Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU" – konkurs fotograficzny

organizator:

Urząd Miasta Limanowa

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
małopolskie
termin składania wniosków: 01.11.2012

"Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU" – konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny „Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU”

Urząd Miasta Limanowa zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Limanowa 2012 – OKIEM OBIEKTYWU”. Celem konkursu jest poznawanie i promowanie piękna Miasta Limanowa oraz dokumentowanie jego rozwoju. Łączna suma nagród do zdobycia w konkursie to 10 000 zł!


REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego
„LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU”

1. Przepisy ogólne

1.1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego „LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU” jest Urząd Miasta Limanowa, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrza Miasta Limanowa.
1.3. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
1.4. Celem Konkursu jest:
1). poznawanie i promowanie piękna Miasta Limanowa,
2). dokumentowanie jego rozwoju.

1.5 .Dostarczenie zdjęć i kompletu dokumentów na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
1.6. Prace konkursowe będą oceniane anonimowo, a ich identyfikacja z osobą autora nastąpi po zakończeniu oceny; ilekroć w regulaminie jest mowa o „godle” autora – należy przez to rozumieć autorski identyfikator, pseudonim.
1.7. Każda osoba może złożyć do konkursu jedną pracę konkursową składającą się maksymalnie z 25 zdjęć w pięciu kategoriach.

2. Uczestnicy Konkursu
2.1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.
2.2. Osoby, które złożą pracę do Konkursu zwani są dalej „Uczestnikami Konkursu”.
2.3. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Przepisy dotyczące prac
3.1. Prace mają formę fotografii cyfrowej.
3.2. Prace powinny być związane tematycznie z Limanową.
3.3. Prace nie mogą być nagrodzone w innych konkursach.
3.4. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 25 zdjęć w pięciu kategoriach – po 5 zdjęć w każdej z kategorii.

3.5. Kategorie zdjęć:
1). Panoramy i krajobrazy (maksymalnie 5 zdjęć),
2). Limanowa nocą (maksymalnie 5 zdjęć),
3). Limanowa w czterech porach roku (maksymalnie 5 zdjęć),
4). Zabytki, architektura, ciekawe miejsca (maksymalnie 5 zdjęć),
5). Migawki z życia miasta (maksymalnie 5 zdjęć).

3.6. Rozdzielczość fotografii nie mniej niż 5 mln pikseli, w formacie JPG lub TIFF.

3.7. Zabrania się przesyłania zdjęć:
1). o treści naruszającej prawo bądź godzących w dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne,
2). których nie jest się autorem,
3). we wszystkich przypadkach, gdy osoba dysponująca cyfrowym obrazem jakichkolwiek osób nie ma zgody na wykorzystanie wizerunku osób trzecich oraz jego publikacji.

3.8. Zdjęcia powinny być zamieszczone na płycie cd lub dvd, przy czym nazwa pliku powinna składać się z godła autora, kategorii oraz numeru zdjęcia.
3.9. Do koperty zaadresowanej na: Urząd Miasta Limanowa ul. Jana Pawła II 9 z dopiskiem: Konkurs fotograficzny „LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU” należy włożyć:

1) płytę cd lub dvd ze zdjęciami zgłaszanymi do konkursu oznaczoną godłem autora,
2) płyta zawiera: maksymalnie 25 zdjęć opisanych według punktu 3.8; umieszczonych w folderach nazwanych kategoriami konkursowymi,
3) wykaz ponumerowanych zdjęć z opisem miejsca, pozwalającym na identyfikację i lokalizację miejsca,
4). zaklejoną kopertę, oznaczoną na zewnątrz godłem autora, która zawierać powinna w środku informacje z następującymi danymi identyfikującymi autora:
a). imię, nazwisko, adres zamieszkania, wiek, telefon, e-mail (nieobowiązkowo).
b). oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do zdjęć oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z zał. do niniejszego regulaminu;
c). w przypadku kiedy uczestnikiem Konkursu jest osoba niepełnoletnia, zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie, o której mowa w punkcie 2.3 (Załącznik Nr 1 do Regulaminu);
d). oświadczenie Uczestnika Konkursu, a w przypadku gdy jest niepełnoletni – rodziców lub opiekunów prawnych, o posiadanych prawach autorskich do przesłanych zdjęć oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystywaniu zdjęć przez Organizatora Konkursu w celach wynikających z regulaminu Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (Załącznik Nr 2 do Regulaminu);
e). w przypadku, gdy zdjęcie przedstawia wyraźnie widoczne postacie wymagana jest ich zgoda na wykorzystanie wizerunku (Załącznik Nr 3 do Regulaminu).

3.10. Komplet materiałów wymienionych w punkcie 3.9 należy wysłać na adres urzędu, ze względu na anonimowy charakter konkursu zabrania się podpisywania koperty danymi osobowymi nadawcy.
3.11. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie, prac zdyskwalifikowanych jak również z niego wyłączonych.
3.12. Prace oceniać będzie Jury powołane przez organizatora.
3.13. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni przez organizatora telefonicznie.
3.14. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie miasta www.miasto.limanowa.pl.
3.15. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Koncertu Noworocznego 2013 r.

4. Terminarz

4.1. Konkurs trwa od 03.11.2011 do 01.11. 2012 r.
4.2. Termin nadsyłania prac – od 04.11. 2011 r. do 01.11.2012 r.
4.3. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

5.Komisja konkursowa
5.1. Oceny prac dokona Komisja konkursowa, powołana przez Organizatora Konkursu.
5.2. Ocenie będzie podlegało: ogólne wrażenie, oryginalne ujęcie tematu, jakość techniczna, kompozycja.
5.3. Prace będą oceniane w następujący sposób:

1). Komisja konkursowa wybiera 20 najlepszych zdjęć w każdej z kategorii, przyznając odpowiednio 20 punktów za 1 miejsce i 1 punkt za 20 miejsce, ustalając kolejność prac. Zdjęcia, które uzyskają I, II, III miejsce w danej kategorii zostaną wyróżnione,
2). suma uzyskanych punktów przez danego autora ustali kolejność i wyłoni zwycięzców.

5.4. Komisja konkursowa przyzna:

I miejsce
II miejsce
III miejsce
oraz wyróżnienia w każdej z pięciu kategorii:
najlepsze zdjęcie w kategorii
drugie zdjęcie w kategorii
trzecie zdjęcie w kategorii

5.5. Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne.

6. Nagrody
6.1. Organizator przyznaje nagrody pieniężne:

za I miejsce 4000 zł (brutto)
za II miejsce 2500 zł (brutto)
za III miejsce 1000 zł (brutto)
wyróżnienia:
za najlepsze zdjęcie w kategorii 300 zł
za drugie zdjęcie w kategorii 150 zł
za trzecie zdjęcie w kategorii 50 zł

6.2. Komisja konkursowa w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

7. Wykorzystanie prac
7.1. Zdjęcia zgłoszone do konkursu pozostają własnością autora tych zdjęć.
7.2. Udział w konkursie oznacza zgodę na bezpłatne i nieograniczone wykorzystanie zdjęć:

1). w wydawnictwach promocyjnych miasta takich, jak: foldery, ulotki, albumy, pocztówki, książki, banery, prezentacje multimedialne, wystawy itd.,
2). wydawanych przez Urząd Miasta Limanowa oraz jego jednostki podległe materiałach, które będą udostępniane odpłatnie (np. pocztówki),
3). stronie internetowej miasta.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia Konkursu na stronie internetowej miasta www.miasto.limanowa.pl i dostępny jest w siedzibie Organizatora Konkursu (Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta ul. J. Pawła II 9 pok. 25).
8.2. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu „LIMANOWA 2012 – OKIEM OBIEKTYWU” określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, który dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.miasto.limanowa.pl.
8.3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą mailową na adres: promocja@miasto.limanowa.pl lub telefonicznie – telefon kontaktowy 18 3372054 lub 886700765.
8.4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
8.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

Informacje pochodzą ze strony www.limanowa.in

Kontakt

Urząd Miasta Limanowa
ul. Jana Pawła II 9
34-600 Limanowa