Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie25
 • studenci46
 • absolwenci46
 • doktoranci9
 • naukowcy9
 • inni27
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie16
 • artystyczne14
 • naukowe26
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie47
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa11
 • samorząd25
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkursu na medal Benemerenti Congregationis Sancti Michaelis Archangeli

organizator:

Kuria Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.06.2011

Konkursu na medal Benemerenti Congregationis Sancti Michaelis Archangeli

Konkurs na medal jest ogłoszony przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła. Celem konkursu jest wyłonienie projektu medalu, charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym. Projekt winien umożliwiać wykonanie na jego podstawie modelu i odlewu medalu w brązie.

Termin składania prac konkursowych upływa 30 czerwca 2011 r. Komisja Konkursowa ogłosi werdykt nie później niż 30 lipca 2011 r.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich twórców posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin (wstępni, zstępni, rodzeostwo, małżonkowie i osoby pozostające w sto-sunku przysposobienia).

W konkursie można przedstawić nie więcej niż dwa projekty. Projekt musi spełniać następujące wymogi: musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym. W konkursie mogą wziąć udział tylko te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Projekt:

 • może być wykonany dowolną techniką tradycyjną bądź komputerową;
 • musi przewidywać możliwośś wykonania modelu i odlewu w brązie;
 • niezależnie od kształtu – wymiarem szerokości i wysokości nie może przekraczać 10 cm;
 • prace nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, umożliwiający identyfikację projektanta;
 • awers musi zawierać podobiznę bł. ks. Bronisława Markiewicza i napis: BEATUS BRONISLAUS MARKIEWICZ 1842-1912;
 • rewers musi zawierać napis: BENEMERENTI CONGREGATIONIS SANCTI MICHAE-LIS ARCHANGELI.

Do projektu konkursowego należy dołączyć prawidłowo wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia konkursowego, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regula-minu konkursu.
W konkursie będą rozpatrywane prace, które zostaną dostarczone do sekretariatu konkursowego do dnia 30 czerwca 2011 r., do godz. 12.00 (decyduje data wpływu), w zamkniętej kopercie na adres: Kuria Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła, Al. M. J. Piłsudskiego 248/252, 05-261 Marki; z dopiskiem „Konkurs na Medal”. Koperta winna zawierać dwie niepodpisane koperty opatrzone napisem: 1. projekt, 2. kartę zgłoszenia konkursowego.

Komisja Konkursowa przyzna jedną nagrodę w wysokości 3 000 zł brutto. Przyznana nagroda zostanie pomniejszona o ciężary o charakterze publiczno-prawnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacja pochodzi ze strony: www.michalici.pl

Kontakt

Kuria Generalna Zgromadzenia św. Michała Archanioła
Al. J. Piłsudskiego 248/252
05-261 Marki-Struga
tel.: 22 781 14 90
stanula2@op.pl
www.michalici.pl/