Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Szefa ABW na pracę dotyczącą bezpieczeństwa państwa

organizator:

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2019

Konkurs Szefa ABW na pracę dotyczącą bezpieczeństwa państwa

Organizatorem konkursu jest Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Celem konkursu jest popularyzacja problematyki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w środowisku akademickim jak również edukacja i zwiększanie świadomości społecznej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i porządku konstytucyjnego RP.

Tematy konkursu:

 1. Rola i zadania służb specjalnych w demokratycznym państwie prawa i w państwach autorytarnych.
 2. Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia służb specjalnych.
 3. Służby specjalne – historia i teraźniejszość.
 4. Bezpieczeństwo Polski i Europy w XXI wieku − zagrożenia i wyzwania.

Nagrody w konkursie:

 • Miejsce I − nagroda finansowa w wysokości 6000 zł.
 • Miejsce II – nagroda finansowa w wysokości 5000 zł.
 • Miejsce III – nagroda finansowa w wysokości 4000 zł.
 • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa.

Wybrane prace zostaną opublikowane we fragmentach na łamach czasopisma „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego”.

Warunki:

Do konkursu uczestnicy zgłaszają własną pracę doktorską (I kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną w latach 2017−2019 albo pracę magisterską lub licencjacką (II kategoria) napisaną w języku polskim i obronioną na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2018/2019 lub w roku poprzednim (2017/2018).

Organizator informuje, że prace będą oceniane w dwóch odrębnych kategoriach:

 • kategoria I – prace doktorskie,
 • kategoria II – prace magisterskie i licencjackie.

Prace wraz z wymaganymi dokumentami powinny zostać przesłane zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.

Dokumenty, które należy załączyć:

 1. Wypełniony i podpisany formularz zgłoszenia do konkursu (plik do pobrania).
 2. Opinia promotora lub(i) recenzenta.
 3. Pisemna zgoda autora opinii(recenzji) na jej wykorzystanie do celów konkursu.

Adres, na który należy przesłać pracę wraz z załącznikami:
Gabinet Szefa ABW, ul. Rakowiecka 2a, 00-993 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „KONKURS”

Adres e-mail, na który należy przesłać wersję elektroniczną pracy oraz skany załączników: konkurs@abw.gov.pl

Terminy:

Prace należy przesłać do 30 września 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Prace będzie oceniać Komitet Konkursowy powołany przez Szefa ABW, który wyłoni laureatów konkursu w terminie do 31 stycznia 2020 r.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.abw.gov.pl w ciągu 14 dni od momentu wyboru laureatów przez Komitet Konkursowy. Laureaci zostaną zawiadomieni o wynikach konkursu telefonicznie oraz drogą elektroniczną.

Informacje pochodzą ze strony www.abw.gov.pl

Kontakt

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
ul. Rakowiecka 2a
00-993 Warszawa

konkurs@abw.gov.pl
www.abw.gov.pl