Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci35
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne2
 • artystyczne19
 • naukowe22
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie38
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny7
Wróć do listy

Konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – wydania krytyczne

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – wydania krytyczne

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza Konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.

Konkurs dotyczy finansowania projektów w ramach ww. programu – moduł „Uniwersalia” 2.2 i jego przedmiotem jest finansowanie projektów realizowanych w Polsce, obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim, w tym filologicznym, bibliograficznym, historycznym, interpretacyjnym, etc.) najważniejszych dzieł należących do kultury światowej w celu włączenia ich w obieg polskiej humanistyki.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące przekłady na język polski tekstów należących do najważniejszych osiągnięć piśmiennictwa światowego (w tym m.in. utworów literackich, filozoficznych, religijnych, społecznych i o sztuce, źródeł i dokumentów historycznych).

Projekty powinny spełniać następujące kryteria:

 • obejmować przekład z języka oryginału, gruntowne naukowe opracowanie oraz publikację utworów napisanych pierwotnie w języku obcym, dotychczas niepublikowanych po polsku (manuskrypty);
 • obejmować nowe przekłady z języka oryginału, gruntowne naukowe opracowanie oraz publikację utworów napisanych pierwotnie w języku obcym;
 • zapewnić publikację w krajowych wydawnictwach o wysokiej randze naukowej oraz – o ile to możliwe – publikację elektroniczną w internecie;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.”

Wnioski mogą składać:

 • jednostki naukowe określone w art. 2 pkt 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
 • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
 • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące regularną działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
 • niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.

Wniosek o finansowanie projektu, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.
Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł Uniwersalia 2.2” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 9 Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.

Pełny regulamin dostępny jest na stronie: www.nauka.gov.pl

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

LINKI DO SERWISÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH:
www.facebook.com/MNiSW

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 718
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl

Dokumenty

do pobrania