Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Przegląd filmowy "Śmieć(i)MY" 2011

organizator:

Fundacja "Pro terra"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Przegląd filmowy "Śmieć(i)MY" 2011

Celem przeglądu jest wybór najlepszych filmów, popularyzujących wiedzę na temat gospodarki odpadami oraz kształtujących postawy odpowiedzialności za stan środowiska.

Pomysłodawcą i organizatorem Przeglądu Filmowego Śmieć(i) MY jest Fundacja „Pro terra” Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju, z siedzibą przy ulicy Krańcowa 14 w Poznaniu. Przegląd podzielony jest na dwie kategorie: filmów amatorskich i filmów profesjonalnych. Głosowania i nagrody w poszczególnych kategoriach są od siebie niezależne.

Filmy konkursowe będą prezentowane na platformie www.youtube.com, na specjalnie przygotowanym kanale tematycznym. Prezentacja filmów trwa od 01.04.2011 do  31.08.2011. Udział w przeglądzie jest bezpłatny.

Po stronie zgłaszającego jest pokrycie w całości kosztów przygotowania materiałów filmowych oraz zgłoszenia. Filmy należy zgłaszać w terminie od 01.04.2011 do 30.06.2011 roku.

W kategorii filmów amatorskich uprawnionymi do zgłaszania filmów są następujące podmioty:

 • osoby fizyczne, które wytworzyły film poza swoją działalnością zawodową lub gospodarczą
 • jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, działające nie w celu osiągania zysku
 • organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, które nie prowadzą działalności gospodarczej
 • szkoły publiczne i niepubliczne, w tym szkoły wyższe z wyjątkiem szkół lub wydziałów filmowych, aktorskich, reżyserskich lub pokrewnych

W kategorii filmów profesjonalnych uprawnionymi do zgłaszania są następujące podmioty:

 • osoby fizyczne, które wytworzyły film w związku ze swoją działalnością zawodową lub gospodarczą
 • osoby fizyczne będące studentami/studentkami szkól lub wydziałów filmowych, aktorskich, reżyserskich lub pokrewnych, w szkołach publicznych i niepublicznych, w Polsce lub zagranicą
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej działające w celu osiągnięcia zysku
 • organizacje pozarządowe zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie, które prowadzą działalność gospodarczą
 • jednostki samorządu terytorialnego

W przypadku wątpliwości o zakwalifikowaniu do kategorii decyduje Komisja Konkursowa.

Tematyka filmów powinna obejmować problematykę odpadów i związanych z nimi problemów. Zgłaszany film nie może trwać dłużej niż 12 minut. Film powinien być skompresowany do formatów: Divx, Xvid, VCD, MPG i mieć maksymalną objętość nie przekraczającą 2GB.

O dopuszczeniu filmu do konkursu decyduje Komisja Konkursowa. Nie zostaną zakwalifikowane do udziału w konkursie filmy:

 • reklamowe rozumiane jako zawierające jawną lub ukrytą reklamę lub mogące być odebrane jako promujące określoną firmę, produkt lub usługę. Z tego wymogu wyłączone są reklamy społeczne
 • zrealizowane z udziałem członków Komisji Konkursowej
 • zawierające treści naruszające powszechnie akceptowane normy obyczajowe lub treści uznane powszechnie za obelżywe
 • naruszające prawo polskie lub prawo międzynarodowe, w szczególności prawa autorskie
 • o niskiej jakości technicznej

Każdy podmiot może zgłosić jeden film. W przypadku gdy film zgłasza zespół podmiotów, ten sam podmiot nie może być członkiem więcej niż dwóch zespołów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • kopię filmu w postaci cyfrowej na płycie DVD lub CDROM w jednym z formatów: Divx, Xvid, VCD, MPG
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz czytelnie podpisany regulamin

Produkcje nadesłane bez załączników nie zostaną dopuszczone do konkursu. termin zgłaszania filmów upływa 30 czerwca 2011 roku o godzinie 17.00.

W przypadku filmów nadesłanych drogą pocztową lub kurierem decyduje data stempla pocztowego lub data nadania. Filmy wraz z załącznikami należy nadesłać lub dostarczyć osobiście na adres:

Fundacja „Pro terra”
Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju
ul. Krańcowa 14
61-022 Poznań

z dopiskiem: Śmieć (i) MY.

Filmy będą podlegały ocenie dwustopniowej w każdej kategorii: ocenie Internautów i ocenie Komisji Konkursowej.

Ocena Internautów będzie przebiegała na podstawie następujących kryteriów:

 • po zakończeniu przeglądu zostanie stworzony ranking filmów według liczby głosów oddanych za pomocą wysyłanych wiadomości sms
 • zwycięski film otrzyma Nagrodę publiczności

Ocena Komisji Konkursowej będzie przebiegała na podstawie następujących kryteriów:

 • merytorycznych, w tym realizacja celów Przeglądu
 • edukacyjnych
 • artystycznych

Zwycięskie filmy otrzymają nagrody:

– w kategorii filmów amatorskich nagrody rzeczowe:

 • I nagroda – kamera cyfrowa
 • II nagroda – aparat cyfrowy
 • III nagroda – projektor

– w kategorii filmów profesjonalnych:

 • I nagroda – kamera cyfrowa
 • II nagroda – aparat cyfrowy
 • III nagroda – projektor

Informacje pochodzą ze strony www.proterra.pl

Kontakt

Fundacja "Pro terra"
ul. Krańcowa 14
61-022 Poznań
tel.: (61) 654 55 04
edukacja@proterra.pl
www.proterra.pl