Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci44
 • absolwenci44
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne17
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie44
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs PRELUDIUM 12

organizator:

Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.12.2016
termin rozstrzygnięcia: 15.06.2017

Konkurs PRELUDIUM 12

Rozpoczął się konkurs PRELUDIUM 12 na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora.
Z wnioskami o przyznanie środków finansowych na realizację projektów badawczych mogą występować:
1. jednostki naukowe;
2. konsorcja naukowe;
3. sieci naukowe i jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi;
4. centra naukowo-przemysłowe;
5. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk;
5. a) centra naukowe uczelni;
6. biblioteki naukowe;
7. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30.05.2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej;
8. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9. osoby fizyczne;
10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie niż formy określone w pkt. 1-8.

W ramach konkursu będą rozpatrywane projekty badawcze realizowane przez kierownika projektu będącego osobą rozpoczynającą karierę naukową nieposiadającą stopnia naukowego doktora.
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych:
1. które obejmują badania podstawowe w rozumieniu art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2. których okres realizacji wynosi 12 lub 24 lub 36 miesięcy;
3. których wysokość finansowania nie przekracza:
a. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 miesięcy,
b. 100 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 miesiące,
c. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 miesięcy;
4. w których liczba członków zespołu zaangażowanych w realizację projektu nie przekracza trzech, a osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy występuje we wniosku jedynie w roli opiekuna naukowego;
5. w których opiekun naukowy nie jest beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;
6. w których przewidziana do zakupienia aparatura naukowo-badawcza nie przekracza wartości 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu;
7. których planowane koszty uwzględniają zasady określone w załączniku nr 4 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora oraz stypendiów doktorskich, określonego uchwałą Rady NCN nr 80/2016 z dnia 8 września 2016 r., zwanego dalej „Regulaminem”, dotyczącym kosztów w projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (załącznik do niniejszego ogłoszenia);
8. które uwzględniają zasady określone w Rozdziale VIII Regulaminu (załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia);
Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski o finansowanie projektów badawczych we wszystkich dyscyplinach naukowych określonych w panelach Narodowego Centrum Nauki przyjętych uchwałą Rady NCN nr 96/2014 z dnia 13 listopada 2014 r. (załącznik do niniejszego ogłoszenia).
Wniosek o finansowanie projektu badawczego (przygotowany w języku polskim i języku angielskim), wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w formie elektronicznej w systemie OSF (Obsługa Strumieni Finansowania) dostępnym na stronie www.osf.opi.org.pl do dnia 15 grudnia 2016 r.
Wniosek o finansowanie projektu badawczego, wydrukowany z systemu OSF w jednym egzemplarzu w języku polskim, wraz z wymaganymi załącznikami, podpisany przez wnioskodawcę lub osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy należy złożyć do dnia 15 grudnia 2016 r., na adres: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków, z dopiskiem: „Konkurs PRELUDIUM 12” wraz z podaniem numeru panelu, do którego składany jest wniosek. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek w formie pisemnej został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z zasadami przyjętymi w Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, stanowiącymi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Przy ocenie wniosku o finansowanie projektu badawczego uwzględnia się w szczególności:
1. spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;
2. osiągnięcia naukowe kierownika projektu oraz opiekuna naukowego, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
3. poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
4. nowatorski charakter projektu;
5. wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
6. zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
7. ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
8. sposób przygotowania wniosku, umożliwiający jego rzetelną ocenę.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15 czerwca 2017 r.
Rada Narodowego Centrum Nauki ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów w ramach konkursu PRELUDIUM 12 w kwocie 30 mln zł.

Informacje pochodzą ze strony: ncn.gov.pl

Kontakt

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków
tel. 12 341 90 00
biuro@ncn.gov.pl

Dokumenty

do pobrania