Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie30
 • studenci80
 • absolwenci80
 • doktoranci17
 • naukowcy12
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe54
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie82
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa18
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na pracę dyplomową związaną z promocją Częstochowy

organizator:

Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
śląskie
termin składania wniosków: 30.09.2014

Konkursu na pracę dyplomową związaną z promocją Częstochowy

Do 30 września absolwenci częstochowskich wyższych uczelni mogą składać swoje prace do konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody.
Uczestnikiem konkursu może być absolwent uczelni wyższej działającej na terenie Częstochowy, który obronił pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską poruszającą problematykę związaną z Częstochową, dotyczącą aktualnych potrzeb miasta, promowania gospodarki lokalnej, kultury, turystyki, sportu, oświaty, gospodarki przestrzennej, architektury, ochrony środowiska, transportu oraz innych dyscyplin i obszarów ważnych dla rozwoju miasta. Pod uwagę będą brane prace obronione w ostatnim zakończonym roku akademickim poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu.
Prace konkursowe (komplet dokumentów) należy dostarczyć osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy – pok. 3 lub wysłać drogą pocztową z  dopiskiem „Konkurs na pracę naukową”, w polskiej wersji językowej, na adres: Urząd Miasta  Częstochowy, Wydział Edukacji, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa (decyduje data stempla pocztowego).
Komplet dokumentów zgłoszeniowych składa się z:pracy inżynierskiej, licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej w wersji papierowej i elektronicznej w formacie doc lub pdf na nośniku CD lub DVD,
wypełnionej i podpisanej „Karty zgłoszeniowej”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu
wypełnionego i podpisanego oświadczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
potwierdzonej przez uczelnię (sekretariat studiów lub dziekanat) za zgodność z oryginałem kopii promotorskiej recenzji pracy, w szczególności zawierającej ocenę pracy,
curriculum vitae autora pracy, według własnego wzoru,
streszczenie pracy (nie więcej niż 5 stron formatu A4), zawierające informacje o poruszanej tematyce oraz wskazujące walory pracy w zakresie tematyki będącej przedmiotem konkursu.
Dla laureatów konkursu za najlepsze prace inżynierskie, licencjackie, magisterskie lub doktorskie przewidziane są nagrody – dyplomy i nagrody pieniężne:
 • za I miejsce – 5000 złotych brutto,
 • za II miejsce – 4000 złotych brutto,
 • za III miejsce – 3000 złotych brutto.
W przypadku zgłoszenia do konkursu mniej niż trzech prac spełniających wymogi formalne, Prezydent Miasta Częstochowy zastrzega sobie możliwość odstąpienia od konkursu. Decyzja o odstąpieniu ogłaszana jest na stronie internetowej www.czestochowa.pl w terminie 7 dniu od upływu terminu nadsyłania prac konkursowych.
W przypadku otrzymania informacji, iż nagrodzona praca stanowi plagiat lub w jakikolwiek inny sposób zostało naruszone prawo lub postanowienia Regulaminu konkursu zostaną podjęte stosowne czynności: odmowa poddania pracy ocenie, wstrzymanie się z przekazaniem przyznanej nagrody do czasu wyjaśnienia sprawy, a w przypadku nagród już przekazanych domagania się ich zwrotu, po stwierdzeniu naruszenia prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż pięć miesięcy od daty zamknięcia przyjmowania prac konkursowych. Nagrodzeni zostają zawiadomieni o przyznaniu nagrody oraz dacie jej wręczenia w  terminie 14 dni od daty jej przyznania.
Wyniki konkursu oraz daty wręczenia nagród zostaną podane do publicznej wiadomości, również za  pośrednictwem strony internetowej: www.czestochowa.pl
Informacja pochodzi ze strony: www.czestochowa.pl

Kontakt

Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Edukacji
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa