Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • artystyczne12
 • naukowe27
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie46
 • łódzkie2
 • lubuskie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa4
 • firma4
 • instytucja rządowa11
 • samorząd24
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską

organizator:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2010

Konkurs Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską

Do konkursu można zgłaszać prace poruszające problematykę:

 • pozycji ustrojowej, kompetencji i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich
 • wpływu wystąpień generalnych i wniosków kierowanych do Trybunału Konstytucyjnego przez Rzecznika Praw Obywatelskich na stan polskiej legislacji
 • środków zaskarżenia przysługujących Rzecznikowi Praw Obywatelskich
 • roli rzecznika praw obywatelskich w procesie przemian ustrojowych w Polsce
 • współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z organizacjami pozarządowymi
 • współdziałania Rzecznika Praw Obywatelskich z instytucjami ombudsmańskimi na świecie

Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień licencjata, magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z zakresem tematycznym.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 grudnia danego roku (decyduje data złożenia pracy w Biurze RPO lub data stempla pocztowego) pracy licencjackiej, magisterskiej lub doktorskiej obronionej w danym roku kalendarzowym. Do konkursu mogą być nadsyłane prace, które nie były przedstawiane w innych postępowaniach konkursowych.

Głoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac, promotorzy, recenzenci prac lub kierownicy jednostek organizacyjnych szkoły wyższej, w której praca była obroniona w porozumieniu i za zgodą autora. Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • recenzje pracy sporządzone w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego lub stopnia naukowego
 • jeżeli praca nie jest zgłoszona przez autora zgodę autora na udział jego pracy w konkursie
 • zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie
 • oświadczenie autora wyrażające zgodę na ewentualne wykorzystanie nieodpłatnie nagrodzonej pracy przez pracowników Biura Rzecznika w ramach ich pracy

Prace konkursowe należy składać lub przesłać do BRPO (z dopiskiem na kopercie „Praca licencjacka, magisterska i doktorska”) w postaci jednej kopii wydrukowanej (format A4) oraz dołączonej dyskietki lub płyty CD, zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu (w formacie PDF).

O zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym rozstrzyga Komitet Konkursowy powołany przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach – prac doktorskich, prac magisterskich, prac licencjackich – dokonuje Komitet Konkursowy powoływany przez Rzecznika Praw Obywatelskich.

Nagrodami w konkursie są:

 • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł oraz możliwość publikacji pracy, jeżeli pozwolą na to posiadane przez Biuro środki finansowe
 • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000  zł oraz możliwość publikacji pracy, jeżeli pozwolą na to posiadane przez Biuro środki finansowe
 • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac licencjackich w wysokości 1 500 zł oraz możliwość publikacji pracy, jeżeli pozwolą na to posiadane przez Biuro środki finansowe
 • wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych, bądź – w granicach powyższych kwot – innej formy uhonorowania laureata

Informacje pochodzą ze strony www.rpo.gov.pl

Kontakt

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa
tel.: (22) 551 77 00
biurorzecznika@brpo.gov.pl
www.rpo.gov.pl