Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie13
 • artystyczne26
 • naukowe39
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie67
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd30
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską "CANALETTO" na lata 2013-15

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Strategii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.05.2012

Program wymiany osobowej naukowców z Republiką Włoską "CANALETTO" na lata 2013-15

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) oraz włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapraszają do podejmowania współpracy w ramach nowej edycji programu wymiany osobowej naukowców.

Program CANALETTO obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i włoskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie Strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

W ramach niniejszego Programu środki przyznawane przez obie Strony na poszczególne projekty przeznaczone są wyłącznie na finansowanie wymiany osobowej (podróży i krótkich pobytów). UWAGA: W Polsce projekty wymiany osobowej finansowane są ze środków przekazywanych jednostkom na finansowanie działalności statutowej (lub innych środków własnych jednostki) – MNiSW nie przekazuje bezpośrednio dodatkowych środków na realizację tych projektów. O środki na same badania można ubiegać się następnie w ramach strumienia finansowania koordynowanego przez Narodowe Centrum Nauki – projekty międzynarodowe niewspółfinansowane.

Projekt badawczy może być przedstawiony przez jednostkę naukową wyłącznie w następujących kategoriach:

 • nauki podstawowe (w zakresie nauk ścisłych i nauk o życiu)
 • badania kosmiczne
 • żywność i rolnictwo
 • energia i środowisko
 • medycyna i zdrowie
 • nanonauki i zaawansowane materiały
 • technologie informacyjne i telekomunikacyjne
 • technologie dla dziedzictwa kulturowego

Każdy koordynator może złożyć tylko jeden wniosek w danej edycji konkursu.

Projekty zostaną ocenione pod względem następujących kryteriów:

1. kwalifikacje i doświadczenie obu zespołów badawczych
2. metodologia, podejście do tematu i zgodność wniosku z wymogami formalnymi
3. wartość naukowa
4. społeczna i rozwojowa wartość dodana dla Polski i Włoch
5. celowość współpracy obu zespołów
6. wykorzystanie i rozpowszechnienie wyników

Preferowane będą projekty z udziałem partnerów przemysłowych, posiadające dofinansowanie z dodatkowych źródeł (takich jak publiczne lub prywatne instytuty badawcze lub inne instytucje) i/lub uczestniczące w wielostronnych i/lub europejskich programach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem 7. PR UE.

Ponadto, udział w projekcie młodych badaczy, doktorantów i osób, które niedawno uzyskały tytuł doktora, będzie działał na korzyść aplikujących.

Czas trwania konkursu (zgłoszenie na trzy lata 2013-2015):
15 marca-15 maja 2012 r.

Polscy koordynatorzy projektów składają wniosek w dwóch egzemplarzach do Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na adres:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
z dopiskiem: PROGRAM CANALETTO

Koordynatorzy włoscy dokonują zgłoszenia we Włoszech.

Każdy projekt powinien być uzgodniony przez oba zespoły badawcze i uwzględniać przewidywany okres współpracy oraz określać jej cel. We wszystkich przypadkach, nawet jeśli w projekcie uczestniczy więcej niż jeden zespół badawczy po którejś ze stron, należy wyznaczyć jednego koordynatora projektu po stronie polskiej i jednego po stronie włoskiej. Jeżeli po stronie polskiej naukowcy uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych jednostek naukowych, projekt powinien być złożony przez każdą jednostkę oddzielnie.

Przedłużenie projektu na drugi i trzeci rok ze strony polskiej następuje automatycznie. Wyjątkowo projekt może nie zostać przedłużony na kolejny rok w przypadku niewykorzystania przyznanych limitów na poprzedni rok lub w wyniku rezygnacji którejś ze stron z dalszej współpracy.

Koordynator projektu po stronie polskiej zobowiązany jest złożyć końcowy raport z trzyletniej współpracy w terminie do 31 marca następnego roku. Raport ten winien zawierać syntetyczny bilans naukowy i finansowy, który w dowolnej formie opisuje wnioski, ewentualne publikacje czy rezultaty współpracy badawczej.

PROCEDURA

Projekty badawcze podlegają ocenie niezależnie w Polsce i we Włoszech, zgodnie z procedurą każdej ze Stron. W Polsce wnioski oceniane są przez Interdyscyplinarny Zespół ds. Współpracy z Zagranicą, działający przy Ministrze MiSW.

Spotkanie dwustronnej Komisji ds. selekcji projektów zostało zaplanowane na  wrzesień 2012 roku – wówczas zostanie dokonany wybór projektów przeznaczonych do finansowania (w Polsce – ze środków na działalność statutową jednostki naukowej) w kolejnych trzech latach.

Rozpatrywane są tylko projekty złożone równolegle w Polsce i we Włoszech. Projekty niespełniające tych reguł nie są przedstawiane do rozpatrzenia podczas posiedzenia Komisji dwustronnej.

Strony zastrzegają sobie możliwość redukcji limitów na kolejny rok współpracy, w przypadku braku lub niewłaściwej realizacji współpracy w poprzedzającym roku.

Ostateczny termin składania dokumentów został wyznaczony na 15 maja  2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).

FINANSOWANIE

Środki (wyodrębnione w ramach środków statutowych danej jednostki naukowej) na projekty badawcze w ramach Programu są przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i pobytów w czasie danego roku budżetowego, z wyłączeniem finansowania samych badań.

W ramach każdego projektu, rocznie może być finansowany 1 pobyt krótkoterminowy (do 10 dni) lub 1 pobyt długoterminowy (30 dni) w Polsce oraz 1 pobyt krótkoterminowy (do 10 dni) lub 1 pobyt długoterminowy (30 dni) we Włoszech.

Strona polska pokrywa koszty podróży naukowców polskich do Włoch i koszty pobytu naukowców włoskich w Polsce (3500 PLN w przypadku pobytu długoterminowego, 330 PLN dziennie w przypadku pobytu krótkoterminowego). Strona włoska pokrywa koszty podróży naukowców włoskich oraz pobyty naukowców polskich we Włoszech (1300 EUR w przypadku pobytu długoterminowego, 93 EUR dziennie w przypadku pobytu krótkoterminowego).

INFORMACJA DODATKOWA

DWUSTRONNE PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ STRONĘ WŁOSKĄ

Niezależnie od programu CANALETTO, Strona włoska oferuje możliwość ubiegania się przez zespół włoski o dofinansowanie, w miarę dostępnych środków, realizacji tzw. projektów dwustronnych o szczególnej wartości dodanej („Progetti di Grande Rilevanza”). Środki te stanowić będą dofinansowanie realizacji danego projektu, zatem wymagane jest także inne, równoległe, źródło finansowania. Zarówno kategorie naukowe, jak i kryteria ewaluacji wniosków, pozostają identyczne jak w przypadku projektów wymiany osobowej. UWAGA: ubieganie się przez włoskiego koordynatora o ten rodzaj dofinansowania wyklucza wnioskowanie przez niego w zwykłym trybie o środki na wymianę osobową w ramach konkursu CANALETTO.

Szczegółowe informacje nt. odnośnej procedury znajdują się w ogłoszeniu publikowanym przez Stronę włoską.

Polscy koordynatorzy ww. dwustronnych projektów badawczych finansowanych przez Stronę włoską mogą ubiegać się o środki w ramach strumienia finansowania koordynowanego obecnie przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie – projekty międzynarodowe niewspółfinansowane lub – w miarę dostępnych mechanizmów – o środki z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.

Informacje nt. najbliższych konkursów NCN na projekty międzynarodowe niewspółfinansowane można uzyskać pod adresem: www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy
Serwis NCBiR jest dostępny pod adresem: www.ncbir.pl

INSTYTUCJE KOORDYNUJĄCE PROGRAM:

PO STRONIE POLSKIEJ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
Tel: +48 22 621 78 83
Fax: +48 22 628 97 13

PO STRONIE WŁOSKIEJ

Ministero degli Affari Esteri
Direzione generale per la promozione del sistema Paese
Unità per la Cooperazione scientifica e tecnologica bilaterale e multilaterale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 RZYM

Informacje pochodzą ze strony www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Departament Strategii
ul. Wspólna 1/3
00-529 WARSZAWA
tel. 22 621 78 83