Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

"Legenda Deyny" – konkurs na projekt postaci Kazimierza Deyny

organizator:

Gmina Miejska Starogard Gdański

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

"Legenda Deyny" – konkurs na projekt postaci Kazimierza Deyny

Celem konkursu jest wybór projektu elementu produkcji promocyjno-turystycznego – ścieżki edukacyjnej „Legenda Deyny”. 

Projekt powinien przedstawiać siedzącą postać Kazimierza Deyny, naturalnej wielkości, do zamontowania na wskazanym przez organizatora konkursu krzesełku dla kibiców na trybunie na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny przy ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany do osób pełnoletnich, przede wszystkim studentów i absolwentów uczelni plastycznych oraz artystów plastyków, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji przedmiotu konkursu.

Projekt powinien wskazywać sposób umieszczenia produktu na wskazanym przez organizatora konkursu krzesełku dla kibiców na trybunie na Stadionie Miejskim im. Kazimierza Deyny. Produkt promocyjno-turystyczny będący przedstawieniem postaci Kazimierza Deyny powinien być zaprojektowany w materiale o gwarantowanej trwałości, odpornym na warunki atmosferyczne oraz możliwym do nabycia ze względu na dostępność na rynku i cenę.

Specyfikacja przedmiotu konkursu: postać siedząca Kazimierza Deyny, naturalnej wielkości, z piłką, w stroju reprezentacji Polski z roku 1974 (mistrzostwa Świata w Niemczech).

Praca konkursowa musi zawierać szacunkową wycenę kosztów wykonania produktu z wyszczególnieniem kosztów przygotowania formy, odlewu oraz montażu.

Praca konkursowa musi być oznakowana w sposób trwały dowolnym sześcioznakowym rozpoznawczym ciągiem litero-cyfrowym danej pracy, umieszczonym z tyłu pracy w prawym górnym rogu. Do pracy konkursowej uczestnik konkursu dołącza zamkniętą kopertę, uniemożliwiającą zapoznanie się z jej zawartością przed dokonaniem identyfikacji prac, opatrzoną takim samym ciągiem litero-cyfrowym. W zamkniętej kopercie uczestnik konkursu zamieszcza kartę zgłoszeniową ze swoimi danymi osobowymi.

Uczestnicy konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność za to, że przysługują im pełne i niczym nieograniczone prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych i że prace konkursowe (ich treść i forma) nie naruszają praw osób trzecich, zwłaszcza praw autorskich lub dóbr osobistych.

Zamawiający uprawniony jest do wykorzystania nagrodzonego projektu według swego uznania i zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Autor nagrodzonego projektu przenosi nieodpłatnie na Gminę Miejską Starogard Gdański autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji: utrwalenie wizerunku projektu dowolna techniką, wprowadzenie do pamięci komputera, zwielokrotnienie określoną techniką, rozpowszechniania wizerunku dzieła – wystawienie, publiczne udostępnianie.

Przyznana zostanie wyłącznie I nagroda w wysokości 2 tys. zł. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.starogard.pl

Konkurs nie zostanie rozstrzygnięty w przypadku, gdy żadna z prac nie spełni warunków konkursu. Zastrzega się możliwość publicznej prezentacji prac po zakończeniu konkursu i ogłoszeniu jego wyników. Zakłada się, że po rozstrzygnięciu konkursu zostaną ujawnieni autorzy poszczególnych prac.

Nagrodzona praca konkursowa przechodzi na własność zamawiającego łącznie z autorskimi prawami majątkowymi, a z wyłączeniem niezbywalnych praw autorskich.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez Zamawiającego na cele organizacji konkursu i późniejszej prezentacji imion i nazwisk autorów zwycięskiej pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w regulaminie jest warunkiem wzięcia udziału w konkursie. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania lub korespondencyjny, telefon, adres e-mail; oraz następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

Informacje pochodzą ze strony www.asp.wroc.pl

Kontakt

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6
83-200 Starogard Gdański
tel.: (58) 530 60 06

www.asp.wroc.pl