Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

VI edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktor

organizator:

Prezydent Miasta Bolesławiec

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2012

VI edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktor

VI edycja Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec

Regulamin konkursu:

Do Konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach akademickich: 2010/2011 i 2011/2012 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych w Polsce oraz poza jej granicami. Nie można ponownie zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Rekomendowane przez Prezydenta Miasta Bolesławiec tematy powinny koncentrować się na problematyce związanej z podnoszeniem konkurencyjności miasta Bolesławiec na rynku krajowym i rynkach zagranicznych i mieć związek z realizacją przyjętych przez organy miasta Bolesławiec planów rozwoju.

Prace należy zgłaszać do dnia 20 września 2012 r.

Procedura zgłaszania prac:

Każda szkoła wyższa może zgłosić do Konkursu dowolną liczbę prac magisterskich lub doktorskich, które Dziekan Wydziału danej uczelni uzna za twórcze, innowacyjne i zasługujące na szerokie rozpowszechnienie. Jeden promotor może zgłosić do Konkursu (poprzez szkołę/uczelnię) tylko jedną pracę. Nie można zgłaszać prac zgłoszonych do wcześniejszych edycji Konkursu.

Prace należy dostarczyć do:
Urzędu Miasta Bolesławiec,
59-700 Bolesławiec
Ratusz-Rynek 41
osobiście lub drogą pocztową do dnia 20 września 2012 r. (w przypadku dostarczenia prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego).

Na kopercie musi widnieć dopisek:
„KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ
LUB DOKTORSKĄ”.


Pisemne zgłoszenie do udziału w konkursie winno zawierać:

 • 1 egzemplarz pracy w formie pisemnej,
 • zapis zgłaszanej pracy w formie elektronicznej (np. CD lub DVD),
 • potwierdzenie obrony pracy wydane przez władze uczelni,
 • recenzję i ocenę pracy dokonaną przez promotora,
 • jednostronicowe streszczenie pracy,
 • oświadczenie autora pracy o akceptacji warunków Konkursu zawartych w regulaminie oraz wyrażeniu zgody na publikację pracy przez Urząd Miasta Bolesławiec lub jednostki organizacyjne, po korekcie redakcyjnej,
 • oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na szerokie rozpowszechnienie pracy,
 • w przypadku obrony pracy w krajach, z którymi Rzeczpospolita Polska posiada podpisane umowy o uznaniu równoważności wykształcenia należy dostarczyć poświadczenie jego równoważności z odpowiednim dyplomem polskim,

Wszystkie dokumenty, w tym zgłoszone prace, muszą być napisane lub przetłumaczone na język polski.

Kapitułę powołuje Prezydent Miasta Bolesławiec. Członkowie Kapituły nie mogą być promotorami zgłoszonych prac.

Konkurs odbędzie się, jeśli wpłyną, co najmniej trzy prace spełniające wymogi formalne.

W przypadku zgłoszenia do Konkursu mniej niż trzech prac, Prezydent Miasta zastrzega sobie możliwość: odstąpienia od Konkursu lub wydłużenia naboru prac w ramach VI edycji Konkursu do 20 września 2013 roku oraz rozszerzenia osób uprawnionych do złożenia prac na osoby, które obroniły prace w roku akademickim 2012/2013.

Decyzja o realizacji Konkursu (odstąpieniu bądź wydłużeniu naboru) zostanie zamieszczona na stronach internetowych Urzędu Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody:

Wyboru laureata lub laureatów konkursu dokona Kapituła Konkursu,
którą reprezentują przedstawiciele:

 • Kadry naukowo-dydaktycznej uczelni (3 osoby),
 • Urzędu Miasta Bolesławiec (2 osoby).

Sekretarzem Kapituły Konkursu będzie przedstawiciel Urzędu Miasta Bolesławiec
nie wchodzący w skład Kapituły.

Kapituła większością głosów wybiera laureata lub laureatów Konkursu.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne
w następującej wysokości (netto):

 • I nagroda  3 000 zł
 • II nagroda  2 000 zł
 • III nagroda 1 000 zł

Promotorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości (netto) 1.000 zł.

Kapituła ma prawo do dokonania innego podziału nagród.

Nagrodzone prace konkursowe mogą być opublikowane na koszt Urzędu Miasta Bolesławiec lub jednostek organizacyjnych i szeroko rozpowszechnione.

Uczelnie reprezentowane przez laureatów Konkursu uzyskają preferencje
w ubieganiu się o możliwość realizacji praktyk studenckich w Urzędzie Miasta Bolesławiec.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie-grudniu 2012 r.
W przypadku wydłużenia naboru w ramach VI edycji Konkursu rozstrzygnięcie nastąpi w listopadzie-grudniu 2013 r.

O terminie ogłoszenia wyników Konkursu uczestnicy, promotorzy, władze uczelni,
które zgłosiły prace, zostaną powiadomieni listownie, telefonicznie,
za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta Bolesławiec www.boleslawiec.eu.

Prace zgłoszone do Konkursu nie podlegają zwrotowi, a po rozstrzygnięciu przekazane zostaną do Biblioteki Muzealnej znajdującej się w Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Organizator Konkursu zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie Konkursu
w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bolesławiec.

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących konkursu prosimy o kontakt
pod numerami telefonu (75) 645-64-00, 645-65-58, lub drogą elektroniczną
e-mail: ks@um.boleslawiec.pl

Informacje pochodzą ze strony www.um.boleslawiec.pl.

Kontakt

Prezydent Miasta Bolesławiec
Ratusz-Rynek 41
59-700 Bolesławiec
tel. (75) 645-64-00, 645-65-58
ks@um.boleslawiec.pl
www.boleslawiec.eu