Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Studencki Nobel 2013

organizator:

Koordynator Krajowy Konkursu

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2013

Studencki Nobel 2013

Konkurs ma na celu wyłonienie młodych, ambitnych i utalentowanych studentów poprzez wybór najlepszego studenta w RP, promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości, rozpowszechnianie działań społecznych oraz ułatwienie najlepszym studentom rozpoczęcia kariery na rynku pracy.

Uczestnikiem Konkursu może zostać student, który nie ukończy 28 roku życia do dnia 1 marca 2013 r..

Uczestnikiem Konkursu może zostać student Uczelni państwowej lub prywatnej, który rozpoczął wiodący kierunek studiów pierwszego albo drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich, zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych,  uzyskał łącznie, ze wszystkich zamkniętych semestrów na danym poziomie studiów, średnią ocen minimum 4,00, w przypadku uczelni gdzie skala ocen osiąga 6,00 minimum to wynosi 4,50. Uczestnikiem Konkursu nie może być student studiów doktoranckich lub podyplomowych, chyba, że jest równocześnie studentem studiów pierwszego lub drugiego stopnia bądź studiów jednolitych magisterskich.

Uczestnikiem konkursu nie może zostać osoba, która w ubiegłych edycjach konkursu została laureatem pierwszego, drugiego lub trzeciego miejsca w finale krajowym.

Laureatem konkursu branżowego nie może zostać osoba, która w poprzednich edycjach konkursu zajęła pierwsze miejsce w danej branży. Dozwolony jest ponowny udział Krajowego Laureata Branżowego w kolejnej edycji Konkursu z wyłączeniem możliwości jego zwycięstwa w tej Branży, w której odniósł zwycięstwo w roku poprzednim.

Warunkiem koniecznym przystąpienia do Konkursu jest wypełnienie Formularza Konkursowego, znajdującego się na stronie www.studenckinobel.pl. Formularz stanowi podstawę do oceny osiągnięć Uczestnika w poszczególnych Etapach Konkursu.

ETAP UCZELNIANY
W Etapie Uczelnianym Uczestnik może uzyskać Wyróżnienie lub tytuł Laureata Uczelnianego.

Wyróżnienie przyznawane jest Uczestnikowi, który otrzymał co najmniej 150 punktów na 565 możliwych do uzyskania. Liczba punktów obliczana jest na podstawie Formularza Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Tytuł Laureata Uczelnianego przyznawany jest Uczestnikowi Konkursu, który uzyskał najwyższą liczbę punktów na danej Uczelni pod warunkiem uzyskania minimalnego progu,  o którym jest mowa w §4 pkt  2

Uczestnicy, którzy otrzymają Wyróżnienie, tytuł Laureata Uczelnianego lub będą Reprezentantami Uczelni w Konkursie Branżowym, zobowiązani będą do przedstawienia dokumentów w formie papierowej lub elektronicznej potwierdzających swoje osiągnięcia w przeciągu 7 dni od daty zakończenia weryfikacji zgłoszeń.

Akceptowanym dokumentem poświadczającym uzyskaną średnią jest zaświadczenie wydane przez dziekanat uczelni.

W przypadku negatywnej weryfikacji osiągnięć Laureata Uczelnianego tytuł ten otrzymuje kolejny pod względem liczby punktów Uczestnik – z zastosowaniem procedury weryfikacyjnej opisanej powyżej, a Uczestnik, który otrzymał Wyróżnienie, traci prawo do przyznanego tytułu.

Student zgłaszający się do Konkursu z uczelni pasywnej jest oceniany przez UKK Uczelni, na której znajduje się Centrum Regionalne, któremu ona miejscowo podlega.

Po Etapie Uczelnianym i weryfikacji dokumentów (weryfikacja jest przeprowadzana przez Centra Regionalne Konkursu) CKK otrzymuje dane osób zakwalifikowanych do Etapu Krajowego w Konkursie Branżowym. Następuje to nie później niż 10 dni od ogłoszenia wyników Etapu Uczelnianego.

ETAP REGIONALNY
Do Etapu Regionalnego kwalifikuje się każdy Uczestnik, który uzyskał tytuł Laureata Uczelnianego. Ogłoszenie oficjalnych wyników, które z osób otrzymały tytuł Laureata Uczelnianego, odbędzie się na Gali Regionalnej. RKK w przypadku Konkursu Głównego oceniać będzie w Etapie Regionalnym jedynie Laureatów Uczelnianych

RKK po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia Uczestników, na podstawie wewnętrznie ustalonej punktacji, dokonuje wyboru trzech Uczestników, którzy zajmują kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie Głównym w danym województwie na Etapie Regionalnym.

Uczestnik, który zajmie pierwsze miejsce w danym regionie, otrzymuje tytuł Laureata Regionalnego.

W Etapie Regionalnym punkty otrzymane przez Uczestnika podczas Etapu Uczelnianego nie są brane pod uwagę.

Przedstawiciel władz uczelni  wchodzący w skład RKK podlega wyłączeniu przy ocenie Uczestnika – studenta swojej Uczelni.

Etap Regionalny kończy się Galą Regionalną, podczas której RKK ogłasza wyniki Etapu Regionalnego.

Gala Regionalna w danym regionie może zostać przeniesiona do sąsiedniego regionu. W takich okolicznościach, decyzję o przeniesieniu Gali podejmuje Dyrektor Krajowy Konkursu po uprzedniej konsultacji z Koordynatorem Regionalnym właściwego regionu oraz Zarządem Krajowym NZS.

KONKURS BRANŻOWY

Do półfinału Krajowego-konkursu branżowego z uczelni, z której zgłosiło się do ośmiu Uczestników przechodzi Uczestnik z najwyższą liczbą punktów w branży, którą zadeklarował pod warunkiem uzyskania minimalnego progu. W przypadku uczelni, z której zgłosiło się ponad ośmiu Uczestników do półfinału Krajowego-konkursu branżowego przechodzi najlepsza trójka Uczestników. W momencie zadeklarowania przez wszystkich trzech najlepszych Uczestników lub dwóch takiej samej branży do półfinału Krajowego-konkursu branżowego przechodzi jeden Uczestnik z najwyższą liczbą punktów.

Półfinał Krajowego konkursu branżowego polega na ponownym przeprowadzeniu weryfikacji zgłoszonego formularza Uczestnika przez Krajową Komisje Konkursową i wyborze trzech przedstawicieli danej branży z najwyższą liczbą punktów, którzy zostaną zakwalifikowani do ścisłego finału.

Finał Krajowego konkursu branżowego polega na dokonaniu wyboru przez Krajową Komisje Konkursową Branżowego Laureata Krajowego w 9 Branżach.

Jeżeli dana branża reprezentowana jest jedynie przez jednego Uczestnika, zostaje on automatycznie Branżowym Laureatem Krajowym w danej Branży.

Wyniki Krajowego konkursu branżowego zostaną ogłoszone przez KKK na Gali Ogólnopolskiej.

ETAP KRAJOWY

Do Etapu Krajowego kwalifikuje się każdy Uczestnik, który uzyskał tytuł Laureata Regionalnego (Konkurs Główny).

Obrady KKK odbywają się w Warszawie.

KKK po otrzymaniu dokumentów potwierdzających osiągnięcia Laureatów Regionalnych, na podstawie wewnętrznie ustalonej punktacji, dokonuje wyboru trzech Uczestników, którzy zajmują kolejno pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce w Konkursie Głównym w Etapie Krajowym.

Uczestnik Konkursu, który zajmie pierwsze miejsce w kraju, otrzymuje tytuł Najlepszego Studenta RP – Studenckiego Nobla 2012.

Najlepszy Student RP nie może być jednocześnie Krajowym Laureatem Branżowym.

Etap Krajowy kończy się Galą Ogólnopolską, podczas której KKK ogłasza wyniki Etapu Krajowego.

KRYTERIA WYBORU LAUREATÓW
Przy wyborze Laureatów na poszczególnych etapach brane są pod uwagę w szczególności: obiektywne wyniki w nauce, znajomość języków obcych, aktywność naukowa, społeczna oraz artystyczna Uczestnika, w tym m.in. udział w warsztatach twórczych, sympozjach, konferencjach, praktyki, staże, praca w kołach naukowych, uczestnictwo w wymianach międzynarodowych, prace badawcze, publikacje, referaty, współpraca z prasą naukową, redagowanie gazet, działalność w samorządzie studenckim i organizacjach studenckich, fundacjach i stowarzyszeniach.

Przy ocenie Uczestników poszczególnych etapów brane są pod uwagę osiągnięcia z całego okresu studiów (z wyłączeniem osiągnięć na studiach doktoranckich i/lub podyplomowych).

Załączniki do niniejszego regulaminu się stanowią: ogólna punktacja Konkursu oraz poszczególne kryteria Konkursu.

NAGRODY ORAZ WYRÓŻNIENIA
Uczestnicy, którzy uzyskają tytuł Laureata Regionalnego, otrzymują statuetki „Studencki Nobel”.

Najlepszym Uczestnikom poszczególnych etapów zostaną przyznane dyplomy potwierdzające uzyskane tytuły.

W Etapie Regionalnym oraz Etapie Krajowym najlepsi Uczestnicy Konkursu Głównego oraz w Etapie Krajowym Konkursu Branżowego mogą zostać nagrodzeni poprzez nagrody pieniężne, rzeczowe oraz inne wyróżnienia.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Zgłoszenia Uczestników do Konkursu przyjmowane są od 01.03.2013 do 31.03.2013. CKK może podjąć decyzję o przedłużeniu czasu zgłoszeń.

Gale Regionalne odbywać się będą w kwietniu i maju 2013 r. Dokładny termin odbywania się Gali Regionalnej w danym regionie określa Centrum Regionalne Konkursu

Gala Ogólnopolska odbędzie się w Warszawie. Dokładny termin odbywania się Krajowej Gali Ogólnopolskiej określa CKK.

O terminie oraz miejscu odbywania się Gal Regionalnych oraz Gali Ogólnopolskiej Uczestnicy zostaną powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Konkursu.

Przyznane nagrody oraz wyróżnienia zostaną wręczone uroczyście na poszczególnych Galach Regionalnych oraz Gali Ogólnopolskiej.

Nad przebiegiem Konkursu oraz koordynacją bieżących zadań czuwa CKK, które działa z upoważnienia Organizatora.

Wiążące dla Uczestników informacje, decyzje oraz postanowienia ogłaszane będą za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Konkursu – www.studenckinobel.pl – z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.

Informacje pochodzą ze strony www.studenckinobel.pl

Kontakt

Koordynator Krajowy Konkursu


tel. 697 526 350
lidia.korbel@nzs.org.pl
www.studenckinobel.pl