Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

V Konkurs Fotograficzny Nowy Sącz w Obiektywie

organizator:

Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 03.01.2013

V Konkurs Fotograficzny Nowy Sącz w Obiektywie

Celem konkursu jest promowanie Nowego Sącza, jego mieszkańców, podejmowanych inicjatyw i zachodzących w mieście zmian. Organizatorzy oczekują na prace
ukazujące miasto w ciekawy i oryginalny sposób. Konkurs ma też na celu promowanie nowych talentów w twórczości fotograficznej, rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności, zachęcenie uczestników do dostrzegania piękna w najbliższej okolicy oraz prezentację ich twórczości.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 13 rok życia. W przypadku osób niepełnoletnich organizatorzy wymagają dołączenia do koperty z danymi uczestnika pisemnej zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w konkursie i jest to równoznaczne z zaakceptowaniem przez osobę dorosłą postanowień regulaminu.
 • Zgodnie z założeniami konkursu, organizatorzy oczekują na zdjęcia przedstawiające Nowy Sącz w 2012 r.

Prace konkursowe można zgłaszać w dwóch kategoriach:

Kategoria I: WYDARZENIA
– zdjęcia dokumentujące to, co dzieje się w naszym mieście, przedstawiające zarówno życie codzienne, jak i okolicznościowe oraz niezwykłe wydarzenia, które
mają miejsce w Nowym Sączu

Kategoria II: OBRAZ MIASTA – zdjęcia ukazujące miejsca, architekturę, przyrodę, krajobraz Nowego Sącza.

Wszelkie uchwycone kadry muszą zamykać się w przestrzeni miasta. Prace, które w tle zawierać będą pejzaże spoza granic Nowego Sącza, zostaną odrzucone.

 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa różne zdjęcia w każdej kategorii /w formacie nie mniejszym niż: 148 mm x 210 mm i maksymalnym: 300 mm x 400 mm/.

Na odwrocie prace powinny być opisane następująco:

 1. godło autora (pseudonim),
 2. kategoria (Wydarzenia/ Obraz miasta)
 3. tytuł
 4. zapis potwierdzający, iż zdjęcie zostało wykonane na terenie miasta Nowego Sącza w 2012 roku.
 • Do prac powinna być dołączona koperta opatrzona tym samym godłem (pseudonimem) zawierająca kartkę z następującymi danymi (podanie nieprawidłowych danych osobowych powoduje dyskwalifikację prac):
 1. imię i nazwisko autora,
 2. rok urodzenia
 3. w przypadku osób niepełnoletnich pisemna zgoda rodziców (opiekunów),
 4. adres do korespondencji,
 5. adres e mail,
 6. numer telefonu kontaktowego.

Prace na konkurs należy przesłać w terminie

od 1 października 2012 do 3 stycznia 2013 roku (decyduje data wpływu do biblioteki)
na adres:
Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem: „KONKURS FOTOGRAFICZNY”.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną. Informacja ta będzie również umieszczona na stronie biblioteki www.sbp.nowysacz.pl.
Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Zgłoszenie fotografii na konkurs oznacza równocześnie akceptację warunków konkursu i regulaminu. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z deklaracją, iż zdjęcia nie naruszają dóbr osobistych i materialnych oraz praw autorskich osób trzecich i zostały wykonane samodzielnie przez osobę zgłaszającą prace, a osoby portretowane wyrażają zgodę na publikowanie swojego wizerunku. Przesłanie prac jest równoznaczne ze zgodę na bezpłatne ich publikowanie w dowolnym medium, na dowolnym nośniku, w dowolnym czasie i ilości w działaniach promujących fotografię, konkurs, Nowy Sącz, przedsięwzięcia Urzędu
Miasta i organizatora Sądeckiej Biblioteki Publicznej. Organizatorzy mogą poprosić osoby nagrodzone lub wyróżnione o dostarczenie ich prac w formie elektronicznej w formatach i rozmiarach niezbędnych do profesjonalnych publikacji i prezentacji. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatorów.

Powołane przez organizatora jury będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem konkursu oraz wyłoni zwycięzców, którym zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia w każdej z wymienionych w punkcie 2 kategorii:

I miejsce 700 zł I miejsce 700 zł
II miejsce 400 zł II miejsce 400 zł
III miejsce 300 zł III miejsce 300 zł
Jedno wyróżnienie 200 z Jedno wyróżnienie 200 zł

Zwycięskie prace zostaną włączone w wystawę „Tak było Nowy Sącz 2012”, będącą kolejną edycją cyklu ukazującego miniony rok w obiektywie sądeckich
fotoreporterów. Jury ma prawo do innego rozdysponowania puli nagród przeznaczonej przez organizatora, jak również do przyznania własnych pozaregulaminowych nagród. Organizator nie odsyła prac nienagrodzonych. Można je odebrać osobiście w siedzibie Biblioteki w ciągu 2 miesięcy od zakończenia wystawy.
Wszelkich informacji o konkursie udziela Dział Promocji Sądeckiej Biblioteki Publicznej

Informacje pochodzą ze strony www.sbp.nowysacz.pl

Kontakt

Sądecka Biblioteka Publiczna im. J. Szujskiego
ul. Franciszkańska 11
33 - 300 Nowy Sącz
tel. 18 443 87 52
bpawlik@sbp.nowysacz.pl
www.sbp.nowysacz.pl