Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci43
 • absolwenci37
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne20
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie46
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd18
 • inny7
Wróć do listy

V Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

organizator:

Stowarzyszenie Dzieci Serc

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.04.2011

V Ogólnopolski Konkurs Historyczny na Apel Poległych

Konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych – publicznych, społecznych i prywatnych. W ramach konkursu uczniowie przygotowują w formie pisemnej krótką, nie dłuższą niż dwie strony formatu A4, pracę pisemną – apel poległych – na temat: „Apel poległych ku czci bestialsko pomordowanych, bohaterskich Synów i Córek naszej Ojczyzny, a których miejsca pochówku nadal nie są znane, odczytany na Zaduszkach Narodowych w Gminie Radziechowy – Wieprz w dniu 5 listopada 2011r.”

Prace należy nadsyłać do 29 kwietnia 2011 – rocznica „Cudu w Dachau”, na adres:

Dzieci Serc
ul. Abramska 2
34-381 Radziechowy

z dopiskiem „Apel Poległych” – konkurs (decyduje data stempla pocztowego).

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do 15 maja 2011, po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród. Treść wyłonionego w Konkursie „Apelu Poległych” zostanie odczytana w dniu 5 listopada 2011r. podczas Zaduszek Narodowych.

Praca może być przygotowana przez uczniów  indywidualnie lub grupowo (do 5 osób włącznie), pod opieką nauczyciela lub innej dorosłej osoby, jak również bez takiej opieki; przy wsparciu szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii i innych  instytucji pracujących z młodzieżą. a także rodziny.

Prace należy przesyłać w dwóch egzemplarzach, podpisanych w sposób jednoznacznie identyfikujący autora/autorów oraz jego/ich dane adresowe. Do pracy powinna być trwale dołączona czytelnie i dokładnie wypełniona metryczka pracy, której wzór dostępny jest na stronie http://www.dzieciserc.org. Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach.

Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia (rzeczowe lub książkowe) indywidualne oraz zespołowe, a nauczycielom  nagrody i wyróżnienia (rzeczowe, książkowe lub honorowe – dyplomy).

Zwycięzca konkursu wraz z opiekunem zostanie zaproszony 5 listopada 2011r. na Zaduszki Narodowe do Radziechów, podczas których będzie odczytany Apel Poległych wyłoniony w Konkursie.

Decyzja Jury, co do podziału i formy nagród będzie nieodwołalna (nie podlega weryfikacji lub zaskarżeniu) i zostanie przedstawiona w formie publicznie ogłoszonego komunikatu.

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom, zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Stowarzyszeniu Dzieci Serc – gdzie stworzą odrębna kolekcję. Prace mogą być udostępniane wszystkim zainteresowanym na powszechnie obowiązujących zasadach archiwalnych.
Prace, ich fragmenty lub streszczenia mogą być publikowane, przedstawiane lub wymienianie przez Organizatorów w specjalnej publikacji, ewentualnie w czasopismach ogólnokrajowych i lokalnych oraz w internecie, radiu, telewizji. We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawa, również prawo do samodzielnej publikacji pracy.

Ocenie będzie podlegać w systemie punktowym (w sumie można zdobyć 40 pkt.):

 • zgodność pracy z tematem (0-5 pkt.; każdy błąd rzeczowy powoduje odjęcie 1 pkt., 4 błędy i więcej – 0 pkt.)
 • logika wywodu i spójność wypowiedzi (0-5 pkt.)
 • kompozycja (0-5 pkt.)
 • słownictwo i trafne użycie stylistycznych środków perswazji (5 pkt.)
 • styl (0-5 pkt.; za każdy błąd odejmowane jest 0,5 pkt.)
 • poprawność językowo-gramatyczna (0-5 pkt; za każdy błąd odejmowane jest 0,5 pkt.)
 • ortografia i interpunkcja, przenoszenie wyrazów (0-2 pkt.za każdy błąd odejmowane jest 0,5 pkt; 4 błędy i więcej – 0 pkt.)
 • samodzielność i szczególne właściwości pracy – oryginalność, śmiałość ujęcia, itp.
 • estetyka pracy (0-3 pkt.)

Wszelkie dane osobowe oraz dane teleadresowe uzyskane w trakcie konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celach konkursowych i nie będą sprzedawane lub udostępniane żadnym innym podmiotom lub osobom fizycznym.

Informacje pochodzą ze strony www.dzieciserc.org

Kontakt

Stowarzyszenie Dzieci Serc
ul. Abramska 2
34-381 Radziechowy

dzieciserc@o2.pl
www.dzieciserc.org