Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską

organizator:

Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2013

Konkurs Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską

Regulamin Konkursu Rzecznika Praw Dziecka na najlepszą pracę magisterską i doktorską:

1. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie i doktorskie, poruszające problematykę:
− praw dziecka w różnych aspektach,
− instytucji rzecznictwa praw dziecka w Polsce i na świecie.
2. Konkurs ma charakter otwarty. W Konkursie mogą brać udział osoby, które uzyskały stopień magistra lub tytuł doktorski, bez względu na uczelnię, kierunek i dyscyplinę naukową, o ile treść przedłożonej pracy jest zgodna z określonym w Regulaminie zakresem tematycznym.
3. Podstawą wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie do dnia 28 lutego 2013 roku (decyduje data złożenia pracy w Biurze RPD lub data stempla pocztowego) pracy magisterskiej lub doktorskiej obronionej w roku akademickim 2011/2012, odpowiadającej warunkom określonym w ogłoszeniu o konkursie.
4. Zgłoszenia pracy do konkursu mogą dokonywać: autorzy prac oraz – w porozumieniu i za pisemną zgodą autora – promotorzy prac i władze uczelni. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie autora o wyrażeniu zgody na ewentualne nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonej pracy przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka w ramach jego pracy w tym na wydanie drukiem przesłanych prac w dowolnej formie, wprowadzanie w nich niezbędnych skrótów i redakcji, a także zgodę autora na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w niniejszym konkursie.
5. Prace konkursowe powinny być składane lub przesyłane do Biura Rzecznika Praw Dziecka (z dopiskiem na kopercie „Praca magisterska, doktorska”) w postaci 1 kopii, wydrukowanej w formacie A4 oraz dołączonej płyty CD, zawierającej wersję elektroniczną zgłaszanego tekstu.
6. Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
7. Decyzję o zakwalifikowaniu pracy do konkursu oraz oceny przyjętych prac pod względem merytorycznym i formalnym dokonuje Komitet Konkursowy, powołany przez Rzecznika Praw Dziecka.
8. Głównymi kryteriami oceny prac będą:
− walory poznawcze pracy i dostarczenie rzetelnej wiedzy o zjawiskach i problemach;
− możliwość praktycznego wykorzystania rezultatów;
− rzetelność w zakresie metodologii.
9. Oceny prac konkursowych w poszczególnych kategoriach – prac doktorskich, prac magisterskich – dokonuje Komitet Konkursowy. W każdej z dwóch kategorii konkursowych przyznaje się nagrody lub wyróżnienia. Komitet Konkursowy może zrezygnować z przyznania nagród.
10. Decyzje Komitetu Konkursowego zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.
11. Przewodniczący rozdziela prace między członków Komitetu Konkursowego. Każdą pracę opiniuje dwóch członków Komisji. Ocenione prace wraz z uzasadnieniem tej oceny przekazywane są Przewodniczącemu. Ostateczna ocena prac i wniosek o przyznanie nagród podejmowane są w drodze głosowania po przeprowadzeniu dyskusji.
12. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania nagród uczestnikom Konkursu podejmuje Rzecznik Praw Dziecka.
13. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie laureatów nastąpi do dnia 30 czerwca 2013 roku.
14. Nagrodami w Konkursie są:
− nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac doktorskich w wysokości 5 000 zł;
− nagroda główna dla zwycięzcy w kategorii prac magisterskich w wysokości 3 000zł;
− wyróżnienia.
Pełny regulamin na stronie internetowej Rzecznika Praw Dziecka RP.

Informacje pochodzą ze strony www.brpd.gov.pl

Kontakt

Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
tel.: 22 583 66 00
rpd@brpd.gov.pl
www.brpd.gov.pl