Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Projekt serwisu Gminy Rewal

organizator:

Urząd Gminy Rewal

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.01.2013

Projekt serwisu Gminy Rewal

Konkurs na projekt strony oficjalnego serwisu Gminy Rewal.Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 15 stycznia 2013 roku.

Przy wyborze najlepszej strony oceniona będzie oryginalność koncepcji, czytelność i funkcjonalność, zgodność z marką turystyczną oraz logiem turystycznym Gminy Rewal. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 zł brutto oraz możliwość realizacji pracy konkursowej na podstawie osobnej umowy. Szczegóły konkursu zawarte są regulaminie.

Regulamin konkursu na projekt strony oficjalnego serwisu Gminy Rewal.

I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Rewal z siedzibą przy ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal.

II. Cele konkursu na projekt strony internetowej Gminy Rewal.

Stworzenie łatwego dostępu do informacji o gminie poprzez rozgraniczenie stref tematycznych:

 • strefa interesanta
 • strefa turysty
 • strefa inwestora

Tworzenie spójnego wizerunku Gminy Rewal

III. Przedmiot i przebieg konkursu

 1. Przedmiotem konkursu jest projekt szaty graficznej oraz konstrukcji zakresu funkcjonalnego serwisu internetowego www.rewal.pl.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów:
 • etap I – spośród nadesłanych prac konkursowych wybór od jednej do trzech najlepszych prac, które przechodzą do etapu II.
 • etap II – bezpośrednie prezentacje i rozmowy w siedzibie Urzędu Gminy Rewal z autorami zakwalifikowanych prac konkursowych, spośród których zostanie wyłoniony zwycięzca.

IV. Forma pracy konkursowej

 1. Praca konkursowa musi być zgodna z przedmiotem konkursu.
 2. Praca konkursowa powinna zawierać przynajmniej jedną propozycję architektury oraz szaty graficznej serwisu, składającą się z projektu strony głównej Gminy Rewal oraz podstrony każdej strefy tematycznej.  Projekty szaty graficznej powinny cechować elegancja, intuicyjność oraz nowoczesność.
 3. Praca konkursowa powinna uwzględniać założenia techniczne i merytoryczne, zawarte w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Praca konkursowa powinna zostać dostarczona do Urzędu na nośniku elektronicznym, tj. na płycie CD/DVD, w formacie JPG lub PDF oraz w formie wydruku. W przypadku projektów szaty graficznej wydruki powinny być w formacie A3.
 5. Po otwarciu prac konkursowych nastąpi sprawdzenie ich zgodności z przedmiotem konkursu. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu lub nadesłane po upływie terminu, o którym mowa w artykule VIII regulaminu, nie będą podlegały ocenie komisji konkursowej.
 6. Dodatkowym atutem będzie przedstawienie wcześniejszych, podobnych projektów autora pracy konkursowej oraz ich realizacji.

VI. Warunki udziału w konkursie
W konkursie mogą wziąć udział zarówno firmy, jak i osoby fizyczne.

VII. Kontakt z Urzędem Gminy  Rewal

Wszelkie pytania należy kierować drogą mailową na adres: asmoczyk@rewal.pl lub na numer       (91) 38 49 010.

VIII. Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy składać do 15 stycznia 2013 do godziny 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy Rewal .Prace konkursowe, które zostaną dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie należy umieścić napis „konkurs na projekt strony internetowej”.

IX. Kryteria oceny prac konkursowych

Prace oceniane będą według następujący kryteriów: oryginalność koncepcji, czytelność i funkcjonalność, zgodność z marką turystyczną gminy oraz logiem turystycznym Gminy Rewal (księga znaku stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu).

X. Skład komisji konkursowej
Komisję konkursową powołuje Wójt Gminy Rewal.

XI. Nagrody
Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 4000 złotych  brutto (słownie: cztery tysiące złotych brutto) oraz możliwość realizacji pracy konkursowej na podstawie osobnej umowy.

XII. Termin wypłacenia nagród konkursu
Nagroda zostanie wypłacona w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku konkursu.

XIII. Postanowienia dotyczące przeniesienia na Urząd Gminy Rewal praw majątkowych do projektu

 1. Zwycięzca konkursu przenosi na Urząd Gminy własność oryginału egzemplarza pracy konkursowej.
 2. Umowa zawarta ze zwycięzcą konkursu będzie zawierała następujące zapisy dotyczące przeniesienia przez autora zwycięskiej pracy konkursowej majątkowych praw autorskich na Urząd Gminy Rewal na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, poligraficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła na dowolnych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, optycznych; wprowadzanie do pamięci komputera lub sieci komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem internetu lub baz danych, upublicznianie w sieci internet, wykorzystywanie i zapisywanie na stronie www.rewal.pl i innych stronach internetowych, portalach internetowych, portalach społecznościowych oraz wszelkich wydawnictwach i materiałach Gminy Rewal, niezależnie od formy tych materiałów i ich wielkości, materiałów z których zostały sporządzone, techniki sporządzenia i utrwalania oraz miejsca ekspozycji, a także ich nakładu i sposobu dystrybucji,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż wcześniej omówione – publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • W zakresie modyfikacji utworu – wprowadzanie zmian z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu skutecznego wykorzystania strony internetowej gminy.

3. Urząd Gminy Rewal będzie jedynym prawnym właścicielem źródeł serwisu.

4. Autorzy zwycięskiego projektu zezwalają na korzystanie z projektu w całości lub w części      oraz łączenie go z innymi dziełami poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnianie oraz inne modyfikacje.

XIV. Rozstrzygnięcie Konkursu

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 stycznia 2013 roku.
 2. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej : www.rewal.pl
 3. Urząd Gminy Rewal zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody jeżeli żadna z prac konkursowych nie spełni oczekiwań.
 4. Urząd Gminy Rewal planuje realizację projektu strony internetowej. Decyzja o zleceniu realizacji projektu strony internetowej www.rewal.pl zostanie podjęta w osobnym, pozakonkursowym trybie.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Zgłoszenie pracy konkursowej oznacza przyjęcie warunków uczestnictwa określonych niniejszym regulaminem.
 2. Osoby uczestniczące w konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych w zakresie koniecznym do prawidłowego przeprowadzenia konkursu oraz ogłoszenia jego wyników.
 3. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal www.rewal.pl

Informacje pochodzą ze strony www.rewal.pl

Kontakt

Urząd Gminy Rewal
ul. Mickiewicza 19
72-344 Rewal


www.rewal.pl