Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Leśne tajemnice" – konkurs fotograficzny

organizator:

Centrum Informacji o Środowisku

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.05.2011

"Leśne tajemnice" – konkurs fotograficzny

Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania bogactwem polskiej przyrody, pięknem i zasobnością naszych lasów, ich bioróżnorodnością oraz potrzebą ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w zakresie fotografii zawodowej.

W konkursie przewidziano dwie kategorie wiekowe uczestników:

 • I – kategoria wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • II – kategoria wiekowa – osoby dorosłe (decyduje osiągnięcie pełnoletniości w terminie zakończenia składania prac konkursowych, tj. 25 maja 2011 r.)

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu oraz warunki licencji na korzystanie przez Organizatora z fotografii nadesłanych przez Uczestników. Podpis rodzica lub opiekuna prawnego powinien znaleźć się na formularzu zgłoszeniowym.

Fotografie zgłaszane do konkursu muszą odnosić się do poniższych zagadnień związanych z szeroko rozumianą tematyką lasu (tematy prac do wyboru):

 • „Siedliska leśne”
 • „Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt występujące w lesie, ochronie w ramach Programu Natura 2000”
 • „Leśne krajobrazy”

W każdej z kategorii oceniane będą tylko prace indywidualne. Uczestnik może zgłosić do Konkursu łącznie do 5 fotografii obrazujących dowolna liczbę , przy czym dana fotografia może dotyczyć tylko 1 tematu.

Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe. Nie zezwala się stosowania fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywania zmian oryginalnej kompozycji fotografii. Nie dopuszcza się również sztucznego zwiększania rozdzielczości fotografii.

Nadesłane prace fotograficzne, aby brały udział w Konkursie, powinny być opatrzone:

 • imieniem i nazwiskiem
 • zadeklarowaniem do grupy wiekowej
 • w przypadku osób niepełnoletnich zgodą rodziców lub opiekunów oraz nazwą i adresem szkoły
 • miejscem wykonywania zdjęcia (nazwa lub opis umiejscowienia kompleksu leśnego)

w przypadku wyboru tematu:

 • „Siedliska leśne” – zdjęcie powinno być opatrzone nazwą siedliska
 • „Najcenniejsze gatunki roślin i zwierząt występujące w lesie, chronione w ramach Programu Natura 2000” – zdjęcie powinno być opatrzone nazwą sfotografowanego gatunku wymienionego w odpowiednich załącznikach do dyrektyw Unii Europejskiej – „siedliskowej” lub „ptasiej”
 • „Leśne krajobrazy” – zdjęcie powinno być opatrzone tytułem własnym pracy

Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice, jednak do konkursu muszą być przesłane w formie:

 • plików cyfrowych JPG o minimalnej rozdzielczości 2400×3200 pikseli, umożliwiające powielanie nadesłanych prac – nagrane na płytę CD oraz
 • papierowej o wymiarach 20×30 cm

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2011 r. fotografii pocztą tradycyjną wraz z formularzem zgłoszeniowym na adres:

Centrum Informacji o Środowisku
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Leśne tajemnice”.

Nadesłane prace będą oceniane według poszczególnych kategorii wiekowych. Do dnia 29 maja 2011 r. Jury, złożone z przedstawicieli Organizatora, dokona oceny prac i przyznania nagród. Jury wybierze w każdym z tematów po 1 najlepszym zdjęciu, w każdej grupie wiekowej (nagrody główne) oraz wytypuje do 20 prac wyróżnionych, które zostaną zaprezentowane na stronie internetowej: www.ekoportal.gov.pl oraz na konferencji z okazji 10-lecia Centrum Informacji o Środowisku.

Nagrodami głównymi w konkursie w poszczególnych kategoriach i grupach wiekowych będą nagrody pieniężne – 6 nagród, każda w wysokości 1200 zł. Nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni o rozstrzygnięciu Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Informacje pochodzą ze strony www.lop.org.pl

Kontakt

Centrum Informacji o Środowisku
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
Agata Lizniewicz tel.: (22) 579 22 15
centrum@cios.gov.p