Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów

organizator:

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 22.06.2011

Program Grantowy Bank Dziecięcych Uśmiechów

Dotacje udzielane są wyłącznie na projekty służące pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Beneficjentami projektu mogą być osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia. Dotacje nie są udzielane osobom fizycznym, rozumianym jako indywidualni darczyńcy. Dotacje przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom społecznym, które świadczą pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dana organizacja może otrzymać dofinansowanie tylko raz w roku kalendarzowym. Fundacja nie finansuje w pełni planowanych przedsięwzięć, ale je dofinansowuje. Maksymalna kwota dotacji, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10 tyś. zł. Czas realizacji projektu nie może być dłuższy niż rok kalendarzowy.

Rozpoczęcie realizacji projektu powinno nastąpić po podpisaniu umowy darowizny, jednak nie później niż trzy miesiące od podpisania umowy. Umowy są podpisywane od jednego do dwóch tygodni po ogłoszeniu wyników danej edycji.

W programie grantowym rozpatrywane będą tylko te wnioski, które złożone zostały przy użyciu specjalnie stworzonej aplikacji internetowej.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku o dotację jest wypełnienie wszystkich pól i załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów. Wszyscy wnioskujący, przed wypełnieniem aplikacji, są zobowiązani do skontaktowania się z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK S.A. w celu poinformowania fo o zamiarze złożenia wniosku i zapoznania go z planowaną inicjatywą. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Do każdego wniosku należy dołączyć imienną listę dzieci (bez nazwisk) wraz ze skróconą informacją nt. ich sytuacji rodzinnej. Lista powinna być potwierdzona jedynie przez dyrektora (prezesa, przewodniczącego) organizacji.

Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia kopii statutu i aktualnego odpisu z KRS, celem poświadczenia wiarygodności reprezentowanego przez siebie podmiotu. Organizacje nie posiadające KRSu proszone są o przedstawienie dokumentów poświadczających możliwość podpisywania umów cywilno-prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły – upoważnienia nadane przez gminę). Fundacja zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów ww. dokumentów.

Wnioski można składać 3 razy w ciągu roku. I edycja – nabór wniosków od 24 stycznia do 21 lutego. II edycja – nabór wniosków od 1 do 22 czerwca. Terminy naboru wniosków w drugim półroczu będą ogłoszone w lipcu.

Kryteria oceny wniosków:

– każdy wniosek oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów
– dotacja przyznawana jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen ekspertów
– projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:

 • potrzeba realizacji projektu dla danych dzieci – 0-5 pkt.
 • adekwatność sposobów realizacji projektu do rozpoznanych potrzeb – 0-5 pkt
 • innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu – 0-5 pkt.
 • wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji projektu – 0-5 pkt
 • wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-3 pkt
 • pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-1 pkt

Jeżeli wniosek z przyczyn formalnych nie będzie spełniał wytycznych programu, nie będzie podlegał dalszej ocenie merytorycznej.

Z organizacjami, których wnioski zostały pozytywnie rozpatrzone podpisywana jest umowa darowizny. Środki przyznane w ramach programu uruchamiane są w momencie dotarcia do siedziby Fundacji egzemplarza podpisanej przez organizację umowy.

Wręczenie przyznanej dotacji może odbywać się w obecności przedstawicieli Banku oraz wnioskodawcy w ustalonym wcześniej miejscu, czasie i okolicznościach. Wysokość darowizny może różnić się od wnioskowanej kwoty. O wysokości darowizny decyduje Zarząd Fundacji Banku Zachodniego WBK.

Z otrzymanej darowizny wnioskodawca jest zobowiązany rozliczyć się w terminie 3 miesięcy od zakończenia projektu przy użyciu aplikacji internetowej. Wnioskodawca rozlicza się pod względem rachunkowym i merytorycznym z wykonanego zadania. Wszystkie dokumenty księgowe powinny być wystawiane na podmiot realizujący zadanie. Do rozliczenia należy dołączyć dwustronne skany wszystkich dokumentów księgowych, które powinny być odpowiednio opisane i zawierać informację o źródle finansowania.

Informacje pochodzą ze strony www.bdu.bzwbk.pl

Kontakt

Fundacja Banku Zachodniego WBK
ul. Grzybowska 5A
00-132 Warszawa
tel.: (22) 586 85 41
fundacja@bzwbk.pl
www.bdu.bzwbk.pl