Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci38
 • absolwenci35
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie40
 • międzynarodowe6
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny7
Wróć do listy

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

organizator:

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego

Rodzaj:
literackie, artystyczne, inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2017

Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego ogłosiła Konkurs Retoryki. 

Konkurs będzie się składał z dwóch etapów. Pierwszy etap Konkursu będzie trwał od 1 października 2017 r. do 28 lutego 2018 r. i będzie polegał na stworzeniu filmu do długości 2 minut, w którym uczestnik wypowie się na dowolny, wybrany przez siebie temat. Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 grudnia 2017 roku. Film ma być stworzony w formacie mp4.
Komisja konkursowa przy ocenie przesłanych prac będzie w szczególności zwracała uwagę na: jasność przekazu, poprawność języka, atrakcyjność i styl wystąpienia uczestnika.
Wraz z filmem uczestnik będzie zobowiązany przesłać Zgłoszenie oraz Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych na potrzeby Konkursu. Niedopełnienie powyższych warunków jest jednoznaczne z wykluczeniem uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w Konkursie.
Komisja konkursowa wybierze 10 najlepszych filmów, których twórcy – uczestnicy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu.
W ciągu 10 dni roboczych, od zakończenia pierwszego etapu, osoby zakwalifikowane do Drugiego etapu zostaną powiadomione o tym fakcie na wskazane przez nich adresy mailowe lub telefonicznie. Brak zawiadomienia o kwalifikacji do drugiego etapu jest równoznaczne z zakończeniem udziału w Konkursie. Niestawiennictwo uczestnika w drugim etapie nie przerywa Konkursu ani nie wpływa na jego ważność.

Drugi etap Konkursu odbędzie w dniach 14 – 15 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane uczestnikom jednocześnie z informacją o zakwalifikowaniu się ich do drugiego etapu. Równocześnie uczestnicy zostaną poinformowani o dokładnym adresie zakwaterowania, miejscu gdzie odbędzie się drugi etap, harmonogramie warsztatów.
Drugi etap będzie polegał na przygotowaniu wystąpienia o czasie trwania do 5 minut, na wybrany przez Komisję konkursową temat. Uczestnik będzie miał ok. 15 minut na przygotowanie się do wystąpienia. Spośród 10 uczestników Drugiego etapu Komisja konkursowa wybierze 3 najlepszych, po czym pierwszy i drugi najlepiej oceniony uczestnik zmierzą się w Finale Konkursu. Finał będzie polegał na debacie obu uczestników na wskazany przez Komisję konkursową temat. Finał trwać będzie ok. 15 minut, moderatorem debaty będzie jeden z członków Komisji konkursowej. Zakończenie drugiego etapu następuję w momencie zakończenia debaty Finałowej.

Po zakończeniu drugiego etapu nastąpi narada Komisji konkursowej, która ogłosi wynik konkursu i wręczy nagrody. W dniu 14 kwietnia 2018 r. zostaną przeprowadzone dla 10 uczestników zakwalifikowanych do II etapu specjalne warsztaty retoryczne, przygotowujące do wystąpień w dniu 15 kwietnia 2018 r. Koszty przejazdu, zakwaterowania, wyżywienia itp. zobowiązuje się przyjąć na siebie Organizator. Udział w warsztatach jest obowiązkowy, nieobecność na nich spowoduje brak możliwości występu w drugim etapie Konkursu.

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia najlepszych 10 osób biorących w nim udział i wyboru zwycięzców Konkursu, Organizator powoła Komisję konkursową. W skład Komisji wejdzie 7 osób wskazanych przez Organizatora, w tym również reprezentanci Organizatora.  Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

Warunki wzięcia udziału w Konkursie

Konkurs skierowany jest do uczniów klas szkół ponadgimnazjalnych (licea, szkoły o profilu technicznym bądź zawodowym, działających na terenie Polski ), którzy nie ukończyli 20 roku życia w momencie składania zgłoszenia na Konkurs.
Udział w Konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście. Związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne.
Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedno wniosek – Zgłoszenie.  W celu wzięcia udziału w Konkursie koniecznym jest: wyrażenie zgody na postanowienia Regulaminu (Zgłoszenie) oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (Oświadczenie).

W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest do:
– wykonania zadania konkursowego, które polega na stworzeniu filmu z wypowiedzią oraz przesłania go na adres mailowy organizatora wraz z podpisanymi Zgłoszeniem oraz Oświadczeniem.
Zgłoszenie konkursowe powinno odpowiadać wymaganiom wskazanym w Regulaminie, powinno zawierać: imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania, telefon do kontaktu, nazwę szkoły, adres e-mail, krótkie przedstawienie swojej osoby, podpisanie Zgłoszenia i Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych.
Osoby, które nie spełniają któregokolwiek z wymogów lub umieszczą nieprawdziwe informacje lub dane, zostaną automatycznie wykluczone z udziału w Konkursie.

Nagrody

Organizator konkursu przewiduje przyznanie trzech nagród głównych:
– za zajęcie pierwszego miejsca – 10.000 zł,
– za zajęcie drugiego miejsca – 5.000 zł,
– za zajęcie trzeciego miejsce – 3.000 zł.
Wyboru zwycięzców Konkursu oraz finalistów dokonuje Komisja konkursowa.

Harmonogram Ogólnopolskiego Konkursu Retorycznego

1 października – 31 grudnia 2017 roku
Etap szkolny. Przesyłanie filmów z przemówieniami i wypełnionych kart zgłoszenia na adres mailowy Fundacji Akademia Retoryki

1 stycznia – 28 lutego 2018
Praca jury, selekcja nadesłanych materiałów, wybór 10 finalistów

1 marca – 15 marca 2018
Kontakt z finalistami, rozesłanie zaproszeń na galę finałową.

14 kwietnia 2018
Warsztaty dla finalistów Konkursu.

15 kwietnia 2018
Uroczysty Finał Konkursu Retorycznego

Informacje pochodzą ze strony: akademiaretoryki.pl

Kontakt

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego
ul. Skierniewicka 21 lok. 53
01-230 Warszawa
tel. 602 517 358
konkurs@akademiaretoryki.pl
akademiaretoryki.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

regulamin
formularz