Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci62
 • absolwenci64
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie65
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie2
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

organizator:

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2013

Konkurs Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość

Organizatorem Konkursu jest Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z siedzibą w Warszawie.

Partnerem Konkursu jest Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Przedmiot Konkursu

 1. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszej pracy w dwóch kategoriach:
  • Prace naukowe, popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
 2. W Konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników.

Celem Konkursu jest:

 • promocja polskiego rolnictwa oraz tematyki związanej z obszarami wiejskimi;
 • popularyzacja wiedzy na temat ważnych zjawisk zachodzących na wsi;
 • prezentacja dorobku polskiej wsi;
 • promocja młodych naukowców oraz osób zajmujących się tematyką wsi;
 • inicjowanie przekształceń polskiej wsi;
 • wspieranie lokalnych działań mieszkańców terenów wiejskich;
 • wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Zgłaszanie prac do Konkursu

 1. Pracę do Konkursu może zgłosić autor pracy, o której mowa w § 6pkt.1 a i b.
 2. Zgłoszenie pracy do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez uczestnika Konkursu oświadczenia w przedmiocie akceptacji niniejszego Regulaminu.
 1. Do Konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace, które nie zostały uprzednio opublikowane i do których przysługują autorowi niczym nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste.
 2. Za prawidłowe zgłoszenie uważa się przedłożenie kompletu dokumentów zgłoszeniowych w siedzibie Fundacji lub przysłanie ich na adres Fundacji:
  Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
  ul. Gombrowicza 19 01-682 Warszawa
  z dopiskiem „Konkurs” w terminie do 31 lipca 2013 r. W przypadku wysłania pracy pocztą lub przesyłką kurierską liczy się data dostarczenia pracy do siedziby Organizatora.
 3. Komplet dokumentów składa się z:
  • pracy w formie wydrukowanej – 1 egz., drukowany jednostronnie, wydruk komputerowy powinien zawierać tekst jednolity z tabelami i rycinami, zbindowany, czcionką wielkości 12 punktów, najlepiej Times New Roman, na 1,5 interlinii, bez dzielenia wyrazów, strony powinny być ponumerowane, o objętości od 4 do 10 arkuszy wydawniczych, przy czym arkusz zawiera 22 strony, a każda strona arkusza obejmuje 30 wierszy na stronie;
  • pracy w wersji elektronicznej na nośniku CD – 2 szt. (folder z dokumentem w formacie DOC zawierający jednolitą treść pracy oraz, jeżeli w pracy zamieszczone są ilustracje, folder z dokumentami zawierający odpowiednio ponumerowane i opisane ilustracje w formacie TIFF 300 DPI lub JPG 200 DPI );
  • kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej” dostępnej w wersji elektronicznej na stronach internetowych Organizatora: www.fdpa.org.pl wraz z oświadczeniem dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.
  • recenzji w przypadku prac naukowych.

Zgłoszone do Konkursu prace nie podlegają zwrotowi i mogą zostać odebrane przez uczestników Konkursu po jego zakończeniu w terminie do roku po ich złożeniu/ocenie. Potem zostaną komisyjnie zniszczone przez Organizatora.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora i członkowie Kapituły Konkursu a także członkowie ich najbliższych rodzin. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się przekazać majątkowe prawa autorskie do utworu bez dodatkowego wynagrodzenia w zakresie i na zasadach określonych w oświadczeniu dotyczącym praw autorskich i danych osobowych.

Informacje pochodzą ze strony www.odolanow.pl

Kontakt

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa
ul. Gombrowicza 19
01-682 Warszawa


www.fdpa.org.pl