Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci40
 • absolwenci40
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni23
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie41
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 17.03.2014

Konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze

Konkurs SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze
W ramach konkursu rozpatrywane będą wnioski, które mają na celu realizację międzydziedzinowych badań podstawowych prowadzonych przez współpracujące ze sobą zespoły i indywidualnych partnerów, które integrują informacje, dane, metody, techniki i narzędzia badawcze, perspektywy, idee oraz teorie z dwóch lub więcej obszarów nauki w tym takie, które służą rozwiązywaniu istotnych problemów naukowych w jednym obszarze z wykorzystaniem metodologii i doświadczeń innego obszaru.
Adresaci konkursu:
Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację międzydziedzinowego projektu badawczego obejmującego przynajmniej dwa spośród wymienionych obszarów badawczych:
Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce;
Nauki Ścisłe i Techniczne;
Nauki o Życiu,
może wystąpić jednostka naukowa bądź konsorcjum naukowe, zwane dalej „wnioskodawcą”.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski obejmujące badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
Kierownikiem międzydziedzinowego projektu badawczego może być osoba posiadająca co najmniej stopień naukowy doktora, która w okresie 10 lat (w latach 2004-2013) przed datą wystąpienia z wnioskiem kierowała realizacją co najmniej dwóch zakończonych projektów badawczych wyłonionych w drodze konkursów ogólnokrajowych lub międzynarodowych.
W realizacji projektu, oprócz kierownika projektu mogą brać udział kierownicy zespołów naukowych wskazani: w porozumieniu o współpracy przy realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego w przypadku, gdy wnioskodawcą jest jednostka naukowa;
w umowie o utworzeniu konsorcjum w przypadku, gdy wnioskodawcą jest konsorcjum naukowe.
Do realizacji międzydziedzinowego projektu badawczego kierownik projektu może zaangażować partnerów projektu będących indywidualnymi uczonymi, którzy nie są zatrudnieni w żadnym z wnioskujących podmiotów, przy czym partnerzy mogą być liderami polskich lub zagranicznych grup badawczych.
Łączna liczba kierowników i partnerów w międzydziedzinowym projekcie badawczym nie może przekraczać czterech, przy czym w realizacji projektu może występować dowolna liczba wykonawców powiązanych ze wskazanymi zespołami naukowymi.
Do konkursu dopuszczeni są wnioskodawcy, którzy zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki przedstawią oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł.
Do konkursu kwalifikowane są te projekty badawcze, których okres realizacji jest nie krótszy niż 36 miesięcy i nie przekracza 60 miesięcy. W pierwszym etapie zapewnia się finansowanie na okres 36 miesięcy realizacji projektu oraz gwarantuje możliwość przedłużenia o dalszy okres nieprzekraczający 24 miesięcy. Warunkiem przedłużenia finansowania jest pozytywna ocena realizacji projektu w okresie pierwszych 30 miesięcy, dokonana przez Zespół Ekspertów.

W ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, przy czym koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł dla zespołu naukowego w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), zgodnie z art. 20 ust. 2, w związku z art. z art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.
W ramach konkursu możliwe jest przyznawanie stypendiów naukowych dla młodych naukowców wyłącznie zgodnie z „Regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminem przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia (uchwała Rady Narodowego Centrum Nauki nr 50/2013 z dnia 3 czerwca 2013 r.).
Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji musi się mieścić w przedziale od 2 do 7 mln zł.
Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest stworzenie nowych, pełnoetatowych miejsc pracy dla przynajmniej dwóch osób ze stopniem naukowym doktora (stanowiska typu „post-doc” .
Do konkursu dopuszczone są te projekty badawcze, w których przewidziane jest zaangażowanie przynajmniej czterech doktorantów w trybie zgodnym z zasadami zawartymi w „Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w projektach badawczych oraz regulaminie przyznawania stypendiów naukowych dla młodych naukowców w ramach stypendiów doktorskich ETIUDA finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 50/2013 z 3 czerwca 2013 r.
Koszty pośrednie w złożonym projekcie badawczym nie mogą przekraczać 20% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. Wysokość kosztów pośrednich nie może ulec zwiększeniu w trakcie realizacji projektu.
Sposób i termin składania wniosków:
Zakres niezbędnych informacji, które należy zawrzeć we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego, określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wniosek o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego (w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org do dnia 17 marca 2014 roku.
Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wniosek wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, podpisany przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 17 marca 2014 roku, na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SYMFONIA 2”. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
Sposób i kryteria oceny wniosków:

Do oceny merytorycznej kwalifikowane są wyłącznie wnioski kompletne i spełniające wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Regulaminem przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich”, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia (załącznik do uchwały Rady Narodowego Centrum Nauki nr 90/2013 z dnia 12 grudnia 2013 r.) oraz Zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Nauki nr 40/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sporządzania ocen wniosków przez Zespoły Ekspertów, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Przy ocenie wniosku o finansowanie międzydziedzinowego projektu badawczego uwzględnia się:
 • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt. 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • spełnienie kryterium międzydziedzinowego charakteru projektu, czyli rzeczywistego przekraczania granic pomiędzy obszarami badawczymi;
 • spełnienie kryterium badań naukowych;
 • dorobek naukowy wykonawców projektu, w tym:
 • dorobek kierownika projektu, w tym: publikacje w renomowanych wydawnictwach/czasopismach naukowych; wykonanie innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę.
 • osiągnięcia naukowe kierowników zespołów badawczych i/lub partnerów projektu;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji oraz nowatorski charakter projektu;
 • dobór partnerów;
 • możliwość realizacji projektu;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • wpływ realizacji projektu na rozwój nauki;
 • sposób przygotowania wniosku umożliwiający jego rzetelną ocenę.
Rozstrzygnięcie konkursu:

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi nie później niż do dnia 17 września 2014 r.
Nakłady finansowe:
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach konkursu SYMFONIA 2 w kwocie 30 mln zł.

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków


www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/symfonia-16-12-2013