Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Krakowski Salon Sztuki

organizator:

Fundacja Artyści Innowacja Teoria

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie, małopolskie
termin składania wniosków: 07.06.2018

Krakowski Salon Sztuki

Krakowski Salon Sztuki to projekt realizowany w przestrzeni społecznej, którego celem jest promocja sztuk wizualnych jako dziedziny kultury. Istotą projektu jest wzmocnienie widzialności sztuk wizualnych poprzez realizację wydarzenia skierowanego do masowego odbiorcy. Formuła wydarzenia jest połączeniem współczesnego formatu i intensywności festiwali z historyczną formułą salonu artystycznego. Krakowski Salon Sztuki to miejskie wydarzenie kulturalne na które składa się m.in. wystawa aktualnych prac artystów związanych z Krakowem, przyznanie nagród za najciekawsze prace Salonu oraz aukcja dzieł sztuki. W wystawie wezmą udział prace wybrane przez Selekcjonerów Salonu spośród nadesłanych w wolnym naborze zgłoszeń. Spośród prezentowanych na wystawie prac, interdyscyplinarne Jury, przyzna nagrody dla najciekawszych prac Salonu. Nagrody będą przyznawane w następujących kategoriach: Obraz Roku, Obiekt Roku, Dzieło Medialne Roku, Działanie Roku oraz Grand Prix Salonu. Ponadto, jedna nagroda zostanie przyznana przez publiczność w drodze głosowania.

Celem Krakowskiego Salon Sztuki jest w szczególności:

a) Szeroka prezentacja i popularyzacja dorobku krakowskiego środowiska artystów sztuk wizualnych.

b) Rozwój publiczności wydarzeń kulturalnych związanych ze sztukami wizualnymi oraz pobudzenie zainteresowania i odpowiedzialności społecznej mieszkańców za kulturotwórcze procesy w Krakowie.

c) Rozwój lokalnego rynku sztuki, krytyki artystycznej oraz prywatnych galerii, a tym samym stworzenie sprawnie działającego ekosystemu sztuk wizualnych w Krakowie.

d) Zwiększenie prestiżu i obecności sztuk wizualnych w przestrzeni społecznej miasta.

e) Realizacja wydarzenia zapewniającego szeroki i bezpośredni dostęp do publicznego wsparcia dla szerokiej grupy twórców oraz wydarzenia skierowanego do szerokiej grupy odbiorców.

Krakowski Salon Sztuki polega między innymi na zorganizowaniu wystawy dzieł sztuki, w celu promocji sztuk wizualnych jako dziedziny kultury oraz wybraniu spośród wystawionych prac najciekawszych, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Krakowski Salon Sztuki trwa od 26 kwietnia do 21 października 2018 roku, z tym, że sama wystawa będzie miała miejsce w przestrzeni Pałacu Sztuki pod adresem plac Szczepański 4, 31-011 Kraków, w dniach 12-21 października 2018 roku.

Kategorie w których zostaną przyznane nagrody w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki to:

a) Obraz Roku

b) Obiekt Roku

c) Dzieło Medialne Roku

d) Działanie Roku

e) Grand Prix Salonu

f) Nagroda Publiczności

z tym, że powyższe kategorie mają charakter poglądowy, Organizatorzy zastrzegają, że Jury Salonu ma dowolność w zakwalifikowaniu pracy z Salonu do danej kategorii.

W Krakowskim Salonie Sztuki mogą brać udział osoby fizyczne, które w momencie złożenia Formularza Zgłoszeniowego będą pełnoletnie oraz będą posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza warunkiem pełnoletności, Salon nie ma ograniczenia wiekowego dla Artystów.

Prace zgłaszane do udziału w Salonie mogą być wykonywane indywidualnie bądź w kolektywach lub grupach artystycznych.

Udział w Salonie jest bezpłatny, co oznacza, że Organizatorzy nie pobierają żadnych opłat za udział Artystów w Krakowskim Salonie Sztuki, ale również, Artyści nie otrzymują z tytułu udziału w Salonie honorariów ani pokrycia kosztów, m.in. dojazdu, pobytu, ubezpieczenia pracy, transportu pracy itp.

Organizatorzy nie zapewniają sprzętu audiowizualnego czy innych urządzeń potrzebnych do wystawienia zgłoszonej do Salonu pracy, jeżeli praca ta jest nierozłącznie związana ze specyficznymi cechami takiego urządzenia, w szczególności jego wymogami technicznymi, parametrami, określoną wielkością itp., chyba, że w drodze osobistych ustaleń z Artystą Organizatorzy postanowią inaczej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zobowiązania Artysty do zapewnienia w pełni sprzętu niezbędnego do ekspozycji pracy o charakterze intermedialnym czy performatywnym pod rygorem wykluczenia z Salonu.

Krakowski Salon Sztuki adresowany jest do Artystów związanych z szeroko pojętym środowiskiem krakowskim (np. urodzonych w Krakowie, zamieszkałych w Krakowie, absolwentów lub studentów krakowskich uczelni artystycznych, osób realizujących w środowisku krakowskim swoje artystyczne projekty, niezależnie od wieku, wykształcenia (młodych Artystów, Artystów emerytowanych, Artystów profesjonalnych, amatorów i twórców naiwnych), uprawiających szeroko rozumiane sztuki wizualne, takie jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, instalacja, obiekt, fotografia, sztukę performance, wideo, prace intermedialne itp.

Technika i tematyka prac jest dowolna. Do Salonu można zgłaszać pracę wykonaną nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r., niezależnie od tego, czy praca była wcześniej wystawiana publiczne.

Każdy Artysta może zgłosić maksymalnie trzy prace. Przy zgłoszeniu elektronicznym, strona internetowa automatycznie wygeneruje maksymalnie trzy zgłoszenia w ramach jednego formularza. W razie zgłoszenia w wersji papierowej Artysta zobowiązany jest złożyć maksymalnie trzy formularze – osobne dla każdej zgłaszanej pracy. Kolektyw bądź grupa artystyczna mogą zgłosić do udziału w Salonie jedną pracę. Zgłoszenie pracy wykonanej przez Artystę w ramach kolektywu lub grupy artystycznej nie wyklucza zgłoszenia do Salony pracy indywidualnej Artysty, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

W celu wzięcia udziału w Krakowskim Salonie Sztuki Artysta dokonuje zgłoszenia poprzez wypełnienie on-line formularza za pośrednictwem strony internetowej www.krakowskisalonsztuki.pl lub poprzez odręczne wypełnienie drukowanego formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl, a także w Galerii F.A.I.T., przy ul. Ujejskiego 2a w Krakowie, oraz w wybranych instytucjach w Krakowie.

Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać od 26 kwietnia 2018 roku do 7 czerwca 2018 r., z zastrzeżeniem, że formularze w wersji papierowej należy doręczyć na adres: Fundacja Artyści Innowacja Teoria F.A.I.T., ul. Ujejskiego 2a, 30-102 Kraków – osobiście lub za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego (formularz w wersji papierowej) lub data wysłania formularza przez stronę internetową, jaką strona ta zarejestrowała w momencie przesyłania formularza (formularz w wersji elektronicznej).

Artyści na etapie złożenia formularza zgłoszeniowego nie przesyłają oryginalnych prac do Organizatorów.

Wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym w wersji drukowanej Artysta zobowiązany jest dostarczyć barwne reprodukcje zgłaszanych prac w postaci wydrukowanych fotografii lub zapisanych w formie cyfrowej na płycie CD/DVD. W razie zgłoszenia elektronicznego reprodukcje prac powinny zostać przesłane jako załącznik, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego on-line.

Specyfikacja dla plików graficznych na płycie CD/DVD oraz w formularzu zgłoszeniowym on-line: format JPG, PNG o rozdzielczości minimum 300 dpi oraz wielkości maksymalnej 1800 x 1800 pikseli i wielkości minimalnej 1200 x 800 pikseli w przypadku reprodukcji prac lub format PDF w przypadku dokumentacji kilku stronnicowych, plik w obydwu przypadkach nie powinien być większy niż 20MB.

W przypadku pracy o charakterze intermedialnym lub performatywnym, w formularzu zgłoszeniowym Artysta zobowiązany jest dodatkowo zawrzeć szczegółowy opis pracy wraz z wymiarami pracy, dokumentacją fotograficzną zrealizowanej pracy, pełną specyfikacją sprzętu potrzebnego do ekspozycji pracy – ilościową i jakościową, wraz z parametrami, wymogami technicznymi sprzętu itp.

Pliki filmowe mogą być przekazywane bądź w formie podania linku do strony/dysku internetowego, gdzie zostały zapisane oraz hasła dostępu w formularzu zgłoszeniowym online, w razie zgłoszenia online, bądź na płycie CD/DVD w formatach mp4 lub avi w przypadku zgłoszenia listowego.

Artysta, którego praca została zakwalifikowana do wystawy zobowiązany jest przesłać Organizatorom drogą mailową bądź tradycyjną pisemną notę biograficzną, szczegółowe informacje co do wymogów dla noty biograficznej będą przekazane przez Organizatora po przeprowadzeniu selekcji prac.

Materiały nadesłane wraz z formularzem zgłoszeniowym nie będą zwracane Artyście po zakończeniu Salonu (nie dotyczy prac konkursowych).

Kwalifikacja prac do Salonu przeprowadzona zostanie w dwóch etapach.

a) Weryfikacja formalno-techniczna według zasad określonych w Regulaminie,

b) Wybór prac spośród nadesłanych zgłoszeń przez Selekcjonerów Salonu: Magdalenę Kownacką – historyka sztuki oraz Gawła Kownackiego – artystę, przedstawicieli Fundacji Artyści Innowacja Teoria (F.A.I.T.) z siedzibą w Krakowie, według kryteriów takich jak: walory artystyczne pracy, oryginalność lub adekwatność warsztatu artystycznego do podejmowanego w pracy tematu, interpretacja tematu pracy.

Selekcjonerzy w okresie do ogłoszenia listy zaproszonych do udziału w Salonie Artystów mogą zwrócić się do wybranych Artystów z propozycją organizacji wizyty studyjnej w pracowni Artysty, w szczególności w razie trudności w ocenie pracy na podstawie dokumentacji fotograficznej oraz opisu.

Selekcjonerzy po weryfikacji formalno-technicznej, wybiorą prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki w dniach 12 – 21 października 2018 roku.

Liczba eksponowanych w ramach Salonu prac zależna jest od poziomu nadesłanych zgłoszeń.

Jury Salonu, w skład którego wejdą artyści różnych dziedzin sztuki, tj. teatru, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, filmu oraz wyłoniony reprezentant mieszkańców Krakowa, a także publiczność Salonu, spośród prac zgłoszonych do Salonu i wybranych przez Selekcjonerów, przyzna nagrody dla najciekawszych prac w kategoriach wskazanych w Regulaminie.

Decyzje Selekcjonerów oraz Jury Konkursu są ostateczne oraz nieodwołalne.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odrzucenia prac konkursowych na każdym etapie organizacji Salonu, bez podawania przyczyny.

Informacja o zakwalifikowaniu prac do Krakowskiego Salonu Sztuki, zostanie przesłana Artystom prac drogą elektroniczną na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail oraz zostanie opublikowana na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl, w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki zobowiązani są dostarczyć wybrane przez Selekcjonerów prace na adres: Pałac Sztuki, plac Szczepański 4, 31-011 Kraków w terminie od dnia 03 do dnia 04 października 2018 r. w godzinach od 11:00 do 18:00 (liczy się data faktycznego dostarczenia pracy do Organizatora) pod rygorem wykluczenia z Salonu.

Dostarczone prace winny być technicznie przygotowane do ekspozycji i opatrzone metryką z następującymi danymi: imię i nazwisko Artysty, tytuł pracy, technika, wymiary, data powstania pracy. Dostarczone prace powinny być zabezpieczone w odpowiednich opakowaniach, możliwych do zapakowania zwrotnego. Odbiór prac dostarczonych Organizatorowi zostanie poprzedzony spisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego, w razie nadesłania prac, Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnego spisania protokołu w przypadku, gdy Artysta dostarczy pracę w sposób inny niż osobiście bądź przez upoważnionego przedstawiciela.

Koszty dostarczenia i odbioru prac oraz ewentualnego dodatkowego ubezpieczenia pracy na czas transportu i wystawy ponosi wyłącznie Artysta.

Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia prac powstałe w czasie transportu lub w czasie wystawy, jeżeli nie powstały one z winy lub rażącego niedbalstwa Organizatorów.

Organizatorzy zapewniają przestrzeń wystawienniczą, montaż i demontaż prac w trakcie trwania wystawy. O sposobie ekspozycji poszczególnych prac decydują Selekcjonerzy Salonu lub Organizatorzy, odpowiedzialni za aranżację wystawy, działając w porozumieniu z autorami prac, jednak ostateczna decyzja co do sposobu ekspozycji i montażu należy do Selekcjonerów lub Organizatorów.

Odbiór prac, które nie wzięły udziału w aukcji lub nie zostały w ramach aukcji sprzedane nastąpi po zakończeniu Salonu. Artysta zobowiązuje się do odebrania prac osobiście lub poprzez upoważnionego pisemnie przedstawiciela, w nieprzekraczalnym terminie w dniach 22 do 23 października 2018 r godzinach 11:00 – 18:00, po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego. Odbiór prac nastąpi w Pałacu Sztuki, plac Szczepański 4, 31-011 Kraków. Organizatorzy mogą odrębnie ustalać z Artystami konkretne terminy oraz godziny odbioru prac.

W przypadku nieodebrania pracy i niepoinformowania Organizatorów o niemożliwości jej odbioru w wyznaczonym terminie z ważnych przyczyn, prace nieodebrane mogą zostać przesłane do Artystów na ich koszt.

NAGRODY

Spośród prac eksponowanych na wystawie w ramach Krakowskiego Salonu Sztuki Jury wyłoni najciekawsze prace, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.

Nagrody pieniężne przyznawane będą w następujących kategoriach i wysokościach:

a) Obraz Roku – 6000 PLN,

b) Obiekt Roku– 6000 PLN,

c) Dzieło medialne Roku – 6000 PLN,

d) Działanie Roku – 6000 PLN

e) Nagroda publiczności – 6000 PLN

f) Grand Prix Salonu – dla najlepszej pracy wystawy – w wysokości 20.000 PLN

Nagrody podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. kwota Nagrody zostanie pomniejszona o wartość zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Nagrody, z wyjątkiem Nagrody publiczności, zostaną przyznane przez Jury. Jury ma prawo nie przyznać żadnej nagrody w danej kategorii uwzględniając poziom nadesłanych prac. W takim przypadku, w ramach Nagród o których mowa w ust. 2 powyżej dopuszcza się przyznanie więcej niż jednej nagrody pieniężnej w innej kategorii, według decyzji Jury. Dopuszcza się także przyznawanie dodatkowych wyróżnień, nie mających formy pieniężnej. Nagroda publiczności zostanie przyznana przez publiczność Krakowskiego Salonu Sztuki w drodze głosowania (karty do głosowania dostępne będą na terenie wystawy). Nagrody zostaną ogłoszone podczas finisażu Krakowskiego Salonu Sztuki w dniu 20 października 2018 roku oraz opublikowana na stronie www.krakowskisalonsztuki.pl.

Artyści uczestniczący w Salonie będą mieli zapewnioną możliwość osobistego uczestnictwa w finisażu Krakowskiego Salonu Sztuki.

Nagrody zostaną wypłacone Artystom wybranym przez Jury, tj. wskazanym przez Jury w protokole z obrad, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników Salonu, w drodze przelewu bankowego, pod warunkiem uprzedniego przekazania przez Artystę danych identyfikacyjnych Artysty, niezbędnych do dokonania przelewu oraz do wywiązania się przez Organizatorów z zobowiązań wynikających z przepisów podatkowych. Organizatorzy poinformują Artystę o rodzaju danych, które Artysta powinien przekazać.

Informacje pochodzą ze strony: krakowskisalonsztuki.pl

Kontakt

Fundacja Artyści Innowacja Teoria
ul. Ujejskiego 2a
30-102 Kraków
tel. 12 346 29 51
biuro@krakowskisalonsztuki.pl
krakowskisalonsztuki.pl