Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo Narodowe

organizator:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.10.2016

Konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki – Dziedzictwo Narodowe

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłasza Konkurs modułu „Dziedzictwo narodowe” na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie unikatowego zasobu źródłowego, istotnego dla polskiego dziedzictwa kulturowego, służące jego ochronie, upowszechnianiu oraz włączeniu do żywej tradycji kultury narodowej.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty z niżej wymienionych priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych:

 • Polska myśl filozoficzna, społeczna, religijna oraz o literaturze i sztuce.
 • Emigracja z ziem polskich od XVIII wieku.
 • Kontynuowanie fundamentalnych prac dokumentacyjnych, słownikowych i bibliograficznych.
 • Kontynuowanie edycji krytycznych pism uznanych autorów.

Do konkursu mogą być zgłoszone nowe lub kontynuowane projekty obejmujące długoterminowe prace dokumentacyjne, edytorskie, translatorskie, słownikowe i bibliograficzne o fundamentalnym znaczeniu dla badań nad kulturą narodową, tzn. tworzące podstawy dalszych badań nad szczególnie istotnymi zagadnieniami polskiego dziedzictwa kulturowego. W szczególności do konkursu zgłaszane mogą być projekty:

 • opracowania inwentarzy zespołów archiwalnych oraz ich publikacji;
 • opracowania zespołów zabytków materialnych lub niematerialnych dotyczących polskiego dziedzictwa kulturowego;
 • obejmujące krytyczne edycje źródeł, dokumentów, zabytków piśmiennictwa;
 • mające na celu przygotowanie różnego rodzaju słowników, np. biograficznych, historyczno-geograficznych, lingwistycznych, tematycznych, etc.;
 • projekty mające na celu przygotowanie różnego rodzaju encyklopedycznych kompendiów wiedzy.

Projekty muszą mieć charakter naukowy, a ponadto powinny spełniać następujące kryteria:

 • dotyczyć materiału o pierwszorzędnym znaczeniu dla przyszłych badań naukowych;
 • dotyczyć możliwie szerokiego zakresu materiału źródłowego;
 • wzbogacać w istotny sposób warsztat badawczy danej dyscypliny;
 • przyczyniać się do stworzenia lub utrzymania wyspecjalizowanych zespołów badawczych;
 • charakteryzować się użytecznością dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych.

Na konkurs mogą być składane projekty, które z powodu ograniczeń programowych nie mogą uzyskać dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki.
Wnioski mogą składać:

 • jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a – e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2016 r. poz. 249 i 1268), zwanej dalej „ustawą”;
 • biblioteki naukowe, o których mowa w art. 9 pkt 6 ustawy;
 • podmioty działające na rzecz nauki, o których mowa w art. 9 pkt 4 ustawy, prowadzące ciągłą działalność w zakresie badań, dokumentowania i upowszechniania polskiej humanistyki, w tym muzea
 • niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1), zwane dalej „Wnioskodawcami”.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania), dostępnym na stronie osf.opi.org.pl od dnia 15 września 2016 r. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2016 r.

Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie, czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie, jest obowiązkiem Wnioskodawcy.

Wniosek wydrukowany z systemu OSF, podpisany przez kierownika projektu oraz osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy należy przesłać w 1 egzemplarzu na adres: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 00-529 Warszawa, ul. Wspólna 1/3, z dopiskiem na kopercie: „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Moduł „Dziedzictwo narodowe” lub złożyć w biurze podawczym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w terminie określonym w pkt 12. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w placówce pocztowej.

Pełny regulamin dostępny jest na stronie: www.nauka.gov.pl

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. (22) 52-92-368; (22) 52-92-358; (22) 52-92-349; (22) 50-17-107.

Informacje pochodzą ze strony: www.nauka.gov.pl

Kontakt

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20
00-529 Warszawa
tel.: 22 52 92 718
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
www.nauka.gov.pl

Dokumenty

do pobrania