Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Moja Wieś – konkurs fotograficzny

organizator:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2011

Moja Wieś – konkurs fotograficzny

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział zarówno fotograficy amatorzy, jak i profesjonaliści.

Zdjęcia muszą być przekazane w formie plików cyfrowych, przy czym technika wykonania zdjęć jest dowolna z wyłączeniem zdjęć wykonanych telefonami komórkowymi. Zdjęcia należy nagrać na płytę CD w formacie JPG o wymiarach min 800×600 pikseli, max. 1200×1600. Zdjęcia będą oceniane w trzech kategoriach.

 • I kategoria – Mieszkańcy wsi
 • II kategoria – Pejzaż wiejski
 • III kategoria – Wiejska tradycja

Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu nie więcej niż 3 zdjęcia w każdej kategorii. Dopuszczalna jest korekta zdjęć w programach graficznych po ich wykonaniu, obejmująca kadrowanie, ostrzenie, zmiany w poziomach kolorów, jasności i kontraście. Niedopuszczalny jest ich fotomontaż. Do konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty. Płyty ze zdjęciami należy nadsyłać na adres:

Sekretariat Centralny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs Fotograficzny – Moja Wieś”.

Płyta musi być podpisana imieniem i nazwiskiem uczestnika. Każde zdjęcie zapisane na płycie musi być oznaczone tytułem oraz nazwą kategorii, w której jest zgłaszane. Ponadto, do każdego zdjęcia powinna być przypisana informacja o tym, co przedstawia zdjęcie wraz z krótką historią, która wiąże się z jego powstaniem (do 400 znaków, bez spacji) w formie pliku tekstowego.

Organizator zastrzega sobie prawo innego, niż oznaczonego na płycie, zakwalifikowania zdjęcia do kategorii.

Załącznikiem do płyty powinna być zamknięta koperta, opatrzona tym samym co płyta imieniem i nazwiskiem uczestnika, zawierająca wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Wszystkie dane i informacje zapisane na płycie muszą być zgodne z danymi i informacjami zawartymi w formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 czerwca 2011 roku, poprzez opublikowanie ich na stronie KSOW. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oceny zdjęć dokona powołane przez Organizatora jury.

W każdej z trzech kategorii jury przyzna nagrody za pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody finansowe w wysokości:

 • I miejsce – 2000zł
 • II miejsce – 1500zł
 • III miejsce – 1000żł

Uczestnik zgłaszający zdjęcie do konkursu oświadcza, że przysługują mu, jako twórcy, autorskie prawa osobiste i majątkowe do zgłoszonego zdjęcia, bez żadnych ograniczeń lub obciążeń na rzecz osób trzecich. Autor nagrodzonego zdjęcia zobowiązuje się do przeniesienia na Organizatora, na zasadzie wyłączności, nieodpłatnie, autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nagrodzonymi zdjęciami, na następujących polach eksploatacji:

 • utrwalenie i zwielokrotnienie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową
 • rozpowszechnianie w publikacjach wydawanych przez Organizatora oraz na stronie internetowej www.ksow.gov.pl
 • publiczne wystawianie
 • publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym

Nagrodzone, a także najciekawsze z nienagrodzonych zdjęć (za zgodą ich autorów), będą zaprezentowane w postaci ogólnie dostępnych wystaw w kraju i za granicą lub w materiałach informacyjno-promocyjnych.

Informacje pochodzą ze strony www.ksow.pl

Kontakt

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa


www.minrol.gov.pl