Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci55
 • absolwenci57
 • doktoranci7
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe35
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie3
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia21
 • szkoła wyższa6
 • firma8
 • instytucja rządowa13
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

Konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu

organizator:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
mazowieckie
termin składania wniosków: 07.10.2011

Konkursu na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich na Mazowszu

Konkurs jest adresowany do studentów uczelni wyższych w pierwszej kolejności do tych, które zgłosiły deklarację partnerstwa w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie obronione do dnia 1 października 2011 r. Wymagane jest, by praca magisterska była przedmiotem obrony nie wcześniej niż w 2010 r. Prace konkursowe powinny być napisane w języku polskim. W konkursie mogą brać udział jedynie prace magisterskie, które zostały ocenione na egzaminie magisterskim oceną bardzo dobrą. Karty zgłoszeniowe oraz prace na konkurs należy wysłać lub dostarczać osobiście do dnia 7 października 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepszą pracę magisterską”.

Do Konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w Województwie Mazowieckim, a w szczególności z:

 • wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków
 • wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich
 • badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich
 • badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich
 • turystyką na obszarach wiejskich
 • wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich
 • rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności
 • organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 7 grudnia 2011 r. Lista nagrodzonych prac zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz www.mazowieckie.ksow.pl Laureaci zostaną również poinformowani o otrzymaniu nagrody pisemnie na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

Nagroda przyznawana jest w trzech stopniach:

 • I stopień – nagroda pieniężna 7.000 zł netto i publikacja pracy w nakładzie 30 egz. z przeznaczeniem dla autora; mazowieckich bibliotek tematycznych oraz wybranych partnerów KSOW w województwie mazowieckim
 • II stopień – nagroda pieniężna 5.000 zł netto
 • III stopień – nagroda pieniężna 3.000 zł netto

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie uroczystości jego zakończenia. Nagrody pieniężne zostaną przekazane w formie przelewu bankowego na rachunek wskazany przez laureata w terminie do 31 grudnia 2011 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.mazovia.pl

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4
03-469 Warszawa


www.mazovia.pl