Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

organizator:

LO nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2018

Turniej Reportażu im. Wandy Dybalskiej

Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej  organizuje Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu. Uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Turniej ma charakter konkursu otwartego. Organizatorzy nie narzucają uczestnikom tematu prac.

Niedopuszczalne jest nadesłanie cudzego tekstu, czyli plagiatu własności intelektualnej. Reportaż musi być napisany samodzielnie, a ewentualne zapożyczenia, cudze artykuły, książki, odczyty i inne materiały, stanowiące integralną część pracy konkursowej, muszą być wyraźnie oznaczone z podaniem twórcy i źródła zapożyczenia. Wymaga tego ustawa o prawie autorskim.

Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną (lub dostarczone osobiście), powinno zawierać:
a) reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda praca osobno spięta, kartki ponumerowane, bez podpisu autora),
b) wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
c) formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 6.

Poprawnie wypełniony formularz (najlepiej komputerowo) zawiera wszystkie wyszczególnione dane kontaktowe autora tekstu, jego nauczyciela oraz szkoły. Wymogiem jest zgoda na wykorzystanie tekstu i wizerunku w przypadku wygranej w Turnieju oraz potwierdzenie własności intelektualnej nadesłanego reportażu. Formularz można pobrać ze strony www.TurniejReportazu.pl.

Uczestnik, poprzez pełne wypełnienie formularza zgłoszeniowego, wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku oraz danych osobowych w celach organizacyjnych, propagowania idei konkursu oraz ewentualnego przekazania nagród. Organizator gromadzi dane uczestników oraz ich nauczycieli/opiekunów w formie formularzy zgłoszeniowych do końca trwania edycji, tj. wręczenia nagród w marcu 2019 roku. Uczestnik w każdym momencie trwania Turnieju może wystąpić o usunięcie swoich danych, cofnać zgodę na ich przetwarzanie lub dokonać zmian. Usunięcie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie będzie się każdorazowo wiązało z odstąpieniem od udziału w Turnieju.

Nadesłany reportaż nie może brać równolegle udziału ani być wcześniej nagrodzony w żadnym innym konkursie. Dotyczy to całego okresu trwania Turnieju, aż do ogłoszenia oficjalnych, pełnych wyników.

Prawo pierwodruku zwycięskich reportaży mają wyłącznie patroni medialni Turnieju. Uczestnik, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, zgadza się na nieodpłatną publikację reportażu. Dopuszcza się sytuacje, w których uczeń pisze reportaż bez opieki nauczyciela czy instruktora, wówczas szczególnie istotne są dane autora i jego odpowiedzialność za prawdziwość przedstawionych informacji. Dopuszcza się sytuacje, w których jeden reportaż napisany został przez kilkoro uczniów. W przypadku wejścia do finału, nagrodzeni będą musieli podzielić się między sobą jedną nagrodą.

Termin nadsyłania prac to 30 listopada 2018 roku. Prace należy nadsyłać na adres: Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu, ul. Piesza 1, 51 – 109 Wrocław. Decyduje data stempla pocztowego. Organizator przyjmie również prace nadane we wskazanym terminie, które dotrą nie później niż do 5 dni roboczych po terminie.

Teksty ocenia profesjonalne jury składające się ze znanych i cenionych dziennikarzy, reportażystów oraz wykładowców dziennikarstwa uczelni wyższych. Wstępne wyniki Turnieju zostaną ogłoszone na przełomie stycznia i lutego 2019 roku. Będzie to lista finalistów Turnieju, bez wyszczególnienia konkretnych nagród. Pełne wyniki zostaną podane na uroczystej gali finałowej w marcu 2019 roku w Ośrodku Działań Artystycznych Firlej we Wrocławiu.

Finaliści zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie. Wyniki cząstkowe ukażą się na stronie www.TurniejReportazu.pl oraz na oficjalnym profilu Turnieju na stronie Facebook.pl. Pełne wyniki Turnieju zostaną zamieszczone także w Gazecie Wyborczej.

Nagrodzeni zostaną autorzy reportaży oraz ich nauczyciele. Główną nagrodą w Turnieju jest publikacja reportaży na łamach Gazety Wyborczej, dwudniowy pobyt we Wrocławiu oraz cenne nagrody rzeczowe, w tym najnowsze publikacje książkowe.

Jurorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych, korekt, selekcji w reportażach przyjętych do publikacji. Autorką i główną organizatorką Turnieju jest Ewa Obara-Grączewska. W obradach jury uczestniczy w roli sekretarza bez prawa głosu.

Bezpośredni kontakt z organizatorami Turnieju jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem kontakt@TurniejReportazu.pl. Autorką konkursu oraz administratorem danych osobowych uczestników jest Ewa Grączewska (ewagraczewska@o2.pl). Za stronę techniczną odpowiada Wojciech Proma.

Informacje pochodzą ze strony: turniejreportazu.pl

Kontakt

Liceum Ogólnokształcące nr X im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu
ul. Piesza 1
51–109 Wrocław

kontakt@TurniejReportazu.pl
turniejreportazu.pl