Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs #RzemiosłoNoweRozdanie

organizator:

Fundacja Wałbrzych 2000

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 14.09.2018

Konkurs #RzemiosłoNoweRozdanie

Organizatorem Konkursu na projekt związany z rzemiosłem jest Fundacja Wałbrzych 2000 realizująca zadanie publiczne #RzemiosłoNoweRozdanie na zlecenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju gospodarczego województwa – rozwoju rzemiosła dolnośląskiego, w szczególności poprzez promocję rzemiosła i zawodów rzemieślniczych wśród lokalnych społeczności, w tym dzieci i młodzieży, promocję regionalnych produktów rzemieślniczych i rękodzieła, rozpowszechnianie nowych rozwiązań stosowanych w rzemiośle oraz animację działań na rzecz zwiększania popytu na produkty i usługi rzemiosła.

Konkurs stanowi płaszczyznę umożliwiającą aktywizację współpracy rzemieślników z uczelniami, szkołami artystycznymi, branżowymi, technikami i projektantami, połączenie tradycyjnego rzemiosła z nowym podejściem młodych artystów i projektantów, wspierających swymi pracami rzemieślników i jednocześnie inspirujących się rzemiosłem, tradycyjnymi technikami pracy. Prace powstałe w wyniku konkursu powinny mieć oryginalną wartość praktyczną, estetyczną, funkcjonalną, a także innowacyjną.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez młodego ucznia/studenta, artystę/projektanta dzieła, które wspierać będzie działalność wybranego dolnośląskiego rzemieślnika. Pracami uczestniczącymi w konkursie mogą być np.:
– Ulotka/folder/katalog prezentujące rzemieślnika, jego warsztat i produkty/usługi;
– Fotograficzne portfolio rzemieślnika;
– Opakowanie produktu rzemieślniczego;
– Strona internetowa warsztatu rzemieślniczego;
– System identyfikacji wizualnej warsztatu rzemieślniczego;
– Film reklamujący rzemieślnika, jego produkty/usługi;
– Inne prace służącego wsparciu, rozwojowi i promocji tradycyjnego rzemiosła.

Wybór rzemieślnika, na rzecz którego i wspólnie z którym realizowany będzie projekt należy do uczestnika konkursu. Jedynym kryterium wyboru rzemieślnika jest prowadzenie przez niego działalności na Dolnym Śląsku.

Kategorie konkursowe
Organizator konkursu nie przewiduje podziału prac na kategorie konkursowe, ale nie wyklucza takiej możliwości, ostateczną decyzję pozostawiając w gestii jury konkursowego.

Konkurs skierowany jest głównie do uczniów szkół i studentów uczelni o profilu artystycznym, zawodowym, młodych projektantów, artystów, producentów i innych twórców, którzy w dniu zgłoszenia udziału w konkursie nie ukończyli 26 roku życia. Konkurs jest otwarty dla osób indywidualnych oraz grup/zespołów.

Warunki uczestnictwa w konkursie
Zgłoszenia
– Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowo wypełnione i podpisane zgłoszenie złożone wraz z pracą konkursową. Zgłoszenia składać można osobiście w siedzibie Organizatora konkursu – Fundacja Wałbrzych 2000, ul. Wrocławska 53, 58-309 Wałbrzych lub przesłać pocztą/kurierem.
– Przesyłając pracę konkursową wraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym zgłoszeniem, uczestnik konkursu deklaruje, że jest autorem pracy i zgadza się z warunkami konkursu, akceptuje je i poddaje [pracę] pod rozstrzygnięcie jury.

Wszystkie decyzje podejmowane przez jury są niezależne, ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Ponadto uczestnik konkursu wyraża zgodę na nieodpłatną wystawę prac konkursowych i ich publikację.

Praca konkursowa
– Do konkursu mogą zostać zgłoszone gotowe prace wykonane w materiałach końcowych. Jeden uczestnik konkursu (lub grupa) może zgłosić maksymalnie 2 niezależne prace.
– Za transport pracy do siedziby organizatora odpowiedzialny jest autor/autorzy. Praca musi być odpowiednio zapakowana, w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu. Opakowanie musi nadawać się do ponownego użytku przy zwracaniu prac ich autorom. W przypadku prac nadesłanych pocztą/kurierem organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu. Każdy uczestnik wysyła zgłoszeni i pracę na własny koszt.

Sposób, zakres i czas wykorzystania prac konkursowych
Autor udziela organizatorowi zgody na wykorzystanie prac konkursowych w następujący sposób:
– Wykonywanie zdjęć w nieograniczonym (ilościowym) zakresie, w całości lub w części, przy użyciu wszelkich dostępnych środków technicznych (sposobów) i w dowolnej formie, a w przypadku kopii w formie elektronicznej, zarówno online, jak i offline,
– Publiczna prezentacja prac do celów promocji rzemiosła (element materiału prasowego, billboard, plakat zewnętrzny/wewnętrzny, prezentacje, informacje o konkursie w Internecie, w tym mediach społecznościowych itp.)

Kryteria oceny
– Kryterium nr 1 – przydatność dla rzemieślnika: walory praktyczne, funkcjonalność i łatwość odtworzenia, jakość i prostota techniczna;
– Kryterium nr 2 – estetyka, oryginalność, kreatywność, innowacyjność;
– Kryterium nr 3 – zakres współpracy z rzemieślnikiem.

Ocena prac konkursowych
Prace oceniać będzie jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej i szkół średnich z województwa dolnośląskiego.

Każda praca będzie oceniana indywidualnie, niezależnie przez każdego członka jury, biorąc pod uwagę kryteria konkursowe. Najpierw jury wybierze prace nominowane do otrzymania nagrody, a następnie zdecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.

Wszystkie kryteria mają tę samą wagę punktową, za spełnienie każdego kryterium można uzyskać od 0 do 5 punktów (maksymalnie 15 pkt.) od każdego członka jury.

Pierwsza nagroda w konkursie przyznana zostanie pracy konkursowej, dla której łączna liczba punktów będzie najwyższa.

W przypadku równej liczby punktów, jury podejmie decyzję w drodze głosowania, absolutną większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, głos Przewodniczącego ma wartość dwóch głosów.

Nagrody i wyróżnienia
Łączna wartość nagród w konkursie wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).

 • Miejsce pierwsze – nagroda o wartości 3.000,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych);
 • Miejsce drugie – nagroda o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych);
 • Miejsce trzecie – nagroda o wartości 1.000,00 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych).

Jury ma prawo zadecydować o innym podziale nagród.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Terminy
1. Otwarcie konkursu: 18 czerwca 2018 r.
2. Termin dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych: do 14 września 2018 r.
3. Ocena konkursowa: do 28 września 2018 r.
4. Ogłoszenie wyników konkursu: 1 października 2018 r.
5. Gala wręczenia nagród i wystawa prac konkursowych: 1 – 31 października 2018 r.
6. Adres dostarczenia (nadesłania) zgłoszeń i prac konkursowych:
Fundacja Wałbrzych 2000
58-309 Wałbrzych, ul. Wrocławska 53

Prace nadesłane pocztą/kurierem muszą być wyraźnie oznaczone: #RZE konkurs.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: info@rzemioslonowerozdanie.pl

Zwrot prac konkursowych
Prace po zakończeniu wystawy, zostaną zwrócone uczestnikom na ich życzenie. Uczestnik konkursu będzie mógł odebrać pracę osobiście lub poprosić o jej odesłanie w ciągu 1 miesiąca od daty zakończenia wystawy.

Promocja wyników konkursu
Organizator konkursu zapewnia:
– promocję konkursu w mediach,
– wystawę nagrodzonych i wybranych prac,
– zaproszenie do udziału w Gali,
– publikację wyników konkursu na www.rzemioslonowerozdanie.pl oraz w mediach społecznościowych.

Postanowienia końcowe
Składając podpisane zgłoszenie konkursowe, uczestnik konkursu wyraża zgodę na wszystkie warunki udziału w konkursie, w tym na sposób wystawiania prac, bezpłatną promocję i dystrybucję dokumentacji fotograficznej nadesłanej pracy oraz udostępnianie jej publiczności, a także na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby konkursu i towarzyszących mu działań. Wyniki konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na Gali. Zostaną o nich poinformowani wszyscy uczestnicy konkursu.

Informacje pochodzą ze strony: rzemioslonowerozdanie.pl

Kontakt

Fundacja Wałbrzych 2000
ul. Wrocławska 53
58-309 Wałbrzych
tel. 665 600 026
info@rzemioslonowerozdanie.pl
rzemioslonowerozdanie.pl