Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Sztuka widzenia – konkurs na projekt i wykonanie prototypu zabawki dla dziecka słabowidzącego

organizator:

Koło Naukowe SPIE Instytut Fizyki UMK

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2011

Sztuka widzenia – konkurs na projekt i wykonanie prototypu zabawki dla dziecka słabowidzącego

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie oryginalnego, kreatywnego projektu wraz z wykonanym prototypem zabawki dla dziecka słabowidzącego w wieku przedszkolnym (3-4 lat).

Dodatkowo Konkurs ma na celu zwrócenie uwagi na problem dzieci słabowidzących oraz brak dobrze wyposażonych placówek – przedszkoli integracyjnych, wspomagających rehabilitację i rozwój dziecka słabowidzącego, a także akceptację otoczenia.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu i wykonanie prototypu zabawki dla dziecka słabowidzącego w wieku przedszkolnym (3-4 lat). Nie ma ograniczenia co do wymiarów przestrzennych prototypu biorącego udział w Konkursie, priorytetem jest bezpieczeństwo dziecka (brak ostrych zakończeń, wszelkie przewody (jeśli są) powinny znajdować się w obudowie, brak miejsc niebezpiecznych – których dotknięcie grozi kalectwem lub śmiercią).

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest do wszystkich osób zainteresowanych, a w szczególności studentów i absolwentów kierunków ścisłych, technicznych i projektowych. Konkurs nie jest przeznaczony dla firm specjalizujących się w produkcji zabawek oraz innych jednostek pośredniczących w produkcji oraz sprzedaży. Autorskie prace mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo, w przypadku zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu. W konkursie może uczestniczyć zespół składający się maksymalnie z 4 Uczestników.

Warunkiem udziału w Konkursie jest:

 • wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej Konkursu www.sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl, wydrukowanie go, opatrzenie własnoręcznym podpisem, a następnie przesłanie go zgodnie z procedurą
 • dostarczenie pracy konkursowej (projektu i prototypu) zgodnie z wymogami regulaminu

W Formularzu Zgłoszeniowym muszą się znaleźć następujące dane:

– dane osobowe:

 • imię (imiona) Uczestnika/Uczestników
 • nazwisko Uczestnika/Uczestników
 • aktualne zajęcie/w przypadku studentów należy podać nazwę uczelni
 • telefon kontaktowy
 • e-mail

– informacje o projekcie:

 • opis zabawki z uwzględnieniem wykorzystanych materiałów (do 4000 znaków)
 • załącznik w postaci szkicu lub rysunku zabawki i jej podzespołów
 • uzasadnienie w jaki sposób zabawka rozwija możliwość poznawcze dziecka (do 4000 znaków)
 • opis z informacją jak należy używać, bawić się zabawką (do 4000 znaków)
 • kosztorys wykonania zabawki (do 4000 znaków)

Nadesłany Formularz Zgłoszeniowy winien być opatrzony własnoręcznym podpisem Uczestnika/Uczestników. Przesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego oznacza wyrażenie zgody na warunki Regulaminu  i potwierdzenie, iż Uczestnik/Uczestnicy zapoznał/li się z treścią Regulaminu. Zgłoszenie pracy do Konkursu oznacza jednocześnie, że zgłaszający pracę oświadcza , iż praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności ich majątkowych i osobistych praw autorskich. Za wszelkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik/Uczestnicy. W szczególności Uczestnik zobowiązuje się do finansowej rekompensaty kosztów poniesionych przez Organizatora w związku ze skierowanym przeciwko niemu roszczeniem odszkodowania, zwalniając tym samym Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstały z tego tytułu.

Na Konkurs Uczestnik/Uczestnicy może nadesłać dowolna ilość prac.

Formularz Zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej konkurs www.sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl należy wydrukować jednostronnie, wypełnić wolne pola oraz opatrzyć każdą kartkę własnoręcznym podpisem (wszyscy autorzy prac muszą podpisać Formularz Zgłoszeniowy na obu kartkach).

Wydrukowany i podpisany Formularz Zgłoszeniowy podzielony jest na dwie części: „Dane osobowe” oraz „Informacje o projekcie” – należy umieścić je w dwóch różnych kopertach. Do pierwszej koperty należy włożyć pierwszą stronę formularza – Dane osobowe – zakleić, a następnie umieścić parafkę w miejscu zaklejenia. W drugą kopertę należy włożyć drugą część formularza – Informacje o projekcie – i pozostawić otwartą (nie zaklejać). Tej koperty nie należy w żaden dodatkowy sposób znakować. Przygotowanie koperty należy umieścić w paczce, w której znajdować się będzie prototyp urządzenia. Prototyp wraz z umieszczonym w środku Formularzem Zgłoszeniowym (dwie koperty) należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście pod adres:

Konkurs „Sztuka widzenia”
Koło Naukowe SPIE
Instytut Fizyki UMK
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń

do dnia 31 lipca 2011 roku.

Na paczce może znajdować się tylko i wyłącznie adres Instytutu Fizyki UMK, jako adres nadawcy należy wpisać również adres Instytutu Fizyki UMK.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi dnia 20 sierpnia 2011 r.

Przesłane projekty wraz z prototypem urządzenia oceniane będą pod względem:

 • rozwoju umiejętności poznawczych dziecka słabowidzącego w wieku przedszkolnym (3-4 lat)
 • bezpieczeństwa użytkowania
 • stopnia skomplikowania obsługi zabawki
 • atrakcyjności dla dziecka słabowidzącego
 • możliwości wykorzystania do celów edukacyjnych
 • świeżego pomysłu i zaproponowanej jego realizacji
 • jakości wykonania projektu

Nagradzane są trzy pierwsze miejsca w Konkursie.

 • I nagroda – 5000 PLN
 • II nagroda – 3000 PLN
 • III nagroda – 1000 PLN

Zwycięzcy Nagród poprzez przyjęcie nagrody wyrażają zgodę na przeprowadzenie z nimi wywiadu i publikację ich zdjęcia wraz z imieniem i nazwiskiem na stronie internetowej Konkursu oraz ogłoszenie tej informacji w prasie.

Uczestnik przenosi na Fundacje Aleksandra Jabłońskiego autorskie prawa majątkowe, w zamian za otrzymaną nagrodę na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie
 • ekspozycja
 • zwielokrotnienie w formie, druku, odbitek, negatywów, kopii prototypu
 • wprowadzenie do obrotu

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wszystkich nadesłanych zabawek do celów wystawowych i promocyjnych przez okres 6 miesięcy od zakończenia Konkursu.

Pytania związane z konkursem należy kierować drogą mailową na adres osa@fizyka.umk.pl lub telefonicznie pod numerem (56) 611 32 14.

Informacje pochodzą ze strony www.sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl

Kontakt

Koło Naukowe SPIE Instytut Fizyki UMK
ul. Grudziądzka 5/7
87-100 Toruń
tel.: (56) 611 32 14
osa@fizyka.umk.pl
www.sztuka-widzenia.fizyka.umk.pl