Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Ministra Rozwoju za prace z architektury, budownictwa, planowania

organizator:

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2021

Nagroda Ministra Rozwoju za prace z architektury, budownictwa, planowania

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii rozpoczął kolejny nabór wniosków do Konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Nagrody przyznawane są corocznie, według następujących kategorii i zasad:

 • prace inżynierskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • prace magisterskie – maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
 • rozprawy doktorskie – maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
 • krajowe publikacje – maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek.

Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:

 • prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
 • publikacje, w postaci wydawnictw zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.

W Konkursie mogą uczestniczyć osoby posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce zrealizowali prace w dziedzinach objętych Konkursem o Nagrodę Ministra.

Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest złożenie wniosku do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii za pośrednictwem Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji – według wzoru w zależności od kategorii, stanowiącego załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do Zarządzenia nr 7 Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 15 grudnia 2020 r. zmieniającym Zarządzenie nr 10 Ministra Rozwoju z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich oraz publikacji w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w Konkursie o Nagrodę Ministra Rozwoju, ustalenia Regulaminu Pracy tego Zespołu oraz Regulaminu Konkursu.

Wnioski o przyznanie nagród mogą składać:

 • za prace dyplomowe – rektorzy, senaty lub inne organy uczelni wskazane w statucie uczelni uprawnione do nadawania stopni naukowych lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopni naukowych;
 • za rozprawy doktorskie – rektorzy, senaty lub organy uczelni uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora lub inne niż uczelnie jednostki organizacyjne uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora;
 • za publikacje – wydawnictwa oraz jednostki organizacyjne i instytucje zatrudniające autorów w okresie, którego dotyczy wniosek.

Do wniosku o przyznanie nagrody dołącza się:
w odniesieniu do nagród za prace dyplomowe odpowiednio:

 • recenzję pracy wystawianą przez recenzenta pracy lub promotora pracy,
 • egzemplarz pracy w wersji papierowej z czytelnym pomniejszeniem fotograficznym albo kserograficznym plansz, rysunków i makiet, z zachowaniem kolorystyki i możliwości odczytania opisów,
 • egzemplarz pracy w wersji elektronicznej;

w odniesieniu do nagród za rozprawy doktorskie odpowiednio:

 • co najmniej dwie recenzje rozprawy sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą dziedzinę,
 • kopię dokumentu potwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora podpisanego przez organ właściwy do nadania tego stopnia zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu jego nadania;
 • egzemplarz rozprawy w wersji papierowej i elektronicznej;

w przypadku publikacji:

 • co najmniej dwie opinie lub recenzje wydawnicze,
 • egzemplarz publikacji w postaci papierowej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji polskojęzycznej w terminie do 30 czerwca 2021 r.
(decyduje data wpływu do ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „KONKURS O NAGRODĘ MINISTRA – Osiągnięcia naukowe”
lub
w Kancelarii Głównej Ministerstwa, Warszawa, ul. Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

W przypadku pytań lub wątpliwości, proszę kontaktować się z Patrycją Sidor,
tel. 22 522 51 43, e-mail: Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.gov.pl

Konkursy na prace naukowe dodawane są przez cały rok w naszym portalu. 

Kontakt

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
ul. Chałubińskiego 4/6
00-928 Warszawa
tel. 22 522 51 43
Patrycja.Sidor@mrpit.gov.pl
www.gov.pl