Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci70
 • absolwenci69
 • doktoranci10
 • naukowcy7
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe36
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd31
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Program Biblioteki Publiczne 2020

organizator:

Public Libraries 2020 p/a Reading & Writing Foundation

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.06.2015

Program Biblioteki Publiczne 2020

Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem programu „Biblioteki Publiczne 2020”. Program realizuje holenderska organizacja Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation / Fundacja na rzecz Czytania i Pisania) we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.
Fundację Lezen & Schrijven założyła w 2004 roku księżna Niderlandów Laurentien Brinkhorst po to, by zwalczać analfabetyzm – początkowo w Holandii, a następnie na całym świecie. Fundacja wspiera różnorodne działania edukacyjne, lobbuje na rzecz równego dostępu do edukacji dla wszystkich obywateli i propaguje czytelnictwo. Realizując swoje cele blisko współpracuje z bibliotekami. Realizowany przez Fundację program „Biblioteki Publiczne 2020” ma na celu rzecznictwo na rzecz bibliotek publicznych wobec instytucji Unii Europejskiej.
Rola bibliotek publicznych w Europie jest często niedoceniana, mimo iż ich działalność ma ważny wpływ na realizację celów strategii rozwoju Unii Europejskiej na lata 2010-2020, zawartej w dokumencie „Europa 2020 – strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”. W szczególności biblioteki publiczne przyczyniają się do realizacji celów tej strategii w trzech dziedzinach: edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie  (edukacja pozaformalna i nieformalna) oraz włączenie społeczne (zob. też. Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych).
Konkurs grantowy ogłoszony przez Fundację Lezen & Schrijven umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w wymienionych trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób – efektów tych działań.
O granty w wysokości do 15 000 euro mogą ubiegać się same biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe można uzyskać na nowe projekty lub na już realizowane inicjatywy odpowiadające celom konkursu. Nabór zgłoszeń potrwa do 1 czerwca 2015 roku.
Grantodawcy oczekują takich działań rzeczniczych, które będą kierowane do władz na szczeblach: lokalnym, krajowym lub europejskim (ich przedstawicieli, urzędów, organów lub innych podmiotów decyzyjnych) i które będą podkreślać rolę, jaką biblioteki publiczne odgrywają w realizacji strategii rozwoju Unii Europejskiej „Europa 2020”, w dziedzinach: edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne.
Kryteria wyboru projektów:
Główny cel projektu powinien być wyraźnie określony i należy wyjaśnić, w jaki sposób zostanie on osiągnięty. Należy opisać, jakie korzyści projekt przyniesie bibliotekom publicznym i jak przedstawiciele władz będący jego adresatami mogą pomóc w realizacji celu projektu. W projekcie należy uwzględnić przynajmniej jedną z trzech kluczowych dziedzin w programie, którymi są: edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie i włączenie społeczne.
Za szczególnie wartościowe zostaną uznane takie projekty, które będą adresowane bezpośrednio do osób lub organów sprawujących funkcje decyzyjne na szczeblu UE albo takie, w których zostanie opisane, jak można będzie wykorzystać ich efekty w ponadnarodowej kampanii rzeczniczej na rzecz bibliotek publicznych prowadzonej w UE.
Należy uwzględnić różne czynniki ryzyka i zaproponować realistyczne rozwiązania problemów (sposoby zminimalizowania ich wpływu).
Rezultaty projektu powinny być spójne z jego celami i treścią i przedstawione w przemyślanej formie.
Wydatki powinny być uzasadnione, a ich koszty odpowiadać lokalnym cenom rynkowym.
Wnioski (wyłącznie w języku angielskim) należy przesyłać mailem w wypełnionym formularzu zgłoszeń na adres publiclibraries@readingandwriting.eu (w temacie wiadomości należy wpisać „Application for public libraries advocacy projects”). Wniosek musi być podpisany przez osobę reprezentującą aplikującą instytucję lub organizację.
Z grantu można pokryć wszelkie koszty projektu z wyjątkiem wydatków na infrastrukturę oraz zwrotu kosztów poniesionych na zrealizowane wcześniej działania (związane lub nie z projektem).
Harmonogram
Wnioski można składać w dowolnym terminie do 1 czerwca 2015 roku (decyzja o zakwalifikowaniu projektu zostanie podjęta w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku). Uwaga! Liczba projektów zakwalifikowanych do sfinansowania jest ograniczona, warto więc rozważyć wcześniejsze złożenie wniosku.
Projekt powinien zostać zakończony najpóźniej do stycznia 2016 roku (warto tak zaplanować harmonogram projektu, by móc zakończyć działania przed ostatecznym terminem zamknięcia konkursu).
Pytania dotyczące konkursu grantowego (w języku angielskim) można kierować pocztą elektroniczną na adres publiclibraries@readingandwriting.eu

Informacje pochodzą ze strony: http://www.biblioteki.org/


Kontakt

Public Libraries 2020 p/a Reading & Writing Foundation
Rond-point Robert Schuman 9 6th floor / box 13
1040 Brussels

publiclibraries@readingandwriting.eu
www.publiclibraries2020.eu