Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Metafory Rzeczywistości 2013

organizator:

Teatr Polski w Poznaniu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2013

Metafory Rzeczywistości 2013

Metafory Rzeczywistości 2013
VI konkurs poświęcony polskiej dramaturgii współczesnej


Przedmiot konkursu

 • Teatr Polski w Poznaniu, zwany dalej Organizatorem, ogłasza szóstą edycję konkursu na polski dramat współczesny Metafory Rzeczywistości 2013.
 • Organizator zwraca szczególna uwagę na utwory charakteryzujące się świadomym wykorzystaniem stylistyk dramaturgicznych.

Przebieg konkursu

 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2013 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Warunkiem dopuszczenia prac do konkursu jest dołączenie własnoręcznie podpisanego przez autora oświadczenia, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • Jury zakwalifikuje trzy prace do finału konkursu w terminie do 31 lipca 2013 roku.
 • Wyniki oceny jurorów opublikowane zostaną na stronie internetowej Organizatora (www.teatr-polski.pl) oraz stronie internetowej projektu (www.metafory-rzeczywistosci.pl), a także podane do wiadomości wskazanym autorom indywidualnie.
 • Autorzy dramatów zakwalifikowanych do finału konkursu wezmą udział w próbach mających na celu adaptowanie ich tekstów do warunków sceny, wraz z reżyserami i aktorami Teatru Polskiego w Poznaniu. Próby odbędą się na początku września 2013.
 • Inscenizacje wyróżnionych dramatów zostaną zaprezentowane w formie czytań scenicznych we wrześniu 2013 w Teatrze Polskim w Poznaniu.
 • Zaprezentowane dramaty poddane zostaną ocenie jurorów, publiczności oraz dziennikarzy.
 • Finał konkursu odbędzie się 8 września 2013 roku.

Warunki uczestnictwa w konkursie

 • Konkurs ma charakter otwarty.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były uprzednio wystawiane.
 • W konkursie mogą brać udział wyłącznie dramaty, które nie były publikowane do dnia ogłoszenia wyników pierwszego etapu konkursu, o którym mowa w §2 ust. 3.
 • Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 • Do konkursu każdy z uczestników zgłosić może dowolną ilość dramatów.

Zgłoszenia konkursowe

 • Prace przesyłać należy wyłącznie drogą pocztową na adres: Teatr Polski w Poznaniu, ul. 27 Grudnia 8/10, 61-737 Poznań.
 • Na kopercie wprowadzić należy adnotację: Metafory Rzeczywistości 2013.
 • Na kopercie nie należy wprowadzać nazwiska autora. W przypadku nadawania przesyłki listem poleconym na kopercie należy umieścić nazwisko inne niż nazwisko autora.
 • Zgłoszenia konkursowe przesyłać należy w dwóch egzemplarzach, wydrukowane i spięte w osobnych skoroszytach. Na stronie tytułowej każdego egzemplarza należy umieścić tytuł oraz godło.
 • Do zgłoszenia dołączyć należy wersję elektroniczną dramatu zapisaną na nośniku elektronicznym w trzech formatach: TXT, DOC (lub ODT) oraz PDF. Załączone pliki powinny być nazwane wg wzoru: „zzz – godło xxx”, gdzie „zzz” to tytuł, a „xxx” to godło.
 • Prace przesyłać należy wyłącznie pod godłem. Godłem może być wyraz składający się z liter i/lub liczb.
 • Do zgłoszenia konkursowego dołączyć należy osobną, oznaczoną godłem oraz tytułem zamkniętą kopertę zawierającą dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail) oraz oświadczenie, o którym mowa w §2 ust. 2.
 • Godło autora oraz tytuł dramatu należy zamieścić: na kopercie z danymi autora, na każdym z dwóch egzemplarzy zgłaszanego dramatu oraz na okładce/etykiecie nośnika zawierającego elektroniczną wersję tekstu.
 • Dramaty opatrzone danymi umożliwiającymi identyfikację autora w sposób inny niż poprzez rozkodowanie godła nie będą uwzględniane w konkursie. Każde zgłoszenie konkursowe powinno być opatrzone odrębnym godłem.
 • W przypadku nadesłania prac o takim samym godle i/lub tytule Organizator zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczenia tekstów w celu ich rozróżnienia.

Ocena wstępna dramatów
Nadesłane zgłoszenia poddane zostaną ocenie jury, w którego skład wchodzą:

 • prof. dr hab. Przemysław Czapliński – literaturoznawca,
 • Łukasz Drewniak – krytyk teatralny,
 • Paweł Szkotak – Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego w Poznaniu.

Decyzja jury o zakwalifikowaniu dramatów do kolejnego etapu postępowania konkursowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Sceniczna adaptacja dramatów

 • Warunkiem przyznania nagrody jest uczestnictwo wyróżnionych przez jury autorów w próbach, o których mowa w §2 ust. 5.
 • Organizator pokrywa koszty noclegu oraz przejazdu finalistów do Poznania z dowolnej miejscowości w Polsce drugą klasą PKP.
 • Rezygnacja z udziału w etapie konkursu określonym w paragrafie niniejszym jest równoznaczna z wycofaniem zgłoszenia konkursowego i utratą prawa do uzyskania nagrody.

Nagrody

 • W konkursie przyznane zostaną trzy nagrody: nagroda główna, nagroda dziennikarzy oraz nagroda publiczności.
 • Nagrodę główną stanowi kwota 15 000 zł.
 • Wysokość nagrody dziennikarzy ustalono na kwotę 5 000 zł.
 • Wysokość nagrody publiczności ustalono na kwotę 5 000 zł.

Zasady przyznawania nagród

 • Nagrodę główną przyznaje jury w pełnym składzie.
 • Nagrodę dziennikarzy przyznają akredytowani przedstawiciele mediów.
 • Nagrodę publiczności przyznają widzowie głosując w formie anonimowej ankiety. Nagroda przyznana zostanie autorowi, którego dramat uzyska najwyższą liczbę głosów. Wątpliwości w przedmiocie przebiegu głosowania rozstrzyga jury.
 • Decyzje o przyznaniu nagród są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Organizator zastrzega prawo do odstąpienia od przyznania nagród lub do odmiennego ich podziału wskazanego w paragrafie poprzedzającym.

Postanowienia szczegółowe

 • Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne ze zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu pierwszeństwo wystawienia tekstu w okresie roku od dnia przyznania nagrody pieniężnej.
 • Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z zobowiązaniem autora do zawarcia z Organizatorem umowy przyznającej Teatrowi Polskiemu w Poznaniu wyłączność wystawiania tekstu w okresie 2 lat od dnia premiery z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego.
 • Zgłoszenia konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że nie narusza on praw osób trzecich, a w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia praw określonych wyżej osoba, która zgłosiła dramat do konkursu zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
 • Zgłoszenie konkursowe jest równoznaczne z oświadczeniem autora, że wyraża on zgodę na nieodpłatne wystawienie dramatów w formie czytań scenicznych na potrzeby postępowania konkursowego.
 • O dokonaniu zgłoszenia w terminie decyduje data stempla pocztowego.
 • Osoby nadsyłające zgłoszenia w ramach konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby postępowania konkursowego oraz ogłoszenia wyników (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
 • Niniejszy Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu wyłącznie w nadzwyczajnych przypadkach.
 • Wszelkie pytania kierować prosimy na adres e-mail: konkurs@teatr-polski.pl

Informacje pochodzą ze strony www.metaforyrzeczywistosci.pl

Kontakt

Teatr Polski w Poznaniu
ul. 27 Grudnia 8/10
61-737 Poznań
tel. 61 856 73 67
konkurs@teatr-polski.pl
www.metaforyrzeczywistosci.pl