Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Opowiadania na tacy – konkurs

organizator:

Wydawnictwo Tako

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.09.2013

Opowiadania na tacy – konkurs

Wydawnictwa:OQO editora(Hiszpania),O Bichinho de Conto(Portugalia) i Tako(Polska),
we współpracy z Urzędem Miasta Pontevedry oraz w ramach programu Opowiadania na tacy (Cocina de cuentos. Europa a la carta),inicjatywy w ramach Programu Kultura 2007–2013 Unii Europejskiej, OGŁASZAJĄ:

EUROPEJSKI KONKURS OPOWIADANIA NA TACY NA NAJLEPSZĄ ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻKI OBRAZKOWEJ JAŚ I MAŁGOSIA

W konkursie mogą wziąć udział pełnoletni ilustratorzy i ilustratorki, zamieszkali na stałe w jednym z państw członkowskich Unii Eur opejskiej bądź w innym państwie objętym Programem Kultura 2007–2013: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/who_participate_en.php

Niezbędnym i obowiązkowym warunkiem wzięcia udziału w konkur sie jest przesłanie drogą elektroniczną REJESTRACJI WSTĘPNEJ, z podaniem imienia i nazwiska oraz miejsca stałego zamieszkania, na adres e-mailowy: ilustra@europaalacarte.eu Po otrzymaniu wymienionych wyżej danych, organizator prześle uczestnikom pełny tekst utworu(adaptacji oryginalnej bajki braci Grimm), określi konkretny fragment, który powinien zostać zilustrowany oraz wymogi techniczne. Rejestracji wstępnej należy dokonać w jednym z następujących języków: POLSKI, ANGIELSKI, HISZPAŃSKI, GALICYJSKI, FRANCUSKI lub PORTUGALSKI.

Uczestnicy powinni przedstawić do konkursu: przygotowaną ilustrację oraz pełny scenorys
(storyboard). Bez względu na zastosowaną technikę wszystkie prace należy przesłać w formie
elektronicznej przez Internet. Każdy z uczestników może zgłosić tylko jedną pracę, która musi być
oryginalna i dotąd nieopublikowana. W czasie trwania naboru wycofanie pracy zgłoszonej do konkursu, przedstawienie jej do innych konkursów czy innemu wydawnictwu do oceny jest niedozwolone.

Komisja konkursowa podejmie decyzję siedmioma głosami, z których sześć należy do ekspertów
w dziedzinie ilustracji książek obrazkowych i twórczości artystycznej. Siódmy głos należy
do publiczności: zgłoszone ilustracje będą pokazywane na stronie internetowej projektu
www.europaalacarte.eu oraz w sieciach społecznościowych przez tydzień. Praca, na którą zagłosuje najwięcej osób uzyska jeden głos w głosowaniu głównym. W przypadku otrzymania równej liczby głosów przez dwie lub więcej ilustracji, ostateczny głos będzie należał do komisji konkursowej.
Przy przyznaniu nagrody oceniane będą: oryginalność pracy, jakość techniczna, budowa postaci, scen i atmosfery oraz poprawna sekwencyjność scenorysu.

Nagroda wynosi 3000 € i podlega stosownemu opodatkowaniu. Kwota ta zostanie wypłacona
w chwili opublikowania dzieła w formie książkowej i zaliczona na konto należności za autorskie
prawa majątkowe przewidziane w umowie wydawniczej (jako zaliczka).

Termin zgłaszania prac rozpoczyna się 1 lipca i trwa do 1 września 2013 roku. Prace zgłoszone do konkursu w innym terminie nie zostaną przyjęte.

Wybór komisji konkursowej ogłoszony zostanie w drugiej połowie września 2013 roku. Jej decyzja będzie ostateczna a konkurs uznany za rozstrzygnięty.

Nagrodzona praca ukaże się w książce obrazkowej wydanej jednocześnie w języku polskim, hiszpańskim, galicyjskim i portugalskim, w maksymalnym okresie sześciu miesięcy od dnia
ogłoszenia zwycięzcy. Ponadto wydawnictwa organizujące konkurs zastrzegają sobie prawo do
wydania książki obrazkowej – samodzielnie lub w koedycji – w każdym innym języku, jak również
na nośniku cyfrowym lub audiowizualnym.

Nagrodzony autor lub autorka ilustracji weźmie udział w promocji projektu podczas XV Targów
Książki w Pontevedrze (Hiszpania), na których odbędzie się premiera książki. Ponadto laureat
lub laureatka podczas targów poprowadzi warsztaty ilustratorskie dla dzieci. Wydarzenie to
przewidziane jest na marzec 2014 roku. Koszty podróży, utrzymania oraz wynagrodzenia za
prowadzenie warsztatów ponoszą organizatorzy Konkursu oraz Targów Książki w Pontevedrze.

Oryginały ilustracji będą mogły zostać wystawione. Ponadto wszystkie prace przygotowane
do książki obrazkowej można reprodukować w celach promocyjnych. Na stronie internetowej
www.europaalacarte.eu przedstawione zostaną prace zgłoszone do konkursu ze wskazaniem
imienia i nazwiska oraz kraju pochodzenia autora lub autorki. Piętnaście ilustracji zakwalifikowanych do finału wejdzie w skład wystawy, która w 2014 roku będzie podróżowała po Hiszpanii, Portugalii i Polsce.

Organizatorzy nie są zobowiązani do korespondencji lub kontaktu telefonicznego w sprawie
projektów nienagradzonych ani do komentowania czy uzasadniania postanowień niniejszego
regulaminu.

Do wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest zaakceptowanie
Regulaminu.
W CELU UZYSKANIA DODATKOWYCH INFORMACJI: ilustra@europaalacarte.eu

Informacje pochodzą ze strony www.tako.biz.pl

Kontakt

Wydawnictwo Tako
ul. Słowackiego 71/5
87-100 Toruń
tel. 517 304 188
ilustra@europaalacarte.eu
www.europaalacarte.eu