Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs prac na kierunku geodezja i kartografia 2020

organizator:

Stowarzyszenie Geodetów Polskich

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.11.2020

Konkurs prac na kierunku geodezja i kartografia 2020

Celem głównym Konkursu jest wyróżnienie najlepszych prac dyplomowych wykonywanych w ramach studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych na kierunku geodezja i kartografia, charakteryzujących się najwyższym poziomem naukowym, potencjałem praktycznym oraz oryginalnością rozwiązania. Swoje prace można przesyłać do 3 listopada 2020 roku.

Przedmiotem Konkursu są prace dyplomowe inżynierskie lub magisterskie spełniające następujące warunki:

 • praca dyplomowa przedstawiona do Konkursu została napisana w języku polskim,
 • zgłoszona praca została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Tematyka prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu obejmuje opracowania z zakresu wszystkich specjalności w zakresie geodezji i kartografii. Konkurs ma charakter otwarty i cykliczny. Konkurs przebiega jednoetapowo.

Do Konkursu mogą przystąpić absolwenci kierunku geodezja i kartografia stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia polskich uczelni publicznych i niepublicznych.

Prace mogą być zgłaszane w dwojaki sposób:

 • przez Dziekanów Wydziałów na wniosek Wydziałowych Komisji Egzaminów Dyplomowych po uzyskaniu zgody autora/autorów pracy na zgłoszenie pracy,
 • indywidualnie przez samych autorów pracy.

Do Konkursu mogą być zgłaszane zarówno prace indywidualne, jak i zespołowe, przy czym w pracach zespołowych zakłada się równy udział procentowy autorów.

Do Konkursu mogą być zgłoszone tylko prace obronione po terminie ogłoszenia poprzedniej edycji Konkursu. Pracę do Konkursu można zgłosić tylko jeden raz.  Zgłoszenie prac dyplomowych odbywa się całkowicie w formie elektronicznej poprzez platformę dostępną internetowo.

Wszystkie dokumenty wymagające podpisu zgłaszającego lub osób trzecich powinny zostać wy drukowane, podpisane a następnie zeskanowane i załączone do zgłoszenia.

Dokumentami wymagającymi podpisu są:

 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające uzyskaną ocenę z pracy dyplomowej wraz z informacją o terminie obrony pracy,
 • zgoda na przetwarzanie i publikację danych osobowych promotora pracy konkursowej oraz w przypadku pracy dyplomowej nagrodzonej na umieszczenie imienia i nazwiska promotora w Internecie i innych mediach oraz materiałach promocyjnych związanych z Konkursem. Promotor wyraża zgodę dobrowolnie. Brak tej zgody nie wyklucza pracy z Konkursu.

Prace złożone bez wymaganych załączników lub z niekompletnymi lub nieprawdziwymi danymi nie będą brały udziału w konkursie.

Przy ocenie prac dyplomowych przez Komisję Konkursową brane są pod uwagę następujące kryteria:

 • poziom naukowy pracy dyplomowej i/lub praktyczne znaczenie postawionego i analizowanego w pracy zagadnienia,
 • stopień trudności podjętego zadania,
 • sposób rozwiązania problemu, innowacyjność i oryginalność zaproponowanych rozwiązań (nowatorski i twórczy charakter pracy),
 • konstrukcja logiczna pracy,
 • forma prezentacji pracy oraz jej szata graficzna.

Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do Konkursu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

W obydwu kategoriach (prace inżynierskie i prace magisterskie) autorom trzech najlepszych prac zgłoszonych do Konkursu zostaną przyznane nagrody pieniężne i/lub rzeczowe.

Zdobywcom nagród przysługuje tytuł laureata Konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie.

Uczestnicy Konkursu oraz Uczelnie zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu drogą elektroniczną lub telefonicznie, a lista zwycięzców opublikowana zostanie na stronie Organizatora

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: konkurs.sgp.geodezja.org.pl

A ciekawych innych propozycji konkursowych zapraszamy do skorzystania z naszej wyszukiwarki konkursów.

Kontakt

Stowarzyszenie Geodetów Polskich
ul. Czackiego 3/5 .m pokój 416
00-043 Warszawa
tel. 22 826 87 51
biuro@sgp.geodezja.org.pl
www.sgp.geodezja.org.pl

Dokumenty

do pobrania