Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

organizator:

Rzecznik Praw Dziecka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2014

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską lub doktorską

Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę:

 • praw dziecka w różnych aspektach,
 • instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.

Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym.

Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 31 marca 2014 roku (decyduje data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku akademickim 2012/2013, odpowiadającej warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pracy w tym na wydanie drukiem przesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych skrótów i redakcji, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie.

Prace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw Dziecka (z dopiskiem na kopercie „Praca magisterska, doktorska”) w postaci 1 kopii, wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyty CD, zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu.

Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.

Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.

Głównymi kryteriami oceny prac będą:

 • walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach;
 • możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
 • rzetelność w zakresie metodologii.

Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach – prac doktorskich, prac magisterskich – dokonuje Komitet Konkursowy. W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznaje się nagrody lub wyróżnienia. Komitet Konkursowy może zrezygnować z przyznania nagród.

Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

Przewodniczący rozdziela prace między członków Komitetu Konkursowego. Każdą pracę opiniuje dwóch członków Komisji. Ocenione prace wraz z uzasadnieniem tej oceny przekazywane są Przewodniczącemu. Ostateczna ocena prac i wniosek o przyznanie nagród podejmowane są w drodze głosowania po przeprowadzeniu dyskusji.

Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród uczestnikom Konkursu podejmuje Rzecznik Praw Dziecka.

Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 31 lipca 2014 roku.

Nagrodami w Konkursie są:

 • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
 • nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000zł;
 • wyróżnienia

Pełny regulamin na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka RP.

Informacje pochodzą ze strony www.brpd.gov.pl

Kontakt

Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel. 22 583 66 00
rpd@brpd.gov.pl