Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Nagroda Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2017

Nagroda Ministra Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne

Trwa nabór wniosków o nagrody przyznawane na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wniosek o przyznanie Nagrody Ministra Nauki, składa się w terminie do dnia 31 marca 2017 r. w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrody Ministra Nauki mogą mieć charakter nagród indywidualnych lub zespołowych i przyznawane są w następujących kategoriach:

 • badań podstawowych;
 • badań na rzecz rozwoju społeczeństwa;
 • badań na rzecz rozwoju gospodarki.

W każdej kategorii Minister może przyznać jedną nagrodę.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać:

 • rady jednostek naukowych lub organy reprezentujące jednostki naukowe;
 • organizacje pozarządowe, których celem statutowym jest działalność na rzecz nauki;
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz komitety Polskiej Akademii Nauk.

Kandydatami do Nagrody Ministra Nauki mogą być osoby posiadające obywatelstwo polskie, w tym pracujące za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne.

Ocena wniosków dokonywana jest na podstawie następujących kryteriów:

 • znaczenie dla rozwoju nauki, w tym w skali międzynarodowej;
 • w zakresie badań na rzecz rozwoju społeczeństwa – użyteczność wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju społecznego kraju;
 • w zakresie badań na rzecz rozwoju gospodarki – znaczenie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla rozwoju określonego działu gospodarki, w tym w skali międzynarodowej;

Do wniosku dołącza się:

 • opis przebiegu kariery naukowej kandydata;
 • wykaz najważniejszych publikacji naukowych;
 • opinię wnioskodawcy dotyczącą osiągnięć naukowych lub naukowo-technicznych kandydata w skali krajowej i międzynarodowej;
 • co najmniej 3 rekomendacje sporządzone przez osoby posiadające stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego albo tytuł naukowy profesora, reprezentujące tę samą lub pokrewną dziedzinę nauki co kandydat do nagrody i posiadające znaczny dorobek naukowy, w tym co najmniej jedną rekomendację zagraniczną;
 • zgodę kandydata na udział w konkursie.

Osoba kontaktowa:
Bożena Tomiak tel. 22 52 92 454, e-mail: bozena.tomiak@nauka.gov.pl.
Pełna dokumentacja jest dostępna na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel. 22 52 92 718
bozena.tomiak@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

rozporządzenie