłanych nagrań i zdecyduje o zakwalifikowaniu do finału.
W dniu 7 czerwca 2010 r. finaliści zaprezentują utwory śpiewane. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
Oceny występów dokona komisja artystyczna wg następujących kryteriów: dobór repertuaru; artystyczna interpretacja utworu; umiejętność przekazania idei; autentyzm przekazu; nowatorskie odczytanie przesłania; umiejętne korzystanie ze środków wyrazu artystycznego; kultura słowa: poprawność wymowy i emisji głosu; ogólne wrażenie artystyczne, w tym: umiejętność nawiązywania kontaktu z publicznością, tworzenie nastroju, kultura zachowania się na scenie; wartość artystyczna prezentowanego repertuaru.
Wykonawcom występującym w tej kategorii może towarzyszyć zespół składający się maksymalnie z 3 osób.

Laureaci  tej kategorii wystąpią w części oficjalnej konkursu.

Adres nadsyłania prac:

II LO im. C. K. Norwida
ul. Okrzei 5
22-300 Krasnystaw
tel. (82) 576 25 28

Informacje pochodzą ze strony www.norwid.intercom.pl

Kontakt

II LO im. C. K. Norwida
ul. Okrzei 5
22-300 Krasnystaw