Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Ogólnopolski konkurs historyczny "Historia Bliska"

organizator:

Fundacja Ośrodka KARTA

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

Ogólnopolski konkurs historyczny "Historia Bliska"

Badawczy ogólnopolski konkurs historyczny „Historia Bliska” organizowany jest przez Fundację Ośrodka KARTA.

W trakcie trwania konkursu, aż do ostatecznego zakończenia projektu 31 października 2011, do współorganizacji lub partnerstwa mogą zostać zaproszone także inne instytucje, które zaakceptują regulamin i warunki organizacyjne konkursu oraz zadeklarują współdziałanie, współfinansowanie lub inny rodzaj wsparcia konkursu i innych działań z nim związanych (np. seminariów młodzieżowych, publikacji prac itp.).

W XV edycji konkursu Współorganizatorzy ogłaszają 4 równorzędne tematy konkursowe, stanowiące propozycję wyboru, to znaczy, że na konkurs należy przygotować pracę na dowolnie, ale jednoznacznie wybrany jeden temat spośród poniższych:

 • Dzieci wojny – żołnierze i ofiary
 • Szkolna fotografia – wojenne losy kolegów, przyjaciół i nauczycieli
 • Spotkania w XX wieku. Polacy-Rosjanie: przyjaciele, wrogowie, sąsiedzi?
 • Warszawa zbudowana, zburzona, odbudowywana. Moje miejsca i w tych miejscach ludzie…

Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Prace należy nadsyłać do 30 kwietnia 2011 (decyduje data stempla pocztowego), pod adresem:

Ośrodek KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa

z dopiskiem „Historia Bliska – konkurs”.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty najpóźniej do 15 września 2011, po czym niezwłocznie nastąpi publiczne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród w czasie uroczystości finałowej, której miejsce i czas zostanie podany w terminie późniejszym na stronach Ośrodka KARTA i stronie www.historiabliska.pl. Lista laureatów zostanie podana do publicznej wiadomości przez Organizatora Konkursu w czasie uroczystości finałowej, oraz w komunikacie prasowym i na stronach internetowych Fundacji Ośrodka KARTA.

Do 31 października 2011 zakończą się wszystkie działania finalizujące konkurs, związane z ewentualną wysyłką nagród i wyróżnień, certyfikatów uczestnictwa, udziałem laureatów i nauczycieli w seminariach międzynarodowych itp.

Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo (grupa do 6 osób) pod opieka nauczyciela lub innej osoby dorosłej, przy wsparciu: szkół, drużyn harcerskich, klubów, domów kultury, świetlic, parafii, lokalnych bibliotek i innych instytucji pracujących z młodzieżą, a także rodziny. Praca może być przygotowana i przesłana także bez takiej opieki i jakiegokolwiek pośrednictwa instytucji wspierającej.

Praca powinna mieć charakter twórczy – nie może być powieleniem lub kompilacją istniejących opracowań i opublikowanych (także w internecie) źródeł; nie powinna być także tylko zbiorem nieopracowanych źródeł, nawet samodzielnie pozyskanych przez ucznia.

Praca powinna być więc:

 • opracowanym, samodzielnie pozyskanym materiałem źródłowym (nagrane i/lub zapisane relacje świadka/świadków historii, wspomnienia, dzienniki, dokumenty, listy, zdjęcia itp.) z autorskim komentarzem
 • autorskim opracowaniem z przywołaniem (cytowaniem) źródła/źródeł (tj. pozyskanych relacji świadków, wspomnień, dzienników, dokumentów, zdjęć itp.)

Praca powinna mieć własny tytuł, nie będący tylko powtórzeniem wybranego tematu konkursu.

Forma pracy może być dowolna, ale adekwatna do założeń badawczego konkursu historycznego. Może być to: krytycznie opracowany dziennik, wspomnienia czy odbiór dokumentów; pozyskana i krytycznie opracowana relacja świadka/świadków historii; zbiór zdjęć z autorskim opisem i komentarzem; film DVD, audycja radiowa czy prezentacja multimedialna przywołujące/wykorzystujące materiały źródłowe. Dopuszczalne są również inne formy, także mieszane. Nieakceptowane będą tylko formy czysto plastyczne, np.: plakat, rysunek, makieta – będące jedyną formą przekazu efektów pracy badawczej i zgromadzonych źródeł.

Prace audio, audio-video i prezentacje multimedialne powinny być przekazywane w formie, które umożliwia ich odbiór z wykorzystaniem łatwo dostępnego (i określonego) sprzętu lub oprogramowania

W przypadku dominującej formy audio, audi-video czy ikonograficznej do pracy powinna być dołączana część pisemna, przedstawiająca treść pracy, zawierająca opis lub komentarz do źródeł, odzwierciedlająca przebieg procesu badawczego.

Aneksy zawierające pełne (wykorzystane w pracy lub zgromadzone do niej) źródła lub ich kopie (kopie wykorzystanych dokumentów czy zdjęć, pełne nagrania relacji świadków itp.) są pożądanym lecz nieobowiązkowym elementem pracy.

Wszystkie prace pisemne, także zawierające materiał ikonograficzny, powinny zostać przysłane również w takiej wersji elektronicznej, która umożliwia Organizatorom konkursu ewentualną publikację prac w całości lub fragmentach

Prace, które mają unikatowy lub artystyczny charakter (np. są ręcznie zdobionym montażem tekstów i materiału ikonograficznego) powinny być wzbogacone o wersję elektroniczną wykorzystanego materiału, którego Organizatorzy konkursu mogą użyć do ewentualnych publikacji lub prezentacji pracy

Każda praca powinna zawierać dodatkowe streszczenie, nie dłuższe niż dwie znormalizowane strony tekstu (1800 znaków na stronie, wliczając w to spacje). Prace należy przesłać w jednym egzemplarzu, w formie gotowej, w jakiej ma być przedstawiona Jury. Niedopuszczalne jest np. przysłanie prac drogą elektroniczną z oczekiwaniem wykonania przez Organizatorów jej wydruku. Praca powinna być podpisana w sposób jednoznacznie identyfikujący autora/autorów oraz jego/ich dane kontaktowe.

Praca powinna zawierać trwale dołączoną, czytelnie i dokładnie wypełnioną metryczkę pracy, której formularz przekazują Organizatorzy na www.historiabliska.pl i innych stronach, gdzie konkurs jest anonsowany.

Nadesłane prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach, a także nie mogą być w całości lub w znaczącej (powyżej 30%) części upublicznione (wydawnictwa, prasa, radio, telewizja, internet) przed rozstrzygnięciem konkursu – pod groźbą ich dyskwalifikacji.

Pożądanym elementem pracy są fotografie (do 6 sztuk) dokumentujące proces badawczy i powstawania pracy, przekazane w formacie 10×15 cm lub w formie cyfrowej, które będą podlegały oddzielnej ocenie i mogą zostać nagrodzone niezależnie od pracy konkursowej.

Wszystkie prace będą podlegały ocenie Jury według takich samych kryteriów i będą nagradzane ze wspólnej puli bez wyodrębniania kategorii tematycznych (nie przewiduje się odrębnej gradacji nagród dla poszczególnych tematów). Jury przyzna uczniom nagrody i wyróżnienia pieniężne lub rzeczowe (indywidualne oraz zespołowe), a nauczycielom wyróżnianych uczniów nagrody i wyróżnienia pieniężne, rzeczowe lub honorowe (dyplomy).

Na nagrody i wyróżnienia dla uczniów i nauczycieli Organizatorzy przewidzieli pulę 60.000 zł; pula ta może ulec jeszcze zmianie.

Oddzielnie oceniane będą podlegały fotografie dokumentujące proces badawczy i powstawania prac konkursowych, przesłane wraz z pracami. Fotografie będą nagradzane niezależnie od prac. Nagrody mogą być przyznane autorom także nienagrodzonych prac.

Laureatom konkursu i ich opiekunom, także uczestnikom, którzy nie otrzymali nagród i wyróżnień może zostać zaproponowany udział w seminariach, warsztatach, konkursach, stażach, projektach, publikacjach, prezentacjach itp.

Nadesłane prace nie będą zwracane autorom. Po ocenie Jury zostaną skatalogowane i zarchiwizowane w Ośrodku KARTA, gdzie stworzą odrębną, chronioną i udostępnianą na normalnych zasadach archiwalnych kolekcję. Kopie prac, także w wersji cyfrowej, mogą być przekazane do archiwów pozostałych Współorganizatorów konkursu. Prace mogą być publikowane lub wykorzystane w całości lub części, szczególnie w kontekście upowszechniania informacji o konkursie i jego efektach na portalu edukacyjnym Ośrodka KARTA „Uczyć się z historii” www.uczyc-sie-z-historii.pl lub portalach, wystawach i w publikacjach także pozostałych Współorganizatorów konkursu. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatorów prawa autorskie (niewyłączne) majątkowe do prac konkursowych i załączonych fotografii, co upoważnia Organizatorów do ich wykorzystywania na wybranych polach eksploatacji.

We wszystkich przypadkach autorzy zachowują swoje prawo osobiste, jakim jest wiązanie z dziełem ich nazwiska; również prawo do samodzielnej publikacji pracy (bez uzyskiwania wcześniejszej zgody Organizatorów) – pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na konkurs i podaniu ogólnych danych na jego temat.

Informacje pochodzą ze strony www.historiabliska.pl

Kontakt

Fundacja Ośrodka KARTA
ul. Narbutta 29
02-536 Warszawa
tel.: (22) 844 10 55
historia.bliska@karta.org.pl
www.historiabliska.pl