Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Nagroda Identitas w dziedzinach historycznej i literatury pięknej

organizator:

Fundacja Identitas

Rodzaj:
inne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2015

Nagroda Identitas w dziedzinach historycznej i literatury pięknej

Warunki zgłaszania dzieł do Nagrody

Informacje ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Identitas (KRS nr 508872).
 2. Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie jesienią książkom, których pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia  roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. O przyznaniu Nagrody decyduje Jury, które składa się dwóch autonomicznych części dla obszaru historii i dla obszaru humanistyki i literatury pięknej.
 3. Przyznawane są dwie Nagrody Główne: jedna w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, a druga w obszarze historii. Nagrodę stanowią: statuetka Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez Zarząd Fundacji.
 4. Jury może przyznać do trzech nagród specjalnych, w tym jedną za dzieło na nośniku innym niż tradycyjny druk. Nagrody specjalne stanowią: dyplomy Nagrody Identitas oraz kwota określona corocznie przez Zarząd Fundacji.
 5. Zarząd Fundacji ogłasza kwoty dla nagród głównych wraz z ogłoszeniem o otwarciu konkursu. Budżet Nagrody w 2015 roku wyniesie co najmniej 80 000 złotych. Kwoty dla poszczególnych nagród określa Zarząd Fundacji na wniosek współprzewodniczących Jury.
 6. Jury może odstąpić od przyznania nagród specjalnych.

Zgłoszenia

 1. Dzieła mogą zgłaszać działające na terenie RP wydawnictwa, piszący w języku polskim autorzy, profesorowie nauk humanistycznych, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych oraz zarząd Fundacji.
 2. Zgłaszać można jedynie oryginalne prace opublikowane w języku polskim przez autorów żyjących. Prace zbiorowe oraz wznowienia nie będą rozpatrywane.
 3. Do konkursu nie mogą być zgłoszone dzieła pracowników Fundacji, członków Jury i członków Zarządu Fundacji. Ograniczenia te obowiązują także przez okres 2 lat od daty ustania pełnienia funkcji wymienionych wyżej osób.
 4. Po zgłoszeniu dzieła nie można go wycofać.
 5. Termin zgłaszania dzieł w tegorocznej edycji Nagrody upływa 14 września 2015 roku (liczy się data stempla pocztowego). Fundacja nie odpowiada za zgłoszenia, które nie wpłyną w terminie  z przyczyn niezależnych od Fundacji. Rekomendujemy wysyłkę pocztą poleconą.
 6. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 7. Zgłoszenia winny być kierowane na adres: Fundacja Identitas, ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63), 00-116 Warszawa, z dopiskiem „ZGLOSZENIE DO NAGRODY IDENTITAS”.
 8. Zgłoszenie powinno zawierać dane kontaktowe i podpis zgłaszającego, imię i nazwisko autora, tytuł, wydawcę, rok wydania oraz dwa egzemplarze zgłaszanego dzieła.
 9. Na związane ze zgłoszeniem pytania odpowiadamy drogą mailową (nasz email to: dominika@identitas.pl.) lub, tylko w pilnych kwestiach, pod numerem telefonu: 695 755 174.

Przebieg konkursu

I.      Etap pierwszy

Najpóźniej na dwa tygodnie przed datą przyznania nagród ogłaszane są nominacje, których nie może być więcej niż czternaście.  W żadnym z obydwu obszarów liczba nominacji nie może przekroczyć siedmiu. Każdy członek Jury ma prawo do wskazania do nominacji nie więcej niż pięciu pozycji spośród prawidłowo zgłoszonych dzieł. W wypadku równej liczby głosów decyzję podejmuje Przewodniczący odpowiedzialny za dany obszar kompetencyjny.

II.      Etap drugi

Zwycięzca konkursu zostaje wybrany zwykłą większością głosów członków Jury należących do grupy odpowiedzialnej za dany obszar, którzy oddają głosy tylko w ramach swoich obszarów kompetencyjnych. W przypadku równego rozkładu głosów przeważa głos współprzewodniczącego odpowiedzialnego za obszar, w którym zaszła równość głosów.

Jury podejmuje i przekazuje zarządowi Fundacji decyzję o przyznanych nagrodach na dzień przed uroczystością wręczenia Nagrody Identitas.

Kalendarz nominacji i wręczenia Nagrody ustala Zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury. Członkowie Jury są zobowiązani do zachowania całkowitej tajemnicy, co do nominacji i laureatów Nagród aż do momentu ich publicznego ogłoszenia.

Uroczystość wręczenia Nagrody Identitas

 1. Miejsce, termin oraz przebieg uroczystości jest ustalany przez Zarząd Fundacji po konsultacji ze współprzewodniczącymi Jury.
 2. Zarząd Fundacji ma obowiązek poinformować Jury oraz nominowanych o terminie, miejscu oraz przebiegu uroczystości, nie później niż 14 dni przed wybraną datą uroczystości.

Cele Nagrody Historycznej Identitas

Niezależnie od szybko postępujących zmian cywilizacyjnych w Europie wciąż pierwszorzędną rolę w dyskusjach wpływowych liderów opinii odgrywa historia. Uważamy, że polski głos w debacie historycznej, jak również szerzej, w debacie światopoglądowej, w której racje historyczne, a także przez historyków badane i opisywane doświadczenia poszczególnych państw i narodów, nie jest dziś wystarczająco słyszalny. W tym samym czasie na bardzo wysokim poziomie – naukowym, organizacyjnym, finansowym i medialnym – realizowana jest aktywność w obszarze polityki historycznej kilku dużych, „historycznych” narodów europejskich. Nasz udział w tym obszarze jest dużo skromniejszy niż predestynowałaby go do tego polska historia, wcześniejsze dokonania w obszarze humanistyki i miejsce Polski w Europie. Niedostatek ten jest tym bardziej widoczny, im częściej wykładnie racji historycznych we współczesnym dyskursie  określają naukowcy, czy wyspecjalizowane organizacje stworzone dla promocji intelektualnej dużych państw europejskich nierzadko pomijając dorobek i racje średnich i mniejszych podmiotów w debacie. Wielka część współczesnych prac polskich historyków nie jest twórczością hermetyczną. Zasługują one na więcej uwagi i wsparcia, tak ze strony powołanych do tego instytucji publicznych, jak i ze strony przedsięwzięć finansowanych prywatnie, tak ważnych w wielu „starych” krajach Europy, a tak wciąż nielicznych w Polsce.

Po zawirowaniach historycznych ostatnich stu lat Polska potrzebuje refleksji na temat tożsamości. Tożsamości narodowej, kulturowej, etnicznej, grupowej, lokalnej, czy indywidualnej. Refleksji na temat jej ewolucji w coraz bardziej zróżnicowanych przejawach. Piśmiennictwo historyczne w oczywisty sposób na te refleksję wpływa. Głębokość i jakość tego wpływu będą miały wielkie znaczenie dla kształtowania świadomości i doceniania wagi tożsamości, a refleksja nad nią wydaje się być istotnym warunkiem dla ukształtowania poglądów na zmiany społeczne i procesy integracyjne zachodzące na Kontynencie.

Z tak określonych celów wynikają kryteria oceny zgłoszonych dzieł. Nie przewiduje się żadnych ograniczeń jeśli chodzi o epoki historyczne, regiony geograficzne, czy poszczególne obszary badań.  Będą brane pod uwagę zarówno prace naukowe, jak i popularno-naukowe oraz eseje. Ich jakość oceniana będzie według takich zasad, jak:

– obiektywny poziom naukowy dzieła,

– wartość edukacyjna,

– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną

– oryginalność lub innowacyjność w zakresie tematyki oraz użytej metodologii

– realizowanie celów ważnych z punktu widzenia kształtowania opinii publicznej w Polsce  i za granicą w kwestiach kluczowych dla polskich racji,

– wzmacnianie i pobudzanie refleksji i dyskusji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości – narodowej, kulturowej, grupowej, etnicznej, czy lokalnej – w oparciu o historycznie zbadane i opisane wydarzenia, zjawiska i dylematy.

Cele Nagrody Identitas w obszarze humanistyki i literatury pięknej

Odnosząc się do badania okresów literackich, zachodzących między nimi ciągłości oraz związków między fenomenami poszczególnych okresów Włodzimierz Bolecki stwierdził między innymi, że „nie możemy sobie pozwolić, tak jak badacze w naukach ścisłych i eksperymentalnych, żeby „zresetować” wszystko, co było do tej pory i pójść w zupełnie innym kierunku, ponieważ nasze myślenie, my sami, nasze kategorie, nasza umiejętność stawiania pytań i dostrzegania zjawisk, którymi chcemy się zajmować, są wynikiem historii. Dlatego ciągłość jest czymś, z czym musimy obchodzić się z niezwykłą troską, po prostu powinniśmy ją pielęgnować. To wcale nie oznacza, że jesteśmy zobligowani do zajmowania się tymi samymi tematami, stosowania tych samych sposobów opisu i przyjmowania analogicznych modeli rozumienia, jak nasi poprzednicy. Wręcz przeciwnie, w nauce liczy się tylko to, co oryginalne i nowe, ale żeby coś okazało oryginalne, musi wcześniej wyraźnie zaznaczyć swoją odrębność od tego, co było wcześniej”.Wydaje się nam, że ciągłość kulturowa, tak poważnie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej zachwiana, także wymaga troski. Literatura jest jednym z najważniejszych, najbardziej zróżnicowanych i wysublimowanych fundamentów tej ciągłości, nawet jeśli już nie jest najbardziej masowym. Jednocześnie prace z obszaru szeroko rozumianej humanistyki, począwszy od literatury pięknej, a skończywszy na literaturze faktu i reportażu bywają często nośnikami nowości, oryginalności tak w trendach literackich, jak i szerzej, w opisie pojmowania rzeczywistości i zachodzących w niej zmian. Zróżnicowanie światopoglądowe nowych dzieł w obszarze humanistyki i literatury pięknej wspomaga w stały, nierzadko daleki od uproszczeń sposób debatę w ważnych kwestiach życia publicznego, a także dotyka najtrudniejszych dylematów w życiu jednostek.

Jak zostało już wspomniane w części poświęconej nagrodzie historycznej uważamy, ze Polska potrzebuje refleksji na temat tożsamości. Podobnie jak prace historyczne, dzieła z obszaru humanistyki i literatury pięknej mogą wywierać duży wpływ na refleksję o tożsamości, począwszy od indywidualnej, a na kulturowej i narodowej skończywszy. Bogactwo i zróżnicowanie poglądów w tej sferze formułowanych w wydawanych w Polsce pracach pozwala na coraz poważniejsze przemyślenia, zarówno na własne , indywidualne potrzeby, jak i w szerszym kontekście.

Kryteria oceny zgłoszonych dzieł sprowadzają się do kilku głównych zasad :

– poziom literacki dzieła

– waga, oryginalność lub innowacyjność w zakresie tematyki lub formy

– wpływ na bieżącą dyskusję publiczną

– wzmacnianie i pobudzanie refleksji i dyskusji w pojmowaniu i definiowaniu tożsamości

informacje pochodzą ze strony http://identitas.pl/

Kontakt

Fundacja Identitas
ul. Świętokrzyska 30 (lok. 63)
00-116 Warszawa
695 755 174
dominika@identitas.pl.