Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Poznańska Nagroda Literacka 2021

organizator:

Centrum Kultury Zamek

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.02.2021
wartość nagrody: 60 000 zł

Poznańska Nagroda Literacka 2021

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest corocznie żyjącym autorom za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury, których znaczenie oraz aktualność poświadczona jest przez wydanie co najmniej jednej książki w okresie trzech lat poprzedzających przyznanie Nagrody.

Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Nagrodę przyznają Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na wniosek Kapituły. Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza są wyłącznymi organizatorami i fundatorami Nagrody. Partnerem Miasta Poznań i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w realizacji konkursu jest Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu oraz Pełnomocnik Rektora UAM.

Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, w szczególności takich jak logo i nazwa Nagrody, są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:

1) za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury (Nagroda im. Adama Mickiewicza),

2) za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej dla twórcy, który nie ukończył 35. roku życia (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Laureaci otrzymują dyplom Poznańskiej Nagrody Literackiej oraz nagrodę pieniężną w wysokości 60 000 zł (Nagroda im. Adama Mickiewicza) oraz 40 000 zł (Nagroda – Stypendium im. Stanisława Barańczaka).

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania Nagrody

Nagroda wręczana jest w maju każdego roku. Najpóźniej na trzy tygodnie przed wręczeniem Nagrody Kapituła ogłasza nazwisko Laureata Nagrody im. Adama Mickiewicza.

Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania kandydatów do Nagrody są:

1) członkowie Kapituły;

2) przedstawiciele środowisk naukowych;

3) przedstawiciele instytucji kulturalnych;

4) przedstawiciele władz samorządowych;

5) przedstawiciele organizacji pozarządowych;

6) przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie;

7) inne podmioty.

Do Nagrody nie mogą kandydować 1) osoby związane z organizacją Nagrody, 2) członkowie Kapituły.

Członków Kapituły powołują Prezydent Miasta Poznania oraz Rektor UAM. Do składu Kapituły może zostać powołanych do siedmiu Członków.
Kadencja Członków Kapituły trwa trzy lata. Członek Kapituły może być powołany na więcej niż jedną kadencję.

Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Poznańskiej Nagrody Literackiej. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego uznania, w zgodzie z zasadami bezstronności oraz profilem Nagrody i jej założeniami.

Zgłoszenie powinno zawierać (wszystkie dokumenty należy wysłać także w wersji elektronicznej na adres e-mail sekretarza Kapituły):

 • personalia zgłaszanego autora: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe (także e-mail i nr telefonu).
 • tytuł książki (czy książek) wydanej w ciągu ostatnich trzech lat, która jest podstawą zgłoszenia;
 • nazwę, adres i dane kontaktowe (w tym nr telefonu) osoby lub instytucji zgłaszającej;
 • zredagowaną notkę biograficzną autora (do 1000 znaków);
 • ewentualnie krótką (do 1800 znaków) rekomendację ze strony osoby lub instytucji zgłaszającej czy innej osoby lub instytucji.

Organizatorzy proszą o wysłanie do dyspozycji jury sześciu egzemplarzy każdej książki (także, jeśli to możliwe, w wersji elektronicznej: format PDF oraz ewentualnie MOBI czy EPUB) na adres:

Centrum Kultury Zamek
Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
z dopiskiem: Poznańska Nagroda Literacka

Termin zgłaszania kandydatur do Nagrody upływa 15 lutego (liczy się data stempla pocztowego).

Jeśli nie dysponujecie Państwo wieloma egzemplarzami, prosimy wysłać dwa papierowe oraz obowiązkowo wersję elektroniczna na adres e-mail sekretarza Kapituły.

Kontakt z sekretarzem Kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej, Karolem Francuzikiem: karol.francuzik@gmail.com

Informacje pochodzą ze strony: poznanskanagrodaliteracka.pl

Konkursy literackie nasz zespół regularnie dodaje do bazy konkursów – zajrzyjcie koniecznie!

Kontakt

Centrum Kultury Zamek Zespół ds. Literatury
Św. Marcin 80/82
61-809 Poznań

karol.francuzik@gmail.com
poznanskanagrodaliteracka.pl