Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

organizator:

MNiSW

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

Nagroda ministra za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, składa się w terminie do dnia 31 marca przez ePUAP, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:
 1. badań podstawowych;
 2. badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 3. badań na rzecz rozwoju gospodarki;
W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.
kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:
 1. rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe;
 2. organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 3. Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk;
Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.
Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki nie mogą być osoby:
 1. skazane dyscyplinarnie za naruszenie praw autorskich, fałszowanie wyników badań lub inne oszustwo naukowe;
 2. skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;
Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:
 1. w zakresie badań podstawowych – oryginalność osiągnięcia naukowego i jego znaczenie dla rozwoju dyscypliny naukowej, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;
 2. w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 3. w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w szczególności w skali międzynarodowej;
Do wniosku dołącza się:
 1. opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 2. wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 3. opinię wnioskującego o nagrodę dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata;
 4. co najmniej 3 rekomendacje osób posiadających stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujących tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadających znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 5. zgodę kandydata na udział w konkursie;
Instrukcja składania wniosków umieszczona jest tutaj.
Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454

Kontakt

MNiSW
.
.
tel. 22 52 92 454
bozena.tomiak@nauka.gov.pl