Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze"

organizator:

Ministerstwo Środowiska

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2011

"Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze"

Konkurs o nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów, są przyznawane corocznie naukowcom i zespołom badawczym wyłonionym w trybie konkursu.

Celem konkursu jest upowszechnianie informacji i promocja nowoczesnych, innowacyjnych i efektywnych osiągnięć naukowo-badawczych z zakresu ochrony, kształtowania i racjonalnego użytkowania środowiska.

Przedmiotem konkursu są innowacyjne prace naukowo-badawcze, nakierowane na zastosowanie praktyczne, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.

Do konkursu są zgłaszane szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowcy prowadzący działalność naukowo-badawczą w zakresie badań naukowych lub prac rozwojowych dotyczących:

 • ochrony jakości powietrza
 • ochrony stanu wód oraz gospodarki wodnej
 • ochrony jakości powierzchni ziemi i jej zasobów
 • ochrony przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi
 • geologii
 • ochrony przyrody
 • leśnictwa
 • przeciwdziałania zanieczyszczeniom
 • edukacji ekologicznej
 • instrumentów zrównoważonego rozwoju
 • zarządzania zasobami środowiska

Minister środowiska przyznaje corocznie:

 • nie więcej niż trzy nagrody za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze – nagrody zespołowe lub indywidualne
 • nie więcej niż dwie nagrody za całokształt działalności naukowo-badawczej – nagrody indywidualne

Przez zgłoszenie do udziału w konkursie rozumie się złożenie wniosku wraz z załącznikami. Zgłoszenie do udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

Wnioski o przyznanie Nagrody Ministra mogą składać osoby uprawnione do reprezentowania:

 • podstawowych jednostek organizacyjnych uczelni w rozumieniu statutów tych szkół
 • jednostek badawczo- rozwojowych
 • placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk
 • organizacji i stowarzyszeń naukowo-technicznych
 • administracji publicznej
 • międzynarodowych instytutów naukowych utworzonych na podstawie odrębnych przepisów
 • jednostek organizacyjnych posiadających status jednostki badawczo rozwojowej
 • Polskiej Akademii Umiejętności
 • przedsiębiorstw, które wykorzystują wyniki pracy badawczo-rozwojowych

Do wniosku należy dołączyć:

 • materiały dokumentujące przedmiot wniosku, w szczególności publikacje, rysunki, fotografie schematy, kopie patentów oraz inne dane umożliwiające ocenę wnioskowanej pracy
 • opinie inwestorów, użytkowników, palcówek naukowych, stowarzyszeń naukowo technicznych, organów administracji publicznej oraz innych podmiotów zainteresowanych efektami pracy na temat przedmiotu wniosku
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych
 • w przypadku nagrody zespołowej, informacje o procentowym udziale poszczególnych członków zespołu; indywidualny udział członka zespołu nie może być niższy niż 10%

Warunkiem zakwalifikowania pracy do Nagrody Ministra, jest jej wdrożenie, potwierdzone przez użytkowników. Praca wyróżniona uprzednio Nagrodą Ministra nie może być zgłaszana do konkursu. Praca nie zakwalifikowana w trakcie oceny merytorycznej przez komisję, w latach ubiegłych, nie może być zgłaszana ponownie.

Nagroda ministra stanowi uhonorowanie wybitnych i innowacyjnych osiągnięć stanowiących dorobek naukowo-badawczy oraz wdrożeniowy kandydata i może być przyznana jednej osobie tylko raz, niezależnie od ilości nagród.

Ocena zgłoszonych do konkursu wniosków odbywa się w trzech etapach:

 • ocena formalna
 • opinia urzędu obsługującego Ministerstwa Środowiska/jednostki podległej lub nadzorowanej przez Ministra Środowiska właściwej ze względu na temat pracy lub niezależnego eksperta
 • ocena Komisji

Wnioski nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Wnioski niekompletne można uzupełnić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez sekretarza Komisji informacji o potrzebie uzupełnienia.

Wnioski, które uzyskały pozytywny wynik oceny formalnej, kierowane są do opinii. Przy sporządzaniu opinii dla wniosków zgłoszonych do Nagrody Ministra, stosuje się poniższe kryteria, przyznając od 0 do 5 punktów w każdym z nich:

 • innowacyjność osiągnięć stanowiących dorobek naukowo-badawczy i wdrożeniowy kandydata
 • osiągnięty i przewidywany efekt ekologiczny dla rozwoju kraju
 • osiągnięte i przewidywane efekty społeczne lub ekonomiczne dla rozwoju kraju
 • znaczenie dorobku kandydata dla rozwoju nauki w skali kraju
 • znaczenie dorobku kandydata dla rozwoju nauki w skali europejskiej i światowej

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: dee@mos.gov.pl oraz papierowej (wraz z załącznikami) na adres:

Ministerstwo Środowiska
Departament Edukacji Ekologicznej
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

do dnia 30 kwietnia 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.mos.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel.: (22) 579 22 14
agnieszka.bielska@mos.gov.pl
www.mos.gov.pl