Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Sonata 11 na projekty badawcze

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.12.2016

Konkurs Sonata 11 na projekty badawcze

Konkurs Sonata 11 na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora.
Adresaci konkursu:
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować podmioty określone w art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 z późn. zm.), zwane dalej wnioskodawcami.
W ramach konkursu rozpatrywane będą projekty badawcze, realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora.
Warunki przystąpienia do konkursu:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:

 • które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
 • w których poza kierownikiem projektu, wśród osób realizujących projekt jest przewidziany co najwyżej jeden pracownik naukowy posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy pod warunkiem, że nie jest on zatrudniony w podmiocie będącym miejscem realizacji projektu;
 • których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 17/2016 z dnia 3 marca 2016 r.., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki;
 • w których łączny koszt przewidzianej do zakupienia aparatury naukowo-badawczej nie przekracza wartości odpowiednio 500 tys. zł w naukach ścisłych i technicznych (ST) oraz naukach o życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS);
 • które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Dziedziny nauki:
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r., zob. załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
Sposób i termin składania wniosków:
Zakres danych wymaganych we wniosku oraz załącznikach do wniosku o finansowanie projektu badawczego w konkursie SONATA 11 określa załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Wnioskodawca, który nie otrzymuje dotacji na działalność statutową z budżetu nauki przekazuje w formie pisemnej informacje dotyczące:

 • badań naukowych zrealizowanych w ostatnich 2 latach przed złożeniem wniosku wraz z wykazem publikacji afiliowanych w jednostce;
 • aparatury naukowo-badawczej i innego wyposażenia umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim) wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 czerwca 2016 r. Wniosek uznaje się za złożony w formie elektronicznej, gdy jego status w systemie OSF zostanie zmieniony na „wysłany”. Sprawdzenie czy operacja wysłania wniosku zakończyła się poprawnie jest obowiązkiem wnioskodawcy.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami[7], podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy, należy złożyć do dnia 15 czerwca 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs SONATA 11”, wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego (aktualnie Poczta Polska S.A.).
Sposób i kryteria oceny wniosków:
Do oceny merytorycznej przyjmowane są wyłącznie wnioski o finansowanie projektów badawczych pozytywnie ocenione pod względem formalnym.
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia..
Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:

 • spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
 • osiągnięcia naukowe kierownika projektu, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
 • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę;
 • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
 • nowatorski charakter projektu;
 • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
 • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
 • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
 • sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 grudnia 2016 r.
Finansowanie:
Środki finansowe na realizację projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu przyznaje w drodze decyzji Dyrektor Narodowego Centrum Nauki.
Nakłady finansowe:
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu SONATA 11 w kwocie 50 mln zł.

Informacje pochodzą ze strony: www.ncn.gov.pl.

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
informacja@ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania