Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Rówieśnicy" – historyczny konkurs dla młodzieży

organizator:

Muzeum Historii Polski

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.03.2011

"Rówieśnicy" – historyczny konkurs dla młodzieży

Projekt „Rówieśnicy”, jest ogólnopolskim przedsięwzięciem edukacyjnym w formie konkursu tematycznego, organizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Fundację Banku Zachodniego WBK, w których imieniu projekt prowadzi i koordynuje Dział Edukacyjny Muzeum Historii Polski. Głównymi celami projektu są:

 • zbudowanie więzi między współczesną młodzieżą, a jej rówieśnikami, żyjącymi w innej rzeczywistości historycznej
 • wzmacnianie identyfikacji ze środowiskiem lokalnym
 • uświadomienie młodzieży znaczenia jednostki w tworzeniu historii narodu i kraju
 • promowanie odmiennych od tradycyjnych form edukacji historycznej

Projekt składa się z trzech etapów:

 • I – praca pisemna
 • II – warsztaty filmowe
 • III -finał projektu

Członkami zespołu biorącego udział w projekcie mogą być maksymalnie 3 osoby (młodzież szkolna). Każdy zespół ma opiekuna grupy. Może być nim nauczyciel, rodzic, drużynowy, czy inna pełnoletnia osoba. Opiekun koordynuje wykonanie zadania, nadaje opracowanym zadaniom docelową formę, odpowiada za przestrzeganie wskazań zawartych w regulaminie i innych dokumentach projektu, kontaktuje się z organizatorami i reprezentuje wobec nich zespół. Zespoły zgłaszają chęć wzięcia udziału w projekcie, przesyłając do organizatora (mailem faksem lub pocztą) wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie www.edukacja.muzhp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 30 marca 2011 r. Zadaniem każdego z zespołów jest opracowanie opisu biograficznego wybranej przez zespół jednej postaci lub grupy oraz przeprowadzenie akcji promującej w środowisku lokalnym. Zespoły wybierając postać bohatera winny kierować się kryterium wieku bohatera. Wybrany bohater powinien mieć „naście” lat, tematem pracy powinna być działalność bohatera/grupy w młodzieńczym okresie życia. Prace nie spełniające tego kryterium nie będą brane pod ocenę. Dodania 13 maja 2011 r. wszystkie zespoły muszą przekazać organizatorowi prace opisujące wybraną postać lub grupę oraz sprawozdanie z przeprowadzonej akcji promocyjnej w dwóch formatach:

 • materialnej – wydruk komputerowy lub rękopis z materiałami
 • cyfrowej – szczegółowo opisany plik w formacie Microsoft Word lub PDF, nagrany na opisanej płycie CD (nazwa szkoły, wybrany bohater)

21 czerwca odbędzie się podsumowanie I etapu konkursu, w trakcie którego jury wskaże sześć zespołów zakwalifikowanych do II etapu – warsztatów filmowych. Warsztaty filmowe obejmują cztery spotkania w następujących terminach:

 • I spotkanie (między 27 czerwca a 3 lipca) – spotkanie laureatów z opiekunem merytorycznym; szkolenia teoretyczne i pierwsze ćwiczenia praktyczne. Omówienie wstępnych scenariuszy i harmonogramu działań.
 • II spotkanie – plany zdjęciowe (do końca wakacji)
 • III spotkanie w Łodzi (3 tydz. września) – przegląd materiału, wstępny montaż, omawianie nagranych materiałów, dokrętki.
 • IV spotkanie w Łodzi (1 tydzień października) – ostateczny montaż.

Organizatorzy konkursu pokrywają koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia uczestników warsztatów. Efektem finalnym warsztatów będzie nakręcenie etiud filmowych nawiązujących do tematu pracy konkursowej. Uroczyste podsumowanie projektu i pokaz etiud filmowych odbędzie się w listopadzie 2011 r. w Warszawie.

Jury spośród przekazanych przez zespoły prac w I etapie wybiera w sumie sześć prac w dwóch kategoriach (I – szkoły gimnazjalne, II szkoły ponadgimnazjalne). Po zakończeniu II i III etapu jury wyłania ostatecznych zwycięzców projektu w dwóch kategoriach (I – szkoły gimnazjalne, II szkoły ponadgimnazjalne). Ostateczna klasyfikacja będzie sumą ocen poszczególnych działań zespołu, czyli:

 • pracy pisemnej
 • akcji promującej wybranego bohatera
 • pracy na warsztatach filmowych
 • etiudy filmowej

Jury może przyznać dowolną ilość wyróżnień we wszystkich kategoriach. Prace wyróżnione nie biorą udziału w II etapie projektu. W I etapie konkursu, w przypadku przekazania jury prac w ilości uniemożliwiającej ich terminowe ocenianie Dyrektor Muzeum Historii Polski może, na wniosek Przewodniczącego jury, powołać kompetentną komisję selekcyjną, która dokona wstępnej weryfikacji jakości przedstawionych prac. Przewodniczący jury przekazuje werdykt I etapu Dyrektorowi Muzeum Historii Polski do dnia 10 czerwca 2011 r. Kryteria oceny prac pisemnych, zawarte w protokole, jury będą opublikowane na stronie internetowej konkursu www.edukacja.muzhp.pl w dniu 22 czerwca 2011 r. W II etapie konkursu przedstawiciele jury i opiekunowie zespołów dokonują oceny pracy uczestników warsztatów. Ogłoszenie ostatecznych wyników konkursu odbędzie się w listopadzie 2011 r. w Warszawie.

Organizator, w związku z planem wydania wybranych prac, zastrzega sobie prawo do odrzucenia w fazie wstępnej przekazanych przez zespoły prac, w których znajdować się będą rażące nieścisłości merytoryczne lub dane nieudokumentowane, w tym cytaty bez podania źródeł. Organizator zastrzega, że uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na organizatora pełne prawa autorskie majątkowe do materiałów konkursowych.

Wszystkie zespoły, zakwalifikowane do projektu, otrzymają poświadczenia swojego uczestnictwa w projekcie, w formie dyplomów honorowych.

Informacje pochodzą ze strony www.edukacja.muzhp.pl

Kontakt

Muzeum Historii Polski
ul. Senatorska 35
00-099 Warszawa
tel.: (22) 211 90 02
info@muzhp.pl
www.muzhp.pl